کلیدواژه‌ها = حاملگی طول کشیده
تأثیر مصرف واژینال روغن گل پامچال مغربی بر آمادگی سرویکس در زنان نخست‌زا با حاملگی طول کشیده: کارآزمایی بالینی

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 30-38

10.22038/ijogi.2018.11966

دکتر شاداب شاه‌علی؛ فاطمه خاتمی؛ دکتر زهرا عباسپور؛ دکتر بهمن چراغیان


بررسی تأثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-50

10.22038/ijogi.2012.5750

اشرف دیرکوند مقدم؛ ملوک جعفرپور؛ مریم نوری؛ ناصر عباسی