ارتباط بین انجام عمل عقیمی لوله ای و خطر انجام هیسترکتومی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات زایمان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: عمل عقیمی لوله ای یک روش دائمی جلوگیری از بارداری و پرطرفدارترین روش ضد بارداری در ایالات متحده می باشد، اما این روش می تواند با عوارضی نظیر افزایش بروز هیسترکتومی همراه باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین انجام عمل عقیمی لوله ای و هیسترکتومی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1387 بر روی 206 زن بستری شده در بخش جراحی زنان بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد. گروه مورد شامل زنانی که تحت عمل جراحی هیسترکتومی شکمی و گروه شاهد زنانی که به دلیل افتادگی مثانه و رکتوم و پارگی پرینه تحت عمل جراحی قرار گرفتند. اطلاعات لازم از پرونده بیماران استخراج شد و داده های گردآوری شده توسط نرم افزار STATA (نسخه 8) و با استفاده از آنالیز یک متغیره و چند متغیره لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه عواملی نظیر سن سابقه سقط و انجام عمل عقیمی لوله ای، پس از کنترل سایر عوامل به طور معنی داری باعث افزایش خطر هیسترکتومی بعدی شد. منوپوز هیچگونه ارتباط معنی داری با خطر هیسترکتومی بعدی نداشت. در گروه مورد 68% از افراد به دلیل خونریزی های غیر طبیعی رحمی، 6/9% به دلیل میوم و4/22% به دلیل آدنومیوز (تهاجم آندومتر به میومتر)، آندومتریوز (وجود غدد آندومتریال و استرومای رحم در بیرون از آندومتر و عضله رحم) و درد مزمن لگنی تحت عمل هیسترکتومی قرار گرفته بودند. در هر دو گروه، بستن لوله های رحمی و استفاده از قرص های ضد بارداری شایع ترین روش های جلوگیری از بارداری بودند. میانگین سنی افراد در زمان انجام بستن لوله های رحمی در گروه مورد 8/5±3/36 سال و در گروه شاهد 5/5±6/34 سال بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (057/0=p). در این مطالعه هیچگونه ارتباط معنی داری بین وجود یا عدم وجود منوپوز با افزایش خطر هیسترکتومی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: بین انجام عقیمی لوله ای و افزایش خطر بعدی انجام هیسترکتومی ارتباط معنی داری وجود دارد. سابقه سقط نیز به عنوان عامل خطر جهت هیسترکتومی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Tubal Ligation and Risk of Hysterectomy

نویسندگان [English]

  • Anisodoleh Nankali 1
  • Farid Najafi 2
  • Farahnaz Keshavarzi 1
  • Amir Bastani 3
  • Sara Dayi Chin 4
1 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Maternity Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 General Practitioner, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, Maternity Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Tubal sterilizing is a permanent and most popular method of contraception in US. However, it might have some side effects such as an increase of hysterectomy. This study is aimed to investigate the relationship between tubal ligation and hysterectomy.
Methods: It was a case-control study in which the case group was consisted of women underwent hysterectomy surgery at Imam Reza Hospital and Patients of control group were those who underwent surgery for Cystocele, Rectocele and Perineal tear. The required data were collected from patients' files and were analyzed by STATA (version 8), using univariante and multivariante logistic regression. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Controlling all factors, the present study showed that factors such as age, previous abortion and tubal ligation significantly increase risk of next hysterectomy. Menopause did not have any significant relation with risk of hysterectomy. Causes of hysterectomy in case group were abnormal uterus bleeding (68%), myoma (9.6 %) and other causes (adenomyosis, endometriosis, chronic pelvic pain (22.4%)). In both groups, tubal ligation and use of combined oral contraceptive pills were the most common contraception methods. Their average age at the time of tubal ligation was 36.3± 5.8 in case group and 34.6 ± 5.5 in control group (P= 0.057). No significant relation was found between menopause and increasing risk of hysterectomy in this study.
Conclusion: Our study showed that there was a significant relation between tubal ligation and increasing risk of next hysterectomy. Previous abortion was recognized as a risk factor for hysterectomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion
  • Hysterectomy
  • Tubal Ligation
1. Qazi HA, Hashmi A, Factors promoting tubal ligation in females presenting to tertiary care centers. J Fam
Reprod Health 2009;3(3):83-6.
2. Wieslander C, Dandade D, Wheeler J. Therapeutic gynecologic procedures. In: Decherney A, Goodwin T,
Nathan L, Laufer N. Current diagnosis & treatment obstetrics & gynecology. 10th ed. New York: McGrawHill;2007:804-18.
3. Mosher WD, Pratt WF. Use of contraception and use of family planning services in the United States, 1988. Am
J Public Health 1990 Sep;80(9(:1132-3.
4. Lu CM. Tubal sterilization. In: Gershenson DM, DeCherney AH, Curry SL, Brubaker L. Operative gynecology.
2nd ed. Philadelphia:WB Saunders;2007:645-54.
5. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstorm KD. Williams obstetrics. 22nd ed.
New York: McGraw-Hill;2005:874-97.
6. Khairullah Z, Huber DH, Gonzales B. Declining mortality in in international sterilization services. Int J Gynecol
Obstet 1992 Sep;39(1):41-50.
7. Sharemi s, Milani F. , Uodi M. [Awareness and attitudes towards tubal ligation surgery and its complications
among women in Rasht City, Iran] [Article in Persian]. J Gilan Univ Med Sci 2003;12(48):60-52.
8. Berek JS, Novak E. Berek and Novak's gynecology. 14th ed. Philadelphia:Lippincott Williams &
Wilkins;2007:603-31.
9. de Araujo TV, Aquino EM. [Risk factors for hysterectomy among Brazilian women] [Article in Portuguese].
Cad Saude Publica 2003;19 Suppl 2:S407-17.
10. Hillis SD, Marchbanks PA, Tylor LR, Peterson HB. Higher hysterectomy risk for sterilized than nonsterlized
women: findings from the U.S. Collaborative Review of Sterilization. The U.S. Collaborative Review of
Sterilization Group. Obstet Gynecol 1998 Feb;91(2):241-6.
11. Taffe J, Green A, Dudley E, Dennerstein L. Tubal ligation, hysterectomy and D&C: evidence from the
Melbourne Women’s Midlife Health Project. Gynecol Obstet Invest 2000;50(2):117-22.
12. Cohen MM. Long-term risk of hysterectomy after tubal sterilization. Am J Epidemiol 1987 Mar;125(3):410-9.
13. Goldhaber MK,ArmstrongMA,Golditch IM,Sheehe PR,Petitti DB,Friedman GD. Long-term risk of
hysterectomy among 80,007 sterilized and comparison women at Kaiser Permanente. Am J Epidemiol 1993 Oct
1;138(7):508-21.