نویسنده = فرحناز کشاورزی
نتایج و عوامل مرتبط با درمان بارداری نابجای لوله‌ای با متوتروکسات

دوره 18، شماره 180، بهمن 1394، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2016.6580

انیس الدوله نانکلی؛ فرحناز کشاورزی؛ مریم عمیقی؛ منصور رضایی؛ احمد جاهداری


مقایسه بی‌اختیاری استرسی ادرار چهار ماه پس از زایمان طبیعی و سزارین انتخابی

دوره 18، شماره 148، خرداد 1394، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2015.4492

فرحناز کشاورزی؛ انیس الدوله نانکلی؛ طراوت فاخری؛ نسرین جلیلیان؛ منصور رضایی؛ نوشین محمدی؛ محمد حسن امیدوار برنا؛ زینب سوهانی؛ هانیه رضایی؛ احمد خشای


ارتباط مقادیر پروتئین ادرار نمونه های 8 و 16 ساعته با 24 ساعته جهت تشخیص پره اکلامپسی

دوره 16، شماره 49.50، اردیبهشت 1392، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.819

فرحناز کشاورزی؛ انیس الدوله نانکلی؛ طراوت فاخری؛ نسرین جلیلیان؛ پریسا پیروزنیا؛ احمد خشای؛ ویدا سپاهی


ارتباط بین انجام عمل عقیمی لوله ای و خطر انجام هیسترکتومی

دوره 15، شماره 11، مرداد 1391، صفحه 16-21

10.22038/ijogi.2012.5700

انیس الدوله نانکلی؛ فرید نجفی؛ فرحناز کشاورزی؛ امیر باستانی؛ سارا دائی چین