نویسنده = دکتر میترا افتخاری یزدی
گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک خودبه‌خودی با اکتوپیک در ناحیه ایسم و سرانجام تولد نوزاد

دوره 26، شماره 8، آبان 1402، صفحه 104-108

10.22038/ijogi.2023.23405

دکتر میترا افتخاری یزدی؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری؛ دکتر مهری سخدری


بررسی میزان شیوع آنوپلوئیدی‌ها در حاملگی‌ها با نتیجه پرخطر غربالگری جنین در کلینیک پریناتالوژی سبزوار در سال‌های 98-1395

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 31-38

10.22038/ijogi.2022.21576

دکتر فاطمه دلخوش؛ مژده ناوی‌نژاد؛ معصومه شریف‌زاده؛ مریم سادات نقیبی نسب؛ دکتر میترا افتخاری یزدی


مقایسه پیامد زایمان طبیعی با و بدون اپی‌زیاتومی در مادران نخست‌زا در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 33-39

10.22038/ijogi.2021.19387

دکتر میترا افتخاری یزدی؛ دکتر مصطفی راد؛ دکتر بهناز سویزی؛ سپیده بهروزی نسب؛ ندا مهدوی‌فر؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری