بررسی تأثیر ماساژ پا بر اختلال خواب مادران در دوره پس از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: دوره پس از زایمان، انتقال به یک مرحله بحرانی است و تغییرات سریعی که پس از زایمان تجربه می شوند، مادر را در معرض تجربیات ناخوشایندی از جمله تغییرات الگوی خواب قرار می دهند. ماساژ به عنوان یکی از درمان های مکمل، منجر به تسریع بهبود در اختلال خواب مادران می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ماساژ پا بر بهبود اختلال خواب مادران در دوره پس از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1390 بر روی 60 مادر نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرمشهر انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند (30 نفر در گروه کنترل و 30 نفر در گروه مداخله). ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشخصات فردی و شاخص کیفیت خواب پیتس بورگ بود. برای گروه مداخله، ماساژ پا به مدت 5 روز متوالی، هر روز 30 دقیقه عصر انجام شد و گروه کنترل مداخله ای نداشت. اطلاعات پژوهش در بدو ورود به مطالعه (روز 13 پس از زایمان)، بلافاصله پس از مداخله و یک هفته پس از مداخله جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های آماری اندازه گیری مکرر، کای اسکوئر و آزمون تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در انتهای مطالعه، مقایسه میانگین کیفیت خواب پیتس بورگ در مراحل قبل، بلافاصله بعد و یک هفته بعد از ماساژ در گروه مداخله متفاوت بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: انجام ماساژ بر بهبود اختلال خواب مادران مؤثر است، لذا پیشنهاد می شود انجام ماساژ پا در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت های پس از زایمان مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foot Massage on Sleep Disorders among Mothers in Postpartum Period

نویسندگان [English]

  • Farideh Mardasi 1
  • Mitra Tadayon 2
  • Shahnaz Najar 2
  • Mohamad Hosein Haghighizadeh 3
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran.
3 Lecturer of Statistics, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum period is transition to a critical stage and the rapid changes that are experienced during postpartum expose mothers to unpleasant experiences such as changes in sleep pattern. Massage as one of the complementary therapies lead mothers to accelerate recovery in sleep disorders. The aim of this study was to determine the effect of foot massage to improve sleep disorders in post partum mothers.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 60 primiparous women who referred to health care centers in Khoramshahr, Iran in 2011. Samples were divided randomly into two groups (30 women in intervention group and 30 women in control group).Data were collected by a questionnaire included demographic characteristics and Pittsburgh Sleep Quality Index. The intervention group received a single 30-minute foot massage session each evening at the same time for five consecutive days and the control group has not received any intervention. Research information were collected on enrollment (13th day after delivery), immediately after intervention and one week after the intervention were collected. Data were analyzed by SPSS software version 17, repeated measure, chi-square and paired t-tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean of Pittsburgh sleep quality index in before, immediately after and a week after intervention showed significance differences (p<0.001) at the end of study.
Conclusion: Foot massage was effective on improvement sleep disorders in mothers. Therefore foot massage is recommended to enhance the quality of postpartum care.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parity
  • Postpartum Period
  • Massage
  • Sleep Disorders