نویسنده = دکتر زینت قنبری
بررسی ارتباط علائم بالینی با مرحله پرولاپس ارگان های لگنی

دوره 25، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2022.21128

دکتر زینت قنبری؛ دکتر لیلا پورعلی؛ دکتر مریم دلدار پسیخانی؛ دکتر سودابه درویش؛ دکتر الناز آیتی؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر عطیه محمدزاده وطنچی؛ زهرا لطفی


نتایج جراحی بازسازی واژن در بیماران مبتلا به سپتوم عرضی و آژنزی واژن، بیمارستان امام خمینی تهران سال 98-1393

دوره 24، شماره 11، دی 1400، صفحه 24-30

10.22038/ijogi.2021.19535

دکتر مریم دلدار پسیخانی؛ دکتر زینت قنبری؛ دکتر طاهره افتخار؛ دکتر لیلا پورعلی؛ دکتر آسیه ملکی؛ زهرا لطفی


مقایسه میزان موفقیت و کیفیت زندگی به‌دنبال سه روش جراحی پرولاپس با حفظ رحم

دوره 24، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2021.18426

دکتر زینت قنبری؛ دکتر طاهره افتخار؛ دکتر مریم دلدار پسیخانی؛ دکتر فیروزه ویسی؛ دکتر آزیتا قنبرپور شیاده؛ دکتر مامک شریعت