ارتباط مقادیر پروتئین ادرار نمونه های 8 و 16 ساعته با 24 ساعته جهت تشخیص پره اکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز توسعه و تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز توسعه و تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 متخصص زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: دفع پروتئین ادرار، یکی از مهمترین علائم پره اکلامپسی می باشد. جمع آوری ادرار 24 ساعته، استاندارد طلایی جهت تعیین پروتئین ادرار می باشد. با توجه به دشواری و پر هزینه بودن این روش، مطالعات زیادی جهت یافتن شیوه ای ساده تر و سریع تر انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط مقادیر پروتئین ادرار 8 و 16 ساعته با 24 ساعته در زنان با فشار خون بالا جهت تشخیص پره اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی از نوع ارزش تشخیصی در سال 1387 بر روی 184 زن بارداری که بر اساس نظر پزشک جهت تشخیص پره اکلامپسی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) بستری شده بودند، انجام شد. افراد شامل دو گروه فشار خون طبیعی (92 نفر) و فشار خون بالا (92 نفر) بودند. در طی 24 ساعت، سه نمونه ادراری 8 ساعته در ظروف جداگانه و به صورت متوالی جمع آوری و حجم ادرار، سطح پروتئین و کراتینین ادرار اندازه گیری شد. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و ضریب همبستگی پیرسون پروتئین ادرار 8 ساعت اول، سوم و 16 ساعته محاسبه شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی زوجی، لون و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در بیماران با فشار خون بالا، پروتئین ادرار 8 ساعت اول دارای حساسیت 8/58%، ویژگی 92% و ارزش اخباری مثبت و منفی 5/62% و 8/90% بود. نمونه ادرار 16 ساعته، دارای حساسیت 5/76%، ویژگی 96% و ارزش اخباری مثبت و منفی 3/81% و 7/94% بود. ضریب همبستگی بین نمونه ادرار 8 ساعت اول و 16 ساعت با پروتئین ادرار 24 ساعته به ترتیب 621/0 و 832/0 بود.
نتیجه‌گیری: نمونه ادرار 16 ساعته، ارتباط مثبت قوی و نمونه ادرار 8 ساعته اول و سوم، ارتباط مثبت متوسطی با نمونه ادرار 24 ساعته داشت. جمع آوری کوتاه مدت ادرار، ارزش تشخیصی بیشتری در رد پره اکلامپسی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of Urine Protein Values in 8 and 16-Hour with 24-Hour Samples to Diagnose Pre-Eclampsia

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Keshavarzi 1
 • Anisodowleh Nankali 2
 • Taravat Fakheri 1
 • Nasrin Jalilian 2
 • Parisa Pirooznia 3
 • Ahmad Khoshay 4
 • Vida Sepahi 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Development Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Development Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 Gynecologist, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 M.Sc. of Nursing Education, Faculty of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Proteinuria is one of the most important signs of pre-eclampsia. A 24-hour urine collection is the gold standard for determining urinary protein. Considering the difficulty and costly of this test, many studies have been done to find easier and faster methods. The aim of this study was to survey the relationship of 8 and 16-hour urinary protein values with 24-hour urinary protein values in hypertensive pregnant women to diagnose pre-eclampsia.
Methods: This cross sectional study was conducted on 184 pregnant women who were hospitalized to determine preeclampsia in Imam Reza hospital, Mashhad, Iran, 2008. Cases were divided into two groups of 92 pregnant women with normal blood pressure and 92 women with high blood pressure. Within a 24- hour period, three 8-hour urine samples were collected in separate containers consecutively and urine volume, protein and creatinine value were measured. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and Pearson correlation coefficients of urinary protein values were assessed for first and third 8-hour and 16- hour. Data were analyzed using statistical SPSS software version 16, and paired t-test, independent t-test and Leven test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: In hypertensive patients, first 8-hour sample had sensitivity of 58.8%, specificity of 92%, positive and negative predictive value 62.5% and 90.8%, respectively. The 16- hour sample had sensitivity of 76.5%, specificity of 96%, positive and negative predictive value 81.3% and 94.7%, respectively. The correlation coefficients of first 8-hour and16-hour with 24-hour urinary protein were 0.621 and 0.832, respectively.
Conclusion: There were strong positive correlation between urinary samples 16-hour and moderate positive correlation between first and third 8-hour with values of 24-hour samples. Short collecting of urine had more diagnostic value in rule out of pre-eclampsia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diagnosis
 • Proteins
 • Pre-eclampsia
 • Urine