بررسی نتایج حاصل از حاملگی در پلاسنتا آکرتا با و بدون پرویا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات منوپوز و آندروپوز، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات منوپوز و آندروپوز، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: چسبندگی‌های غیرطبیعی جفت، از مشکلات پیچیده زنان و مامایی و از موارد تهدید کننده حیات در مادر و جنین به‌حساب می‌آید. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج حاملگی در مادران دارای پلاسنتا آکرتا به‌همراه پلاسنتا پرویا و بدون پلاسنتا پرویا انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مقایسه‌ای -تحلیلی، پرونده بالینی ۵۰۰۳۷ نفر از مادرانی که بین سال‌های 98-1394 برای زایمان به بیمارستان امام خمینی اهواز مراجعه کرده بودند، از نظر تشخیص و ثبت موارد چسبندگی‌های غیر‌طبیعی جفت مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع ۱۷۲ مورد با تشخیص قطعی چسبندگی غیرطبیعی جفت، مورد تأیید قرار گرفتند که جهت بررسی و مقایسه به دو گروه آکرتا (۹۵ نفر) و آکرتا- پرویا (۷۷ نفر) تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 24) و آزمون‌های کای دو، تی تست و من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: بین دو گروه از نظر تعداد حاملگی (۸۸۴/۰=p)، تعداد سزارین (۷۷۱/۰=p)، سابقه سقط (۳۸۴/۰=p) و دیابت بارداری (۸۲۴/۰=p) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. مشخصه خونریزی قبل از زایمان در گروه آکرتا- پرویا ۴۳/۲ برابر گروه آکرتا بود (009/0=p، 45-22/1 :CI 95%، 34/2:OR) و تفاوت معنی‌داری در دو گروه وجود داشت. تفاوت آماری معنی‌داری از نظر فراوانی هیسترکتومی، درصد ترانسفوزیون خون، میزان بستری در ICU و میزان واحد خون مصرفی در دو گروه مشاهده نشد، اما میزان سیستوتومی در گروه آکرتا - پرویا ۲/۲ برابر گروه آکرتا بود (۰۲۷/۰=p). اختلاف آماری معنی‌داری از نظر سن حاملگی در هنگام تولد (۰۰۴/۰=p)، وزن هنگام تولد (۰۵۴/۰=p) و درصد وقوع زایمان زودرس (۰۱۵/۰=p) در دو گروه وجود داشت؛ به‌طوری‌که میانگین سن حاملگی و وزن تولد در گروه آکرتا- پرویا کمتر بود.
نتیجه­ گیری: در هر دو گروه، آکرتا و آکرتا با پرویا عوامل خطر مشابه بودند، اما لزوم انجام سیستوستومی (۰۲۷/۰=p) و زایمان زودرس (۰۱۵/۰=p) در گروه آکرتا- پرویا به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnancy outcomes of placenta accreta spectrum with and without previa

نویسندگان [English]

 • Nahid Javadifar 1
 • Nahid Shahbazian 2
 • Mitra Tadayon 3
 • Maryam Dastoorpour 4
1 Associate Professor, Department of Midwifery, Reproductive Health Promotion Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Instructor, Department of Midwifery, Menopause Andropause Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Epidemiology, Menopause Andropause Research Center, School of Health, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Abnormal adhesion of placenta is one of the complex problems of gynecology and obstetrics and is considered life-threatening for mother and fetus. The present study was performed aimed to compare the pregnancy outcomes in placenta accreta with and without previa.
Methods: In this analytical-comparison study, the medical records of 50037 women who had referred to Imam Khomeini Hospital in Ahvaz for delivery in 2015-2019 were examined for the diagnosis and recording of abnormal placental adhesions. A total of 172 patients were confirmed with a definite diagnosis of abnormal placental adhesions that they were divided into two groups of accreta (n=95) and accreta with previa (n=7) for evaluation and comparison. Data were analyzed by SPSS (version 24) and Chi-square, T–test, and Man-Whitney test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no significant difference between the two groups in terms of number of pregnancy (P=0.884), number of cesarean (P=0.771), history of abortion (P=0.384), and gestational diabetes (P=0.824). Antenatal bleeding in accreta–privia group was 2.43 times of accreta group (OR: 2.34, 95% CI: 1.22-45, p=0.009) and there was significant difference between the two groups. No significant difference was observed between the two groups in the frequency of hysterectomy, percentage of blood transfusion, admission to ICU and the units of used blood, but cystostomy in previa-accreta group was 2.2 times to accreta group (P=0.027). There was significant difference between the two groups in terms of gestational age at birth (p=0.004), birth weight (p=0.054), and percentage of preterm delivery (P=0.015); so that gestational age and birth weight were significantly lower in the accreta-previa group.
