کلیدواژه‌ها = حوالی یائسگی
ارتباط بین یافته های سونوگرافی ترانس واژینال و پاتولوژی کورتاژ آندومتر در زنان مبتلا به خونریزی غیرطبیعی رحمی در حوالی یائسگی

دوره 22، شماره 8، آبان 1398، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2019.13914

دکتر سارا میرزائیان؛ مهسا دهقانی؛ دکتر سیده اعظم پورحسینی؛ دکتر احمد جعفری جوشقان؛ دکتر ملیحه دادگر مقدم؛ دکتر مریم عمادزاده


مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی در مقایسه با دیلاتاسیون و کورتاژ در زنان حوالی سنین یائسگی

دوره 20، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 40-49

10.22038/ijogi.2017.9324

حبیبه صالحی عالی؛ رقیه درگاهی؛ فرحوش پروین‌درآباد؛ پوران اخوان اکبری؛ سولماز فتحی