نویسنده = میترا تدین
بررسی نتایج حاصل از حاملگی در پلاسنتا آکرتا با و بدون پرویا

دوره 25، شماره 8، آبان 1401، صفحه 19-25

10.22038/ijogi.2022.21189

دکتر ناهید جوادی‌فر؛ دکتر ناهید شهبازیان؛ میترا تدین؛ دکتر مریم دستورپور


بررسی تأثیر ماساژ پا بر اختلال خواب مادران در دوره پس از زایمان

دوره 16، شماره 73، آبان 1392، صفحه 19-28

10.22038/ijogi.2013.1950

فریده مرداسی؛ میترا تدین؛ شهناز نجار؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده

دوره 16، شماره 65، شهریور 1392، صفحه 18-24

10.22038/ijogi.2013.1878

فاطمه هنرور؛ میترا تدین؛ پوراندخت افشاری؛ فروغ نامجویان؛ محمد حسن حقیقی