Conclusion: In both groups, accreta and accreta with previa were similar risk factors, but the needs for cystostomy and preterm delivery was significantly more in the accrete-previa group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Placenta accreta
 • Placenta previa
 • Pregnancy outcome
 1. Gielchinsky Y, Rojansky N, Fasouliotis SJ, Ezra Y. Placenta accreta—summary of 10 years: a survey of 310 cases. Placenta 2002; 23(2-3):210-4.
 2. Wortman AC, Alexander JM. Placenta accreta, increta, and percreta. Obstetrics and Gynecology Clinics 2013; 40(1):137-54.
 3. Diag FP, Jauniaux E, Chantraine F, Silver RM, Langhoff-Roos J, Tikkanen M. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: epidemiology. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2018; 140(3):265-73.
 4. Bartels HC, Postle JD, Downey P, Brennan DJ. Placenta accreta spectrum: a review of pathology, molecular biology, and biomarkers. Disease markers 2018; 2018.
 5. Betrán AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gülmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. PloS one 2016; 11(2):e0148343.
 6. Thurn L, Lindqvist PG, Jakobsson M, Colmorn LB, Klungsoyr K, Bjarnadóttir RI, et al. Abnormally invasive placenta—prevalence, risk factors and antenatal suspicion: results from a large population‐based pregnancy cohort study in the Nordic countries. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2016; 123(8):1348-55.
 7. Eshkoli T, Weintraub AY, Sergienko R, Sheiner E. Placenta accreta: risk factors, perinatal outcomes, and consequences for subsequent births. American journal of obstetrics and gynecology 2013; 208(3):219-e1.
 8. Garmi G, Salim R. Epidemiology, etiology, diagnosis, and management of placenta accreta. Obstetrics and gynecology international 2012; 2012.
 9. Pourali L, Golmohammadi M, Ayati S, Moeen Darbari S. Hysterectomy due to placenta accreta in a primigravid woman with increased maternal age: a case report. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(140):15-9.
 10. Jauniaux E, Collins S, Burton GJ. Placenta accreta spectrum: pathophysiology and evidence-based anatomy for prenatal ultrasound imaging. American journal of obstetrics and gynecology 2018; 218(1):75-87.
 11. American College of Obstetricians and Gynecologists, Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric care consensus no. 7: placenta accreta spectrum. Obstetrics and gynecology 2018; 132(6):e259-75.
 12. Abuhamad A. Morbidly adherent placenta. Semin Perinatol 2013; 37(5):359-64.
 13. Publications Committee, Society for Maternal-Fetal Medicine, Belfort MA. Placenta accreta. Am J Obstet Gynecol 2010; 203(5):430-9.
 14. Tunçalp Ö, Hindin MJ, Souza JP, Chou D, Say L. The prevalence of maternal near miss: a systematic review. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2012; 119(6):653-61.
 15. Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Abnormal placentation: twenty-year analysis. American journal of obstetrics and gynecology 2005; 192(5):1458-61.
 16. Carusi DA. The placenta accreta spectrum: epidemiology and risk factors. Clinical obstetrics and gynecology 2018; 61(4):733-42.
 17. Fan D, Wu S, Liu L, Xia Q, Wang W, Guo X, et al. Prevalence of antepartum hemorrhage in women with placenta previa: a systematic review and meta-analysis. Scientific reports 2017; 7(1):1-9.
 18. Jauniaux E, Dimitrova I, Kenyon N, Mhallem M, Kametas NA, Zosmer N, et al. Impact of placenta previa with placenta accreta spectrum disorder on fetal growth. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2019; 54(5):643-9.
 19. Bluth A, Schindelhauer A, Nitzsche K, Wimberger P, Birdir C. Placenta accreta spectrum disorders—experience of management in a German tertiary perinatal centre. Archives of Gynecology and Obstetrics 2021; 303(6):1451-60.
 20. Morlando M, Collins S. Placenta accreta spectrum disorders: challenges, risks, and management strategies. International Journal of Women's Health 2020; 12:1033.
 21. Mulla BM, Weatherford R, Redhunt AM, Modest AM, Hacker MR, Hecht JL, et al. Hemorrhagic morbidity in placenta accreta spectrum with and without placenta previa. Archives of gynecology and obstetrics 2019; 300(6):1601-6.