مقایسه پیامد زایمان طبیعی با و بدون اپی‌زیاتومی در مادران نخست‌زا در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 دانشیار گروه پرستاری، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 مربی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

5 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: کاربرد محدود اپی­زیاتومی و انجام اپی‌زیاتومی انتخابی در برابر اپی­زیاتومی رایج در مطالعات مختلف توصیه شده است، اما طبق آمار کشورهای در حال توسعه، اپی­زیاتومی همچنان به‌عنوان رایج­ترین برش جراحی مامایی مرسوم است. بیشترین عامل کاربرد اپی­زیاتومی در مادران کم‌خطر، نگرانی عامل زایمان از صدمات شدید پرینه می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه­ صدمات پرینه در زایمان مادران نخست­زا با و بدون اپی­‌زیاتومی انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی تحلیلی با بررسی 3602 پرونده مادر باردار نخست‌زا که طی سال‌های 98-1396 در بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان شهرستان سبزوار زایمان طبیعی داشتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها چک لیست محقق ساخته بود که داده‌های متغیرهای دموگرافیک مادر، طول فاز فعال، وزن نوزاد، دور سر نوزاد، تحرک در لیبر، القاء یا عدم القاء با اکسی­توسین و مواجهه با بی‌دردی، بستری شدن نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان، مرگ نوزاد و میزان آسیب وارده به پرینه شامل پارگی درجه 1، 2، 3 و 4  گردآوری شد. تجزیه و  تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های کای اسکوئر و رگرسیون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها: در گروه زایمان بدون اپی­زیاتومی 317 نفر (8/37%) پرینه سالم، 324 نفر (5/38%) پارگی درجه 1 و 56 نفر (6/6%) پارگی درجه 2 بود، ولی در گروه زایمان با اپی‌زیاتومی، 1302 نفر (3/99%) پارگی درجه 2 بود که بر اساس نتایج آزمون کای دو، تفاوت معنی‌داری بین صدمات پرینه در دو گروه وجود داشت (0001/0=p). میزان صدمات شدید پرینه در گروه زایمان با اپی‌­زیاتومی و بدون اپی‌­زیاتومی تفاوت معنی­داری نداشت (05/0p>). میزان بستری نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان در دو گروه تفاوت معنی­داری نداشت (05/0p>).
نتیجهگیری: زایمان بدون اپی­زیاتومی در مادران نخست­زایی که ریسک فاکتورهای دیابت مادری، زایمان ابزاری و وزن نوزاد بالای 4000 گرم ندارند، سبب افزایش صدمات شدید پرینه نمی­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outcome of normal delivery with and without episiotomy in primiparous mothers in Sabzevar Mobini Hospital

نویسندگان [English]

