بررسی تأثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

3 فارماکولوژیست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه طول مدت زایمان از عوامل مؤثر در نتیجه بارداری است، مطالعه حاضر به منظور تعیین تأثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1388 بر روی 146 زن نخست زا با سن حاملگی 42-40 هفته، نمره بیشاپ ≥ 5، شاخص توده بدنی طبیعی، کیسه آب سالم، وزن تخمینی جنین ≤ 4 کیلوگرم و نمایش سر مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی ایلام انجام شد. افراد به دو گروه مداخله (دریافت کننده پروپرانولول همراه با اکسی توسین) و شاهد (اکسی توسین به تنهایی) تقسیم شدند. قبل از شروع القاء زایمان، گروه مداخله 20 میلی گرم پروپرانولول خوراکی و گروه شاهد دارونما با بسته بندی مشابه دریافت و تجویز آن ها هر 8 ساعت در مدت اینداکشن تکرار شد. سپس در هر دو گروه، اینداکشن با سرعت 2 میلی واحد در دقیقه شروع و تا رسیدن به انقباضات مطلوب (3 انقباض در 10 دقیقه) و یا حداکثر 30 میلی واحد در دقیقه ادامه یافت و طول مدت و نوع زایمان ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری تی و کای دو انجام شد. در آزمون های آماری 05/0>p به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: افراد دو گروه از نظر عوامل مؤثر بر مدت زایمان همسان بودند. میانگین و انحراف معیار مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان در روزهای اول و دوم اینداکشن در گروه مداخله، به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. میزان سزارین در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار کاهش یافت. اما تفاوت مدت مرحله سوم زایمان و آپگار نوزادان در بین گروه ها معنی دار نبود (987/0=p).
نتیجه گیری: مصرف پروپرانولول طول مدت زایمان را کوتاه تر نموده و سبب کاهش تعداد سزارین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Oral Propranolol on Duration of Labor and Type of Delivery in Nulliparus Women with Prolonged Pregnancy

نویسندگان [English]

 • Ashraf Direkvand Moghadam 1
 • Molouk Jaafarpour 1
 • Maryam Nouri 2
 • Naser Abbasi 3
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Gynecologist, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 Pharmacologist, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Since duration of labor is an effective factor on outcome of pregnancy, the study was conducted to evaluate the effect of oral propranolol and oxytocin with oxytocin alone on duration of labor and type of delivery in nulliparous women with prolonged pregnancy.
Methods: A double blind randomized controlled trial was performed on 146 nulliparous women with gestational age 40-42 weeks, cephalic presentation, bishop score ≥5, normal body mass index, intact of membrane, estimated fetal weight ≤4kg who referred to Khomeyni hospital of Ilam in 2009. Participants were classified into two groups, case group (propranolol and oxytocin) and control group (oxytocin alone).Before induction, the case group received 20 mg propranolol and control group received placebo with similar capsules orally TDS. Then induction was started initially with 2 mIU/min oxytocin in both groups and increased until obtain well contractions (3 contractions per 10 min) or 30 mIU/min. Data analyzes using SPSS software version 16, t-test and xtest. pResults: All participants were matched for factors affecting duration of labor. Mean± SD duration of active phase and second stages of labor in first and second days after induction was significantly shorter in case group than control group. Cesarean rate had significantly decreased in the control group but no significant difference of third stage and Apgar was found between both groups (p=0.987).
Conclusion: Propranolol decreases the labor duration and the number of cesarean delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Labor duration
 • Oral propranolol
 • prolonged labor
 • Type of Delivery
 1. Senecal J, Xiong X, Fraser WD, Pushing Early or Pushing Late with Epidural study group. Effect of fetal position on second-stage duration and labor outcome. Obstet Gynecol 2005 Apr;105(4):763-72.
 2. Chelmow D, Kilpatrick SJ, Laros RK Jr. Maternal and neonatal outcomes after prolonged latent phase. Obstet Gynecol 1993 Apr;81(4):486-91.
 3. Janni W, Schiessl B, Peschers U, Huber S, Strobl B, Hantschmann P. The prognostic impact of a prolonged second stage of labor on maternal and fetal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 2002 Mar;81(3):214-21.
 4. Nystedt A, Hogberg U, Lundman B. Some Swedish women's experiences of prolonged labour. Midwifery 2006 Mar;22(1):56-65.
 5. Cheng YW, Delaney SS, Hopkins LM, Caughey AB. The association between the length of first stage of labor, mode of delivery, and perinatal outcomes in women undergoing induction of labor. Am J Obstet Gynecol 2009 Nov;201(5):477.el-7.
 6. Li WH, Zhang HY, Ling Y, Jin S. Effect of prolonged second stage of labor on maternal and neonatal outcomes. Asian Pac J Trop Med 2011 May;4(5):409-11.
 7. Rand L, Robinson JN, Economy KE, Norwitz ER. Post-term induction of labor revisited. Obstet Gynecol 2000 Nov;96(5 Pt 1):779-83.
 8. Chantry AA, Lopez E. [Fetal and neonatal complications related to prolonged pregnancy]. [Article in French]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2011 Dec;40(8):717-25.
 9. Arrowsmith S, Wray S, Quenby S. Maternal obesity and labour complications following induction of labour in prolonged pregnancy. BJOG 2011 Apr;118(5):578-88.
 10. Smith GC. Life-table analysis of the risk of perinatal death at term and post term in singleton pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2001 Feb;184(3):489-96.
 11. Simkin P, Ancheta R, Rosser J. The labor progress handbook: early interventions to prevent treat dystocia. Oxford:Blackwell Science;2000.
 12. Garite TJ, Weeks J, Peters-Phair K, Pattillo C, Brewster WR. A randomized controlled trial of the effect of increased intravenous hydration on the course of labor in nulliparous women. Am J Obstet Gynecol 2000 Dec;183(6):1544-8.
 13. Eslamian L, Marsoosi V, Pakneeyat Y. Increased intravenous fluid intake and the course of labor in nulliparous women. Int J Gynaecol Obstetric 2006 May;93(2):102-5.
 14. Low NK. A review of factors of associated with dystocia and cesarean section in nulliparous women. J Midwifery Women's Health 2007 May-Jun;52(3):216-28.
 15. Nachum Z, Garmi G, Kadan Y, Zafran N, Shalev E, Salim R. Comparison between amniotomy, oxytocin or both for augmentation of labor in prolonged latent phase: a randomized controlled trial. Reprod Biol Endocrinol 2010 Nov 7;8:136.
 16. Hinshaw K, Simpson S, Cummings S, Hildreth A, Thornton J. A randomised controlled trial of early versus delayed oxytocin augmentation to treat primary dysfunctional labour in nulliparous women. BJOG 2008 Sep;115(10):1289-95; discussion 1295-6..
 17. Palomaki O, Uotila J, Tammela O, Kaila T, Lavapuro M, Huhtala H, et al. A double blind, randomized trial on augmentation of labour with a combination of intravenous propranolol and o xytocin versus oxytocin only. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006 Mar;125(1):44-9.
 18. Kashanian M, Fekrat M, Zrrin Z, Ansari NS. A comparison between the effect of oxytocin only and oxytocin plus propranolol on the labor (a double blind randomized trial). J Obstet Gynaecol Res 2008 Jun;34(3):354- 8.
 19. Sanchez-Ramos L, Quillen MJ, Kaunitz AM. Randomized trial of oxytocin alone and with propranolol in the management of dysfunctional labor. Obstet Gynecol 1996 Oct;88(4 Pt 1):517-20.
 20. Adamsons K, de la Vega A, Santiago P. Reduction in the cesarean section rate in nulliparous patients after administration of intravenous propranolol. P R Health Sci J 1999 Mar;18(1):5-8.
 21. Greenberg MB, Chen YW, Sullivan M, Norton ME, Hopkins LM, Caughey AB. Does length of labor vary by maternal age? Am J Obstet Gynecol 2007 Oct;197(4):428.e1-7.
 22. Nuthalapaty FS, Rouse DJ, Owen J. The association of maternal weight with cesarean risk, labor duration, and cervical dilation rate during labor induction. Obstet Gynecol 2004 Mar;103(3):452-6.
 23. Pajntar M, Leskosek B, Rudel D, Verdenik I. Contribution of cervical smooth muscle activity to the duration of latent and active phases of labour. BJOG 2001 May;108(5):53.8-3.
 24. Heffner LJ, Elkin E, Fretts RC. Impact of labor induction, gestational age, and mat ernal age on cesarean delivery rates. Obstet Gynecol 2003 Aug;102(2):287-93.
 25. Jolly MC, Sebire NJ, Harris JP, Regan L, Robinson S. Risk factors for macrosomia and its clinical consequences: a study of 350,311 pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003 Nov 10;111(1):9-14.
 26. Chanrachakul B, Broughton Pipkin F, Khan RN. Contribution of coupling between human myometrial beta2 - adrenoreceptor and the BK(Ca) channel to uterine quiescence. Am J Physiol Cell Physiol 2004 Dec;287(6):C1747-52.
 27. Chanrachakul B, Matharoo-Ball B, Turner A, Robinson G, Broughton-Pipkin F, Arulkumaran S, et al. Reduced expression of immunoreactive beta2-adrenergic receptor protein in human myometrium with labor. J Clin Endocrinol Metab 2003 Oct;88(10):4997-5001.
 28. Czerski A, Zawadzki W, Zawadzki M, Czerska Z. Influence of Dopamine on Rat Uterine Motility in vitro. Acta Vet Brmo 2005;74:9-15.
 29. Mitrani A, Oettinger M, Abinader EG, Sharf M, Klein A. Us of propranolol in dysfunctional labour. Br J Obstet Gynaeco 1975 Aug;82(8):651-5.
 30. Wansbrough H, Nakanishi H, Wood C. The effect of adrenergic
 31. receptor blocking drugs on the human uterus. J Obstet Gynaecol Br Commonw 1968 Feb;75(2):189-98.
 32. Ziolkowski K. [Induction of labor in prolonged pregnancy with propranolol as a personal evaluation]. [Article in Polish]. Pol Tyg Lek 1994 Feb 21-28;49(8-9):184-5.
 33. Coonrod DV, Drachman D, Hobson P, Manriquez M. Nulliparous term singleton vertex cesarean delivery rates: institutional and individual level predictors. Am J Obstet Gynecol 2008 Jun ;198(6):694.e1-11; discussion 694.e