بررسی میزان رضایت شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان های تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: رضایت شغلی، حدی از احساسات و نگرش ‌های مثبت است که افراد نسبت به شغل خود دارند. شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در پیامد و بهره وری سازمان و حتی زندگی فردی نقش بارزی ایفا می کند. اکثر مطالعات رضایت شغلی را متأثر از عواملی مانند کار، مافوق، همکاران، ترفیع و حقوق می دانند. با توجه به نقش کلیدی ماماها به عنوان یکی از اجزای مؤثر سیستم بهداشتی برای ارائه خدمات مامایی به دو قشر آسیب پذیر جامعه یعنی مادران و کودکان، مطالعه حاضر با هدف تعیینمیزان رضایت شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تأمین اجتماعی شهر تهران انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی همبستگی در سال1392 بر روی 150 مامای شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان های تأمین اجتماعی شهر تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رضایت شغلی JDI بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های آنالیز واریانس، کای اسکوئر، من ویتنی و اسپیرمن انجام شد. P کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: اکثر واحدهای پژوهش (80%) رضایت شغلی متوسطی داشتند. اکثر ماماها از پنج بعد مرتبط با رضایت شغلی، در یک بُعد ماهیت شغل و کار دارای رضایت متوسط و از سایر ابعاد شامل بُعد مسئول مستقیم، بُعد همکاران، بُعد فرصت های ارتقاء و بُعد حقوق و مزایا رضایت پایین داشتند. همچنین بین رضایت کلی شغلی با عوامل فردی سن، سابقه خدمت، نوع دانشگاه و نوع استخدام ارتباط آماری معناداری وجود نداشت، اما بین سطح رضایت کلی شغلی با وضعیت تأهل (017/0=p)، درآمد ماهانه (039/0=p) و پست سازمانی (048/0=p) ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به رضایت شغلی متوسط ماماهای شاغل اگر ماماها در حیطه ی شرح وظایف خود کار کنند و مسئولیتهای مدیریتی را عهده دار شوند احتمالا رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت.
 
کلمات کلیدی:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of job satisfaction and some related factors in the midwifes employed at the hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences and social security hospitals at Tehran in

نویسندگان [English]

