نویسنده = فاطمه ناهیدی
بررسی تأثیر کپسول گیاه کیسه کشیش بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 26، شماره 10، دی 1402، صفحه 71-82

10.22038/ijogi.2023.72365.5717

سعیده احمدی پور؛ دکتر فاطمه ناهیدی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر مرضیه کبودی


بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر افسردگی پس از زایمان

دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 24-31

10.22038/ijogi.2012.6006

فاطمه ناهیدی؛ شیرین تقی زاده؛ سعید صدر؛ حمید علوی مجد