بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: شیر مادر، بهترین غذا برای شیرخواران محسوب می‌شود؛ زیرا نیازهای غذایی اساسی نوزاد را برطرف می کند. پرولاکتین برای شیردهی ضروری است. این هورمون با گیرنده های مربوطه که روی سلول‌های تولید کننده شیر در آلوئول‌ها قرار دارند، ترکیب شده و تولید شیر شروع می‌شود. تاکنون مطالعه ای مبنی بر اثر رازیانه بر پرولاکتین سرم خون در انسان انجام نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر رازیانه بر پرولاکتین در انسان انجام شد تا بتواند به افزایش دانش جامعه مامایی یاری رساند.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای قبل و بعد بود که در سال 91 بر روی 46 نفر در درمانگاه آسیاباد شهر اهواز انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه مشخصات فردی بود. نمونه ها، روزانه 3 گرم رازیانه به صورت 6 کپسول منقسم که هر کپسول حاوی 500 میلی‌گرم پودر رازیانه بود، دریافت و به مدت 15 روز بررسی شدند. پرولاکتین سرم خون آن‌ها در دو نوبت، قبل از تجویز رازیانه و 16 روز بعد از تجویز رازیانه، بررسی شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های کولموگراف- اسمیرنوف و آزمون ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزانp  کمتر از 001/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین میزان سطح پرولاکتین سرم خون قبل از مداخله 06/32±55/64 نانوگرم بر میلی‌لیتر و بعد از مداخله 90/65±55/95 نانوگرم بر میلی‌لیتر بود و میانگین اختلاف سطح پرولاکتین سرم خون قبل و بعد از مداخله 78/44±99/30 نانوگرم بر میلی‌لیتر بود که بر اساس آزمون آماری ویلکاکسون، اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (001/0>p).
نتیجه‌گیری: رازیانه به طور قابل توجهی، باعث افزایش سطح پرولاکتین سرم خون مادران شیرده می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foeniculum Vulgare on Serum Prolactin Level in Lactating Women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Honarvar 1
  • Mitra Tadayon 2
  • Poorandokht Afshari 2
  • Foroogh Namjooyan 3
  • Mohammad Hasan Haghighi 4
1 M.Sc. Student of Midwifery Education, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 M.Sc. of Statistics, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: As breast milk can cover baby’s basic nutritional needs, it is the best food for infants. Prolactin is essential for lactation. This hormone is bound to the hormone receptors that are located on alveolar producing milk cells and milk production starts. So far, no research has been done to show the effect of foeniculum on prolactin levels in humans. This study was conducted to determine the effect of foeniculum on prolactin in humans to increase knowledge of obstetric community.
Methods: This research was a before and after intervention study that was conducted on 46 cases referred to Asyabad clinic in Ahvaz, Iran in 2012. Data was collected based on demographic questionnaires. The samples were investigated with 3gr of foeniculum divided into 6 capsules daily for 15 days; each capsule contained 500 mg of foeniculum powder. Serum prolactin level was evaluated two times: before prescribing foeniculum capsules and 16 days after prescribing the capsules. Data were analyzed using SPSS software version 19, Kolmogorov-Smirnov and Wilcoxon tests. P value less than 0.001 was considered significant.
Results: The mean ofserum prolactin level before the intervention was 64.55±32.06 ng/ml and after the intervention was 95.55±65.90 ng/ml and the difference in serum prolactin level before and after the intervention was 30.99±44.78 ng/ml that according to the Wilcoxon test, the difference was significant (p<0.001).
Conclusion: Foeniculum significantly affects on serum prolactin level in lactating mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Feeding
  • Foeniculum
  • Prolactin