گزارش دو مورد پارگی رحم به دنبال کارآزمایی لیبر برای زایمان طبیعی بعد از سزارین

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسنده

مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: کارآزمایی لیبر با هدف تلاش برای زایمان طبیعی بعد از سزارین ممکن است ترجیح برخی زنان باشد. پارگی رحم شایع ترین پیامد شناخته شده کارآزمایی لیبر است. در این گزارش، دو مورد پارگی رحم در دو زن با سابقه سزارین قبلی به دنبال کارآزمایی لیبر معرفی می شود.
گزارش مورد: مورد اول خانمی 25 ساله G5P4 بود که با سابقه دو بار سزارین قبلی با شکایت درد ناگهانی شکم و خونریزی واژینال مراجعه کرده بود. به دلیل شنیده نشدن ضربان قلب جنین با شک به پارگی رحم بیمار لاپاروتومی شد. پارگی محل انسیزیون قبلی و خروج جنین از رحم مشاهده شد. جنین مرده متولد و محل پارگی رحم ترمیم شد.مورد دوم خانمی 19 ساله G3P2 بود که با شکایت درد زایمانی و ترشح واژینال خونی مختصر مراجعه کرده بود. با افت شدید ضربان قلب جنین به 60 ضربه در دقیقه و بالا رفتن جایگاه سر جنین در کانال زایمان، پارگی رحم مورد شک قرار گرفت. پارگی رحم در محل اسکار قبلی مشاهده شد. نوزاد پسر با آپگار دقیقه اول 4 خارج و پارگی رحم ترمیم شد.
نتیجه گیری: پارگی رحم پیامد مرتبط با کارآزمایی لیبر است که با افزایش موربیدیته مادری و نوزادری همراه است.این زنان باید به محض شروع نشانه های لیبر در مراکز زایمانی مجهز تحت مراقبت قرار بگیرند تا در صورت وقوع پارگی رحم با اقدام به موقع، پیامدهای نامطلوب مادری و نوزادی به حداقل برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two case reports of uterine rupture following trial of labor for vaginal birth after cesarean delivery

نویسنده [English]

 • Zahra Pahlavani Sheikhi
Instructor of Midwifery, Pregnancy Health Research Center, School of Nursing an Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Trial of labor with aim for vaginal birth after previous cesarean delivery may be preferred by some women. Uterine rupture is the most common recognized complication of trial of labor. This report introduces two cases of uterine rupture in two women during a trial of labor after cesarean delivery.
Case report: case 1: A 25 year old women G5P4 was admitted with complains of sudden abdominal pain and vaginal bleeding. Because of not hearing the fetal heart rate and suspicious to uterine rupture, laparotomy was performed for the patient. Rupture of the previous incisions was observed and fetus was exited from the uterus. The baby was born dead and uterine rupture was repaired.
Case2: A 19 year old women G3P2 was admitted with complains of labor pain and brief bloody vaginal discharge.  Because of fetal bradycardia to 60 bpm and elevated station of the fetus's head in birth canal, uterine rupture was suspected. Rupture of the previous incisions was observed. A male infant was delivered with first minute Apgar scores 4 and uterine rupture was repaired.
Conclusion: Uterine rupture is the outcome associated with a trial of labor which accompanies the increased maternal and neonatal morbidity. These women should be evaluated in equipped centers immediately after starting of labor symptoms in order to minimize adverse maternal and perinatal outcomes if uterine rupture occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean delivery
 • Trial of labor
 • Uterine rupture
 • Vaginal birth
 1. Landon MB, Hauth JC, Leveno KJ, Spong CY, Leindecker S, Varner MW, et al. Maternal and perinatal outcomes associated with a trial of labor after prior cesarean delivery. N Engl J Med 2004;351(25):2581-9.
 2. Macones GA, Peipert J, Nelson DB, Odibo A, Stevens EJ, Stamilio DM, et al. Maternal complications with vaginal birth after cesarean delivery: a multicenter study. Am J Obstet Gynecol 2005;193(5):1656–62.
 3. Leung AS, Leung EK, Paul RH. Uterine rupture after previous cesarean delivery: maternal and fetal consequences. Am J Obstet Gynecol 1993;169(4):945–50.
 4. Navaratnam K, Ulaganathan P, Akhtar MA, Sharma SD, Davies MG. Posterior uterine rupture causing fetal expulsion into the abdominal cavity: a rare case of neonatal survival. Case Rep Obstet Gynecol 2011;2011:426127.
 5. Landon MB, Spong CY, Thom E, Hauth JC, Bloom SL, Varner MW, et al. Risk of uterine rupture with a trial of labor in women with multiple and single prior cesarean delivery. Obstet Gynecol 2006;108(1):12–20.
 6. Cahill AG, Tuuli M, Odibo AO, Stamilio DM,  Macones GA. Vaginal birth after caesarean for women with three or more prior caesareans: assessing safety and success. BJOG 2010;117(4):422-7.
 7. Macones GA, Cahill A, Pare E, Stamilio DM, Ratcliffe S, Stevens E, et al. Obstetric outcomes in women with two prior cesarean deliveries: is vaginal birth after cesarean delivery a viable option? Am J Obstet Gynecol 2005;192(4):1223-8.
 8. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) bulletin no 115. Obstet Gynecol 2010;116(2):450-63.(reaffirmed 2013)
 9. Macones GA, Cahill AG, Stamilio DM, Odibo A, Peipert J, Stevens EJ. Can uterine rupture in patients attempting vaginal birth after cesarean delivery be predicted? Am J Obstet Gynecol 2006;195(4):1148–52.
 10. Ho SY, Chang SD, Liang CC. Simultaneous uterine and urinary bladder rupture in an otherwise successful vaginal birth after cesarean delivery. J Chin Med Assoc 2010;73(12):655-