 • Maryam Heidaryan Nour 1
 • Fatemeh Nahidi 2
 • Shahnaz Zahrani Tork 3
 • Soheila khodakarim 4
1 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Job satisfaction is the extent of positive emotions and attitudes that people have towards their jobs. Identifying the effective factors on job satisfaction plays an important role in the outcomes and efficiency of the organization and even personal life. Majority of studies reveals that job satisfaction is influenced by job, superior, coworkers, position upgrade and income. According to the key role of midwifes as the effective workers of a health system for providing midwifery service to two vulnerable groups of society which are mothers and children, this study was performed with aim to identify job satisfaction and some related factors in the midwifes employed at the hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences and social security hospitals in Tehran.
Methods: This coefficient descriptive study was performed on 150 midwifes employed at the hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences and social security hospitals in Tehran. Data collection tool was JDI job satisfaction questionnaire. Analysis of data was performed using SPSS statistical software (version 17) and analysis of variance, chi-square, Mann-Whitney and Spearman tests. PResults: The majority of subjects (80%) had average job satisfaction. From 5 dimensions related to job satisfaction, most midwifes had average satisfaction in one dimension of job and occupation and had low satisfaction from other dimensions including direct supervisor, coworkers, position upgrade and income. Also, there was no significant relationship between general job satisfaction and age, job history, type of university and type of employment, but significant relationship was found between general job satisfaction and marital status (P=0.017), monthly income (P=0.039), and organizational post (P=0.048).
Conclusions: According to the average job satisfaction of employed midwives, they probably will have more job satisfaction if they work in the scope of their job description and assume the management responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job satisfaction
 • Job satisfaction related factors
 • Midwife
 1. Liu Lf. Job satisfaction of certified nursing assistants and its influence on the general Job satisfaction of nursing home resident: an exploratory study in southern Taiwan. Geriatr Nurs 2007; 28(1): 54-62.
 2. Moghimi M. Research organization and management approach. Tehran: Termeh Publication; 2006.
 3. Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction and its related factors: a questionnaire survey of hospital nurses in Mainland China. Int J Nurse Stud 2007; 44(4): 574-88.
 4. Foroughi F, Kharrazi H, Iranfar S, Rezaei M. Job Satisfaction and its Affecting Factors from the Viewpoints of Faculty Members of Kermanshah University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2008; 7(2):335-42. [Persian].
 5. Abbaschian R, Avazeh A, Rabi SiahkaliS S. Job Satisfaction and its Related Factors among Nurses in the Public Hospitals of Zanjan University of Medical Sciences, 2010. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2011; 1(1):17-24.
 6. Cortese CG. Job satisfaction of Italian nurse: an exploratory study. Nursing Management 2007; 15(3): 303-12.
 7. Lu KY, Chang LC, Wu HL.  Relationship between professional commitment, job satisfaction, and work stress in public health nurses in Taiwan. J Prof Nur 2007;3 (2) :10-116
 8. Taejo L, Gary NM, Yang B. Relationships among Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Learning Organizational Culture in One Korean Private Organization [PhD thesis]. Korea: University of Minnesota; 2003.
 9. Rosta J, Nylenna M, Aasland ,OG. Job satisfaction among hospital doctors in Norway and Germany.A comparative study on national samples. Scand J Public Health 2009; 37(5):503-8.
 10. Zahedi M, Palahang H, Ghafari M. [Job satisfaction among health personel in Chahar Mahal & Bakhtiari province, 1998-99].Shahrekord University of Medical Sciences Journal 2002; 2(1): 27-33.
 11. Al-Enezi N, Shah MA, Al-Otabi M. Job satisfaction of nurses with multicultural backgrounds: a questionnaire survey in Kuwait. Appl Nurs Res 2009; 22:94-100.
 12. Rouleau D, Fournier P, Philibert A, Mbengue B, Dumont A. The effectsof Midwives Job satisfaction on burnount, intention to quit and turnover; a longtitudinal study in senegal. Hum Resour Health 2012;10:9.
 13. Toubaei S, Sahraeian A. (2007). Burnout and job satisfaction of nurses working in internal, surgery, psychiatry burn and burn wards. Ofogh-e-Danesh Journal 2007; 4(12):5-40.[Persian].
 14. Jahani F, Farazi A, Rafiei M, Jadidi R, Anbari Z. Job satisfaction and its related factors among hospital staff in Arak in 2009. Arak University of Medical Sciences Journal 2010; 13 (1):32-9. [Persian].
 15. Asghari E. Khaleghdoust T. Asgari F Kazemnejad E. Effective factors on nurses’ job satisfaction. Holistic Nursing and Midwifery 2010; 64( 20): 1-7. [Persian].
 16.  Mirmolaei T, Dargahi H , Kazemnejad A , Mohajerrahbari M. Job satisfaction of midwives. Hayat  2005;11(2):87-95. [Persian]
 17. Watson L, Potter A. Donohue. A survey of current issues and job satisfaction. Midwifery. 1999:15(4):216-31.
 18. Mirkamli M, Nastiezaie N. The relationship between Psychological Empowerment and job satisfaction of nursing personnel. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences 2010; 8(2):104-13
 19.  Dehaghani AR, Hosseini H, Tavakol K,  Bakhtiyari S. Relationship between communication mannrrs of head nurses with Job satisfaction of nurses under their supervision in educational hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 2006 . Iran J Nurs Midwifery Res 2010; 15(2):49-53 .
 20. Tsai Y. Relationship between organizational culture, leadership behavior and job satisfaction. BMC Health Serv Res 2011;11.
 21. Biork IT, Samdal GB. Hansen BS. Torstad S. Hamilton, GA. Job satisfaction in a Norwegian population of nurses :A questionnaire survey . InterJ Nurs stud  2007; 44:747-7 .
 22. Mohsenpour L, Navipour H, Ahmadi F.The effect of participative management based on quality circles on nurses job satisfaction in the point of Herzberg. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran Army 2005; 3(4):689-94. [Persian].