مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی در مقایسه با دیلاتاسیون و کورتاژ در زنان حوالی سنین یائسگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

3 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی غیرطبیعی رحمی یک مشکل شایع در زنان اواخر سنین باروری می‌باشد که نیازمند ارزیابی مناسب است. اقدامات تشخیصی جهت کشف ضایعات پاتولوژیک رحم در این بیماران شامل بیوپسی آندومتر، سونوگرافی ترانس واژینال، هیستروسکوپی و (دیلاتاسیون و کورتاژ) D&C می‌باشد. با توجه به اهمیت ارزیابی خونریزی رحمی جهت درمان صحیح بیماری، مطالعه حاضر با هدف مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال و دیلاتاسیون و کورتاژ در تعیین علل خونریزی غیر طبیعی رحمی در زنان حوالی سنین یائسگی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال‌های 94-1392 بر روی 94 نفر از زنان دارای خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل انجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه اطلاعات فردی و انجام معاینه لگن و پاپ اسمیر، برای همه بیماران سونوگرافی ترانس واژینال و دیلاتاسیون و کورتاژ انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌‌های کوکران، تعیین حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میوم شایع‌ترین یافته پاتولوژیک در هر دو روش سونوگرافی ترانس واژینال و دیلاتاسیون کورتاژ (به‌ترتیب با 9/65% و 6/60%) بود. حساسیت سونوگرافی ترانس واژینال برای تشخیص میوم و پولیپ به‌ترتیب 5/59% و 2/51% و ویژگی آن 2/83% و 5/72% بود. ارزش اخباری مثبت و منفی روش سونوگرافی ترانس واژینال برای تشخیص میوم به‌ترتیب 2/42% و 4/57% و برای تشخیص پولیپ 1/61% و 9/39% بود. حساسیت و ویژگی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص افراد نرمال از غیر نرمال به‌ترتیب 5/59% و 4/65% بود. ارزش اخباری مثبت و منفی نیز به‌ترتیب 4/12% و 58/84% بود. هم‌چنین حساسیت و ویژگی روش سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص صحیح افرادی که دارای خونریزی غیر‌طبیعی بودند به‌ترتیب 5/87% و 5/94% گزارش شد. ارزش اخباری مثبت و منفی این روش نیز به‌ترتیب 5/26% و 86/37% به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به حساسیت و ویژگی بالای سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص صحیح افراد غیر‌نرمال (دارای خونریزی غیر‌طبیعی) و هزینه پایین و غیرتهاجمی بودن، این روش به‌عنوان اولین قدم برای بررسی بیماران دارای خونریزی غیر‌طبیعی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic value of Transvaginal Ultrasonography in abnormal uterine bleeding compared with Dilatation and Curettage in perimenopausal women

نویسندگان [English]

