کلیدواژه‌ها = پارگی رحم
گزارش یک مورد نادر خونریزی شدید پست پارتوم در نتیجه پارگی لایه داخلی میومتر به دنبال زایمان طبیعی

دوره 21، شماره 10، دی 1397، صفحه 91-94

10.22038/ijogi.2018.12250

دکتر صدیقه آیتی؛ لیلا پورعلی؛ دکتر نفیسه ثقفی؛ دکتر آزاده شوروی؛ دکتر عطیه محمدزاده وطنچی


گزارش یک مورد نکروز و پارگی رحم به دنبال آمبولیزاسیون شریان رحمی

دوره 20، شماره 7، مهر 1396، صفحه 71-75

10.22038/ijogi.2017.9510

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ نوشین باباپور؛ لیلا موسوی سرشت؛ لعیا شیرین‌زاده؛ اکرم بهروزنیا