ارتباط بین یافته های سونوگرافی ترانس واژینال و پاتولوژی کورتاژ آندومتر در زنان مبتلا به خونریزی غیرطبیعی رحمی در حوالی یائسگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دکترای حرفه‌ای پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، واحد تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی غیرطبیعی رحمی، یک مشکل شایع در زنان اواخر سنین باروری می‌باشد که باید به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی از نظر سرطان آندومتر و یا ضایعات پیش‌بدخیمی بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین یافته­های سونوگرافی ترانس واژینال و پاتولوژی در زنان مبتلا به خونریزی غیرطبیعی رحمی در حوالی یائسگی انجام شد.
روش‌کار: اینمطالعه توصیفی - تحلیلی در سال 1396 بر روی 184 زن پری‌منوپوز 50-40 ساله با AUB انجام شد. بیماران تحت سونوگرافی واژینال قرار گرفته و در صورت گزارش ضخامت آندومتر بیشتر از 4 میلی‌متر، یک هفته بعد از گزارش سونوگرافی D&C شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه خودساخته بود که یافته‌های دموگرافیک بیماران و نتیجه سونوگرافی ترانس واژینال و نتایج بررسی هیستوپاتولوژی ماحصل کورتاژ ثبت گردید. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های آنووا و کروسکال والیس انجام گرفت. میزان p کمتر 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شایع‌ترین یافته­های سونوگرافی ترانس واژینال 37% نرمال، 30% افزایش ضخامت و 20% پولیپ آندومتر بود. حدود 3/47% یافته­های هیستوپاتولوژی را پرولیفراتیو و در مراتب بعدی ترشحی و پولیپ آندومتر و کمتر از 5% موارد را بدخیم تشکیل می­داد. یک مورد آدنوکارسینوم با ضخامت آندومتر 6 میلی‌متر گزارش شده بود. در برآورد همخوانی یافته‌های سونوگرافی با D&C در دو گروه غیرطبیعی و طبیعی، توافق معنی‌داری وجود داشت (004/0=p).
نتیجه‌گیری: پاتولوژی­های ماژور و بدخیم از قبیل کارسینوم و متاپلازی می­توانند در مقادیر کمتر از حد مرزی 8 میلی‌متر و حتی نزدیک 5 میلی‌متر وجود داشته باشند. در نتیجه استفاده از D&C به همراه TVUS در مقادیر کمتر از 8 میلی‌متر نیز ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the findings of vaginal sonography and pathology of endometrial curettage in women with abnormal uterine bleeding at perimenopause

نویسندگان [English]

 • Sara Mirzaeian 1
 • Mahsa Dehghani 2
 • Seyedeh Azam Pourhoseini 3
 • Ahmad Jafari Joshaghan 4
 • Malihe Dadgar Moghadam 5
 • Maryam Emadzadeh 6
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbate Heydariyyeh University of Medical Sciences, Torbate Heydariyyeh, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 MD, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Clinical Research Unit, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Abnormal uterine bleeding (AUB) is one common problem in perimenopausal women that should be carefully evaluated. Evaluation in terms of endometrial cancer and premalignant lesions is very important. This study was performed with aim to investigate the relationship between the findings of transvaginal sonography and pathology of endometrial curettage in women with abnormal uterine bleeding at perimenopause.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 184 perimenopausal women aged 40-50 years with AUB in 2017. The patients underwent transvaginal sonography. D&C was done one week after sonography report if endometrial thickness was > 4 mm. Data collection tool was a self-made questionnaire. Demographic findings of the patients and the results of transvaginal sonography, and hystopathologic assessment of endometrium were recorded. Data were analyzed by SPSS software (version 20), and ANOVA and Kruskal-Wallis tests. PResults: The most common findings of transvaginal sonography was 37% normal, 30% increased thickness, and 20% endometrial polyp. About 47.3% of histopathologic findings were proliferative, then secretory and endometrial polyps and less than 5% of cases was malignant. There was only one case of adenocarcinoma with 6 mm endometrial thickness. In the estimation of the consistency of sonographic findings with D&C findings, there was significant agreement in abnormal and normal groups (P=0.004).
Conclusion: Major and malignant pathologies namely carcinoma and metaplasia can also be detected in cut-off levels less than 8 mm, even around 5 mm. Therefore, use of D&C along with TVUS in low cut-off levels less than 8 mm seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dilatation and Curettage
 • Dysfunctional Uterine Bleedings
 • Perimenopause
 • Ultrasonography
 1. Albers JR, Hull SK, Wesley MA. Abnormal uterine bleeding. Am Fam Phys 2004; 69(8):1915‑26.
 2. Speroff L, Fritz MA. Menopause and the perimenopausal transition, clinical endocrinology. In: Speroff L, Fritz MA, editors. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. P. 628.
 3. Grimes DA. Diagnostic dilatation and curettage: a reappraisal. Am J Obstet Gynecol 1982; 142(1):1-6.
 4. Telner DE, Jakubovicz D. Approach to diagnosis and management of abnormal uterine bleeding. Can Fam Physician 2007; 53(1):58-64.
 5. Mathew M, Gupta R, Krolikowski A. Role of transvaginal ultrasonography and diagnostic hysteroscopy in the evaluation of patients with abnormal uterine bleeding. Int J Gynaecol Obstet 2000; 71(3):251-3.
 6. Fukuda M, Shimizu T, Fukuda K, Yomura W, Shimizu S. Transvaginal hysterosonography for differential diagnosis between submucous and intramural myoma. Gynecol Obstet Invest 1993; 35(4):236-9.
 7. Bernard J, Lecuru F, Darles C, Robin F, De Bievre P, Taurelle R. Saline contrast sonohysterography as first‐line investigation for women with uterine bleeding. Ultrasound Obstet Gynecol 1997; 10(2):121-5.
 8. Parihar M, Parihar A. Peri-and postmenopausal uterine bleeding transvaginal ultrasound with hysterosonography and diagnostic correlation with hysteroscopy. Donald Sch J Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 5(4):343-52.
 9. Dijkhuizen FP, Brolmann HA, Potters AE, Bongers MY, Heinz AP. The accuracy of transvaginal ultrasonography in the diagnosis of endometrial abnormalities. Obstet Gynecol 1996; 87(3):345-9.
 10. Bhosle A, Fonseca M. Evaluation and histopathological correlation of abnormal uterine bleeding in perimenopausal women. Bombay Hosp J 2010; 52(1):69-72.
 11. Getpook C, Wattanakumtornkul S. Endometrial thickness screening in premenopausal women with abnormal uterine bleeding. J Obstet Gynaecol Res 2006; 32(6):588-92.
 12. Pillai SS. Sonographic and histopathological correlation and evaluation of endometrium in perimenopausal women with abnormal uterine bleeding. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 3(1):113-7.
 13. Rezk M, Masood A, Dawood R. Perimenopausal bleeding: Patterns, pathology, response to progestins and clinical outcome. J Obstet Gynaecol 2014; 35(5):517-21.
 14. Najeeb R, Awan AS, Bakhtiar U, Akhter S. Role of transvaginal sonography in assessment of abnormal uterine bleeding in perimenopausal age group. J Ayub Med Coll Abbottabad 2010; 22(1):87-90.
 15. Jetley S, Rana S, Jairajpuri ZS. Morphological spectrum of endometrial pathology in middle-aged women with atypical uterine bleeding: a study of 219 cases. J Midlife Health 2013; 4(4):216-20.
 16. Machado LS, Mathew M, Al-Hassani A, Vaclavinkova V. Correlation of endometrial thickness, cycle day and histopathology in women with abnormal uterine bleeding. Saudi Med J 2005; 26(2):260-3.
 17. Aslam A. Ghazala, role of TVS in cases of abnormal uterine bleeding. Professional Med J 2009; 16(1):127-34.
 18. Dadgar S, Pourhosseini SA. Non puerperal uterine inversion due to submucous myoma: a case report. J Fam Reprod Health 2018; 12(3):169-72.
 19. Haji Shafieh M, Zubiri T, Boroumand F, Oruji R, Rajabpour M. Comparison of Sonohysterography findings and diagnostic curettage in patients with abnormal uterine bleeding. Urmia Med J 2006; 17(2):15-9. (Persian).
 20. Harmanli OH, Shunmugham S, Shen T, Houck KL, Chatwani AJ. The negative predictive value of" inadequate" endometrial biopsy in diagnosing endometrial neoplasia. J Gynecol Surg 2004; 20(1):13-6.