 • Mitra Eftekhari Yazdi 1
 • Mostafa Rad 2
 • Behnaz Souizi 1
 • Sepideh Behrozinasab 3
 • Neda Mahdavifar 4
 • Marziyeh Torkmannejad Sabzevari 5
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Nursing, Elderly Research Center, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
3 B.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
4 Instructor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Non-Communicable Diseases Research Center, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
5 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Limited use of episiotomy and performing selective episiotomy versus conventional episiotomy has been recommended in various studies. But according to the statistics from developing countries, episiotomy is still the most common obstetric incision. The most common cause of episiotomy in low-risk mothers is maternal concern about severe perineal injuries. This study was performed with aim to compare perineal injuries in normal delivery of primiparous mothers with and without episiotomy.
Methods: This descriptive-analytical study was performed by reviewing 3602 files of primiparous pregnant women who had a normal delivery in Sabzevar Obstetrics and Gynecology Hospital during 2017 and 2019. Data collection tool was a researcher-made checklist. The maternal demographic variables, active phase length, neonatal weight, neonatal head circumference, labor mobility, induction or non-induction with oxytocin, and exposure to analgesia, neonatal hospitalization in neonatal intensive care unit (NICU), neonatal death and the degree of perineal damage including grade 1, 2, 3 and 4 laceration. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and Chi-square and regression tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In the delivery group without episiotomy, 317 mothers (37.8%) had healthy perineum, 324 (38.5%) grade 1 laceration and 56 (6.6%) grade 2 laceration, but in the delivery group with episiotomy, 1302 (99.3%) had grade 2laceration. Chi-square test showed a significant difference between the two groups in terms of perineal injuries (P= 0.0001). The rate of severe perineal injuries was not significantly different in the delivery group with and without episiotomy (p> 0.05). The NICU admission was not significantly different between the two groups (p> 0.05).
 Conclusion: Delivery without episiotomy in primiparous mothers who don't have risk factors for maternal diabetes, instrumental delivery and infant weight > 4000 g, does not increase severe perineal injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Episiotomy
 • Injury
 • Perineum
 • Primiparous
 1. Clesse C, Lighezzolo-Alnot J, De Lavergne S, Hamlin S, Scheffler M. Statistical trends of episiotomy around the world: Comparative systematic review of changing practices. Health care for women international 2018; 39(6):644-62.
 2. Mirteimouri M, Pourhoseini SA, Emadzadeh M, Moein DS. Maternal and fetal complications in vaginal birth after cesarean. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(8):1-7.
 3. Räisänen S, Vehviläinen-Julkunen K, Heinonen S. Need for and consequences of episiotomy in vaginal birth: a critical approach. Midwifery 2010; 26(3):348-56.
 4. Kartal B, Kızılırmak A, Calpbinici P, Demir G. Retrospective analysis of episiotomy prevalence. Journal of the Turkish German Gynecological Association 2017; 18(4):190-4.
 5. Khani S, Taringou F, Shaaban KB. Episiotomy: A preventive medication of extensive genital tract trauma or a risk factor. Pathobiology Reaearch (Modares Journal of Medical Sciences) 2001; 4(1):9-16.
 6. Khani S, Zare K, Ramezannezhad SE. The Frequency of Episiotomy and Its Related Factors. Iran Journal of Nursing (2008-5923) 2012; 24(74):45-52.
 7. Golmakani N, Refaei Saeidi S, Mazlum SR, Soltani B. Evaluation of the prineal trauma level in primiparous women with routine and selective episiotomy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2008; 11(1):39-46.
 8. Singh S, Thakur T, Chandhiok N, Dhillon BS. Pattern of episiotomy use & its immediate complications among vaginal deliveries in 18 tertiary care hospitals in India. The Indian journal of medical research 2016; 143(4):474-80.
 9. Ballesteros-Meseguer C, Carrillo-García C, Meseguer-de-Pedro M, Canteras-Jordana M, Martínez-Roche M. Episiotomy and its relationship to various clinical variables that influence its performance. Revista latino-americana de enfermagem 2016; 24.
 10. Shmueli A, Gabbay Benziv R, Hiersch L, Ashwal E, Aviram R, Yogev Y, et al. Episiotomy–risk factors and outcomes. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2017; 30(3):251-6.
 11. Yazdi ME, Rad M, Sabzevari MT. Effect of workshop training along with simulation and support of labor practitioners on their attitude and performance in conducting routine episiotomy. Journal of education and health promotion 2019; 8:121.
 12. Alperin M, Krohn MA, Parviainen K. Episiotomy and increase in the risk of obstetric laceration in a subsequent vaginal delivery. Obstetrics & Gynecology 2008; 111(6):1274-8.
 13. Moradi M, Niazi A, Mazloumi E, Mousavi SF, Lopez V. Effect of lavender on episiotomy wound healing and pain relief: a systematic review. Evidence Based Care 2020; 10(1):61-9.
 14. Mesdaghinia E, Abbaszadeh F, Mesdaghinia A. Incidence of perineal trauma in normal spontaneous vaginal delivery in Shabih-khani Maternity Hospital of Kashan during 2007-9. KAUMS Journal (FEYZ) 2011; 14(5):533-8.
 15. Gebuza G, Kaźmierczak M, Gdaniec A, Mieczkowska E, Gierszewska M, Dombrowska-Pali A, et al. Episiotomy and perineal tear risk factors in a group of 4493 women. Health care for women international 2018; 39(6):663-83.
 16. Rezaie M, Shahoei R, Shahgibi S, Afkhamzadeh A, Farhadifar F. Comparison of perineal lacerations in routine vs. selective mediolateral episiotomy among women referring to the obstetrics department of besat hospital in Sanandaj in 2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(116):8-14.
 17. Kovavisarach E, Laiamnuay J. Pregnancy Outcomes of Healthy Parturients Delivered With or Without Episiotomy. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet 2017; 100:S70-6.
 18. Khoushnoud SM, Zadehmodares SH. Effect of episiotomy on apgar score and ph of umbilical artery in newborn infants. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2005; 8(1):19-24.