گزارش یک مورد نکروز و پارگی رحم به دنبال آمبولیزاسیون شریان رحمی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 رزیدنت فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی شدید بعد از زایمان یک اورژانس مامایی است که در صورت عدم درمان به‌موقع با افزایش مرگ‌و‌میر همراه است. آمبولیزاسیون، یک روش کم تهاجمی و مؤثر است که علاوه بر کنترل خونریزی، باعث حفظ باروری نیز می‌شود، با این حال این روش نیز با عوارضی مانند ایسکمی و پارگی رحم همراه است. در این مطالعه یک مورد نکروز و پارگی رحم به دنبال آمبولیزاسیون شریان رحمی گزارش می‌شود.
گزارش مورد: بیمار خانم 23 ساله دارای دو فرزند حاصل سزارین بود که به دنبال سزارین آخر دچار دو نوبت خونریزی شدید شده بود که تحت آمبولیزاسیون شریان رحمی قرار گرفت. به دنبال این روش درمانی، بیمار مجدداً دچار تب و خونریزی واژینال غیر قابل کنترل شد که به ناچار لاپاراتومی برای ایشان انجام شد. در حین جراحی به دلیل نکروزو پارگی میومتر و عدم امکان ترمیم آن، بیمار تحت هیسترکتومی قرار گرفت. گزارش آسیب‌شناسی نیز مؤید نکروز رحمی بود.
نتیجه گیری: آمبولیزاسیون شریان رحمی علی‌رغم نتایج مفید و مؤثر مانند سایر روش‌های درمانی با عوارضی همراه است که در زمان استفاده از این روش درمانی باید مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necrosis and Rupture of Uterus Following Uterine Artery Embolization: a Case Report

نویسندگان [English]

 • Zohreh Yousefi 1
 • Amir Hosein Jafarian 2
 • Nooshin Babapour 3
 • Leila Mousavi Seresh 3
 • Laya Shirinzadeh 3
 • Akram Behrosnia 4
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Gynecology Oncology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident Fellowship of Gynecology Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Severe vaginal bleeding after postpartum is an emergency in obstetrics and if not treated appropriately associated with high mortality. Uterine   artery embolization is a minimally invasive procedure and effective method in addition to control bleeding, moreover may also preserve fertility. However, this method is also associated with complications such as ischemia and uterine rupture. The aim of this   article is to report of a   case of necrosis and   rupture of   the uterus   following   uterine   artery embolization.  
Case report: A 23-year-old woman with clinical presentation of massive postpartum hemorrhage was referred. She had history of twice Cesarean section and suffered severe vaginal bleeding after last surgery. Uterine artery embolization was performed and following it, because of repeated and uncontrolled vaginal bleeding, inevitably explorative laparotomy was performed. During surgery due to rupture of the myometrium and the impossibility of its restoration, she underwent hysterectomy. Pathology report confirmed the diagnosis.
Conclusion: Despite the effective beneficial outcomes of uterine artery embolization, due to its complications, proper indication and careful attention should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uterine artery embolization
 • Postpartum Hemorrhage
 • Necrosis
 • Uterine rupture
 1.  

  1. Ruiz Labarta FJ, Pintado Recarte MP, Alvarez Luque A, Joigneau Prieto L, Perez Martín L, Gonzalez Leyte M, et al. Outcomes of pelvic arterial embolization in the management of postpartum haemorrhage: a case series study and systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016; 206:12-21.
  2. Poujade O, Ceccaldi PF, Davitian C, Amate P, Chatel P, Khater C, et al. Uterine necrosis following pelvic arterial embolization for post-partum hemorrhage: review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 170(2):309-14.
  3. Sano Y, Takeda J, Kuroda K, Makino S, Itakura A, Takeda S. Embrittlement of uterus after uterine artery embolization: a case of uterine perforation. Hypertens Res Pregnancy 2016; 4(1):42-4.
  4. Cheng HH, Tsang LL, Hsu TY, Kung CT, Ou CY, Chang CD, et al. Transcatheter arterial embolization as first-line rescue in intractable primary postpartum hemorrhage: assessment, outcome, and subsequent fertility. J Formos Med Assoc 2016; 116(5)380-7.
  5. Myers TT. Uterine artery embolization for postpartum hemorrhage. J Radiol Nurs 2016; 35(2):142-5.
  6. Porcu G, Roger V, Jacquier A, Mazouni C, Rojat-Habib MC, Girard G, et al. Uterus and bladder necrosis after uterine artery embolisation for postpartum haemorrhage. BJOG 2005; 112(1):122-3.
  7. Tseng JJ, Ho JY, Wen MC, Hwang JI. Uterine necrosis associated with acute suppurative myometritis after angiographic selective embolization for refractory postpartum hemorrhage. Am J Obstet Gynecol 2011; 204(6):e4-6.
  8. Singhal S, Singh A, Raghunandan C, Gupta U, Dutt S. Uterine artery embolization: exploring new dimensions in obstetric emergencies. Oman Med J 2014; 29(3):217-9.
  9. Kwon JH. Uterine necrosis and hysterectomy in a postpartum hemorrhage patient who underwent repeated uterine artery embolization. Taiwan J Obstet Gynecol 2015; 54(6):791-2.
  10. Poggi SH, Yaeger A, Wahdan Y, Ghidini A. Outcome of pregnancies after pelvic artery embolization for postpartum hemorrhage: retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2015; 213(4):576.e1-5.
  11. Chandler WL, Ferrell C, Trimble S, Moody S. Development of a rapid emergency hemorrhage panel. Transfusion 2010; 50(12):2547-52.
  12. Purwosunu Y, Sarkoen W, Arulkumaran S, Segnitz J. Control of postpartum hemorrhage using vacuum-induced uterine tamponade. Obstet Gynecol 2016; 128(1):33-6.