 • Habibeh Salehi Aali 1
 • Roghayeh Darghi 2
 • Farahvash Parvin Darabad 3
 • Pouran Akhavan Akbari 4
 • Solmaz Fathi 5
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
3 M.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
4 PhD student in Reproductive Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction: Abnormal uterine bleeding (AUB) is a common gynecological problem in peri-menopausal women which needs proper evaluation. Diagnostic procedures for detection of uterine pathological lesions include endometrial biopsy, Transvaginal ultrasonography, diagnostic hysteroscopy and dilation and curettage (D&C). Regarding to the importance of uterine bleeding for proper treatment, this study was performed with aim to compare diagnostic value of Transvaginal ultrasonography with dilation and curettage (D&C).to determine the causes of abnormal uterine bleeding in perimenopausal women.
Methods: This descriptive-analytic study was performed on 94 women with abnormal uterine bleeding referred to Ardabil Alavi hospital from 2013 to 2015. After completing the demographic questionnaire, pelvic examination and Pap smear, transvaginal sonography (TVS) and dilatation and curettage (D&C) were performed for all patients. Data analysis was done using SPSS software (version18) and Cochrane test, determination of sensitivity and specificity and positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV). P <0.05 was considered significant.
Results: Myoma was the most common pathological lesion in both TVS and D&C methods (65.9% and 60.6 %, respectively). Sensitivity of TVS for detecting of myoma and endometrial polyp were 59.5% and %51.2, respectively and the specificity was 83.2% and 72/5%, respectively. PPV and NPV of TVS for diagnosis of myoma were 42.2%, 57.4% and for diagnosis of endometrial polyp were 61.4% and 39.9%, respectively.
Sensitivity and specificity of TVS in the diagnosis of normal and abnormal bleeding) was 59.5% and 65.4%, respectively. PPV and NPV was 12.4% and 84.58%, respectively. The sensitivity and specificity of TVS in the correct diagnosis of patients with abnormal bleeding was 87.5% and 94.5%, respectively. PPV and NPV of TVS was 26.5% and 37.86%, respectively.
Conclusion: Due to the high sensitivity and specificity of transvaginal sonography in the correct diagnosis of abnormal bleeding and non-invasiveness and low cost of this method, it is suggested as the first step in the evaluation of patients with abnormal bleeding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal bleeding
 • Dilation and curettage
 • Perimenopause
 • Transvaginal sonography
 1. Getpook C, Wattanakumtornkul S. Endometrial thickness screening in premenopausal women with abnormal uterine bleeding. J Obstet Gynaecol Res 2006; 32(6):588–92.
 2. Speroff L, Fritz M. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. P. 659.
 3. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecology endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 4. Gale A, Dey P. Postmenopausal bleeding. Menopause Int 2009; 15(4):160-4.
 5. Medverd JR, Dubinsky TJ. Cost analysis model: US versus endometrial biopsy in evaluation of peri-and postmenoupausal abnormal vaginal bleeding. Radiology 2002; 222(3):619-27.
 6. Deckardt R, Lueken RP, Gallint A, Moller CP, Busche D, Nugent W, et al. Comparison of transvaginal ultrasound, hysteroscopy, and dilation and curettage in diagnosis of abnormal vaginal bleeding and intrauterine pathology in perimenopausal and post menopausal women. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002; 9(3):227-82.
 7. Mihm LM, Quick VA, Brumfield JA, Connors AF Jr, Finnety JJ. The accuracy of endometrial biopsy and saline sonohysterography in the determination of the cause of abnormal uterine bleeding. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5):858-60.
 8. Ghanbari Z, Hajibarati B, Fazaeli M, Mahdizadeh P, Dadyar M. A comparison of endometrial biopsy, transvaginal ultrasonography and dilation and curettage in diagnosis of abnormal uterine bleeding. Tehran Univ Med J 2006; 64(3):102-8. (Persian).
 9. Babaki Fard F, Zarrabee V, Majlesee Koopaie M. Evaluation of hysterosonography in determining the causes of perimenopausal abnormal uterine bleeding. Razi J Med Sci 2001; 8(24):136-40. (Persian).
 10. Speroff L, Fritz M. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. P. 644-5.
 11. Sanders RC, Winter TC. Clinical sonography a practical guide. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. P: 283.
 12. Speroff L, Fritz M. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Trans: Voldan M, Ghorbani M, Ghouran O. 8th ed. Tehran: Arjomand Publishers; 2011. P. 659. (Persian).
 13. Berek J. Berek & Novak gynecology. Trans: Voldan M, Mansouri Rad A. 15th ed. Tehran: Arjomand Publishers; 2012. P. 521. (Persian).
 14. Danforth DN. Danforth's obstetrics and gynecology. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P. 181-90.
 15. Tahmasebi M, Imen M, Razi T. Comparing of the results of transvaginal ultrasonography with dilatation and curettage findings in evaluation of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding. Jundishapur Sci Med J 2012; 11(3):229-40. (Persian).
 16. Dasgupta S, Chakraborty B, Karim R, Aich RK, Mitra PK, Ghosh TK. Abnormal uterine bleeding in peri-menopausal age: diagnostic options and accuracy. J Obstet Gynecol India 2011; 61(2):189-94.
 17. El-khayat W, Sleet ME, Mahdi EY. Comparative study of transvaginal sonography and hysteroscopy for the detection of pathological endometrial lesions in women with perimenopausal bleeding. Middle East Fertil Soc J 2011; 16(1):77-82.
 18. Akhavan Tafti M, Davar R, Nafisi Moghaddam R, Lotfi MH, Panahandeh Ali M. Comparing findings of transvaginal ultrasonography and endometrial histopathology in patients with abnormal uterine bleeding. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(21):7-13. (Persian).
 19.  Babacan A, Gun I, Kizilaslan C, Ozden O, Muhcu M, Mungen E, et al. Comparison of transvaginal ultrasonography and hysteroscopy in the diagnosis of uterine pathologies. Int J Clin Exp Med 2014; 7(3):764–9.
 20. Akhavan S, Lotfi M, Mohammadi SR. Sensitivity and specificity of dilation and curettage for diagnosis of abnormal uterine bleeding. Yafteh 2006; 8(2):83-8.
 21. Naderi T, Ashraf GT, Bahrampoor A, Mehri MI. Comparison of the diagnostic accuracy of pipelle biopsy, dilatation and curettage and hysterectomy in detection of endometrial lesions. J Kerman Univ Med Sci 2006; 13(3):159-63. (Persian).