بررسی تأثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

3 فارماکولوژیست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه طول مدت زایمان از عوامل مؤثر در نتیجه بارداری است، مطالعه حاضر به منظور تعیین تأثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1388 بر روی 146 زن نخست زا با سن حاملگی 42-40 هفته، نمره بیشاپ ≥ 5، شاخص توده بدنی طبیعی، کیسه آب سالم، وزن تخمینی جنین ≤ 4 کیلوگرم و نمایش سر مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی ایلام انجام شد. افراد به دو گروه مداخله (دریافت کننده پروپرانولول همراه با اکسی توسین) و شاهد (اکسی توسین به تنهایی) تقسیم شدند. قبل از شروع القاء زایمان، گروه مداخله 20 میلی گرم پروپرانولول خوراکی و گروه شاهد دارونما با بسته بندی مشابه دریافت و تجویز آن ها هر 8 ساعت در مدت اینداکشن تکرار شد. سپس در هر دو گروه، اینداکشن با سرعت 2 میلی واحد در دقیقه شروع و تا رسیدن به انقباضات مطلوب (3 انقباض در 10 دقیقه) و یا حداکثر 30 میلی واحد در دقیقه ادامه یافت و طول مدت و نوع زایمان ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری تی و کای دو انجام شد. در آزمون های آماری 05/0>p به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: افراد دو گروه از نظر عوامل مؤثر بر مدت زایمان همسان بودند. میانگین و انحراف معیار مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان در روزهای اول و دوم اینداکشن در گروه مداخله، به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. میزان سزارین در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار کاهش یافت. اما تفاوت مدت مرحله سوم زایمان و آپگار نوزادان در بین گروه ها معنی دار نبود (987/0=p).
نتیجه گیری: مصرف پروپرانولول طول مدت زایمان را کوتاه تر نموده و سبب کاهش تعداد سزارین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Oral Propranolol on Duration of Labor and Type of Delivery in Nulliparus Women with Prolonged Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Ashraf Direkvand Moghadam 1
  • Molouk Jaafarpour 1
  • Maryam Nouri 2
  • Naser Abbasi 3
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Gynecologist, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 Pharmacologist, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Since duration of labor is an effective factor on outcome of pregnancy, the study was conducted to evaluate the effect of oral propranolol and oxytocin with oxytocin alone on duration of labor and type of delivery in nulliparous women with prolonged pregnancy.
Methods: A double blind randomized controlled trial was performed on 146 nulliparous women with gestational age 40-42 weeks, cephalic presentation, bishop score ≥5, normal body mass index, intact of membrane, estimated fetal weight ≤4kg who referred to Khomeyni hospital of Ilam in 2009. Participants were classified into two groups, case group (propranolol and oxytocin) and control group (oxytocin alone).Before induction, the case group received 20 mg propranolol and control group received placebo with similar capsules orally TDS. Then induction was started initially with 2 mIU/min oxytocin in both groups and increased until obtain well contractions (3 contractions per 10 min) or 30 mIU/min. Data analyzes using SPSS software version 16, t-test and xtest. pResults: All participants were matched for factors affecting duration of labor. Mean± SD duration of active phase and second stages of labor in first and second days after induction was significantly shorter in case group than control group. Cesarean rate had significantly decreased in the control group but no significant difference of third stage and Apgar was found between both groups (p=0.987).
Conclusion: Propranolol decreases the labor duration and the number of cesarean delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor duration
  • Oral propranolol
  • prolonged labor
  • Type of Delivery