نتایج جراحی بازسازی واژن در بیماران مبتلا به سپتوم عرضی و آژنزی واژن، بیمارستان امام خمینی تهران سال 98-1393

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ اختلالات کف لگن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 کارشناس مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: ناهنجاری‌های مولرین انسدادی نظیر سپتوم عرضی و آژنزی واژن معمولاً با آمنوره اولیه و درد لگن تظاهر می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج جراحی بازسازی واژن (واژینوپلاستی) در بیماران مبتلا به آژنزی واژن (سندرم راکی تانسکی) و سپتوم عرضی واژن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کوهورت بر روی تمامی بیماران مبتلا به آژنزی واژن و سپتوم عرضی واژن که بین سال‌های 98-1393 در بخش اختلالات کف لگن بیمارستان امام خمینی تهران تحت واژینوپلاستی قرار گرفته بودند، انجام شد. مشخصات پایه، علائم بالینی بدو مراجعه، نوع ناهنجاری مولرین، نوع جراحی، عوارض حین جراحی، انسداد مجدد واژن و دستیابی به بارداری از اطلاعات موجود در پرونده بیماران و نیز از طریق پیگیری تلفنی یا معاینه بالینی بعد از جراحی جمع‌آوری شد. برای توصیف داده‌ها از شاخص‌های توصیفی پراکندگی و مرکزی استفاده شد. توزیع فراوانی در غالب جداول مناسب ارائه شد.
یافته‌ها: 33 بیمار سپتوم عرضی واژن و 35 مورد آژنزی واژن و رحم (سندرم راکی تانسکی) داشتند. از نظر علائم اولیه حین مراجعه، شایع‌ترین علامت آمنوره، درد لگنی و عدم امکان نزدیکی یا دیس‌پارونی بود. در 11 مورد (33/33%) انسداد مجدد واژن بعد از اصلاح سپتوم عرضی واژن رخ داد که همگی در 3 ماه اول بعد از عمل و ناشی از عدم مصرف صحیح مولد واژینال بود. در 2 مورد (6%) لاپاراتومی به‌علت درد شدید شکمی بعد از جراحی اولیه انجام شد که تشخیص آندومتریوز لگنی بود. در گروه آژنزی واژن، 5 مورد (28/14%) انسداد مجدد واژن بعد از عمل رخ داد.
نتیجه‌گیری: شایع‌ترین عارضه بعد از جراحی، بروز انسداد مجدد واژن بود، لذا آموزش به بیمار و تأکید بر استفاده منظم از مولد واژینال جهت پیشگیری از بروز این عارضه اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results of vaginal reconstructive surgery in patients with transverse vaginal septum and vaginal agenesis, Tehran Imam Khomeini Hospital, 2014-2019

نویسندگان [English]

 • Maryam DeldarPesikhani 1
 • Zinat Ghanbari 2
 • Tahereh Eftekhar 3
 • Leila Pourali 4
 • Asiyeh Maleki 5
 • Zahra Lotfi 6
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Pelvic Floor Disorders, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 B.Sc. in Midwifery, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Obstructive vaginal anomalies such as transverse septum and vaginal agenesis usually present with primary amenorrhea and pelvic pain. This study was performed with aim to evaluate the results of vaginal reconstructive surgery (vaginoplasty) in patients with vaginal agenesis (Rokitansky syndrome) and transverse vaginal septum.
Methods: This cohort study was performed on all patients with vaginal agenesis and transverse vaginal septum who had underwent vaginoplasty in the pelvic floor disorders department of Imam Khomeini Hospital ,Tehran in 2014-2019. Basic information, clinical symptoms at admission, type of Mullerian anomaly, type of surgery, complications during surgery, vaginal re-stenosis and pregnancy were collected from patients' files and by phone calls and follow up visits after surgery. Central and dispersion indices were used to describe the data. Frequency distribution was presented in the form of tables.
Results: 33 patients had transverse vaginal septum and 35 cases had vaginal and uterine agenesis (Rokitansky syndrome). In terms of early symptoms at admission, the most common symptoms were amenorrhea, pelvic pain, and inability to sexual intercourse or dyspareunia. In 11 cases (33.33%), vaginal re-stenosis occurred after correction of transverse vaginal septum, all of which occurred in the first 3 months after surgery due to incorrect use of vaginal dilator. Laparotomy was performed in 2 cases (6%) due to severe abdominal pain after initial surgery that was diagnosed as pelvic endometriosis. In the vaginal agenesis group, vaginal re-occlusion occurred in5 cases (14.28%) after the surgery.
Conclusion: The most common complication after surgery was vaginal re-obstruction, so training the patient and emphasizing on the regular use of vaginal dilator is very important to prevent this complication.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complications
 • Outcomes
 • Reconstructive surgical procedures
 • Vaginal septum
 • Vaginal agenesis
 1. Walters MD, Karram MM. Urogynecology and reconstructive pelvic surgery. 4nd ed. Philadelphia: Saunders; 2014.
 2. Jones HW, Rock JA. TeLinde's Operative Gynecology.12nd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020.
 3. Grimbizis GF, Gordts S, Di Spiezio Sardo A, Brucker S, De Angelis C, Gergolet M, et al. The ESHRE/ESGE consensus on the classification of female genital tract congenital anomalies. Human Reproduction 2013; 28(8):2032-44.
 4. Karapınar OS, Özkan M, Okyay AG, Şahin H, Dolapçıoğlu KS. Evaluation of vaginal agenesis treated with the modified McIndoe technique: a retrospective study. Journal of the Turkish German Gynecological Association 2016; 17(2):101.
 5. Ulaganathan P. Flaps versus skin grafts in neovagina creation for vaginal agenesis. International Surgery Journal 2020; 7(8):2586-92.
 6. Linder BJ, Gebhart JB. McIndoe neovagina creation for the management of vaginal agenesis. International Urogynecology Journal 2021; 32(2):453-5.
 7. Wu M, Wang Y, Xu J, Dai H, Zhong X, Sun M, et al. Vaginoplasty with mesh autologous buccal mucosa in vaginal agenesis: a multidisciplinary approach and literature review. Aesthetic Surgery Journal 2020; 40(12):NP694-702.
 8. Davies MC, Creighton SM, Woodhouse CR. The pitfalls of vaginal construction. BJU international 2005; 95(9):1293-8.
 9. Meda S, Vellanki VS, Kaul R, Pentyala R, Tatikonda VK. Concurrent imperforate hymen and transverse vaginal septum: A rare presentation and management with minimal invasive technique. Apollo Medicine 2014; 11(1):56-8.
 10. Arkoulis N, Kearns C, Deeny M, Telfer JR. The interdigitating Y‐plasty procedure for the correction of transverse vaginal septa. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2017; 124(2):331-5. 
 11. Sardesai SP, Dabade R, Chitale V. Double cross plasty for management of transverse vaginal septum: a 20-year retrospective review of our experience. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2015; 65(3):181-5.
 12. Deligeoroglou E, Iavazzo C, Sofoudis C, Kalampokas T, Creatsas G. Management of hematocolpos in adolescents with transverse vaginal septum. Archives of gynecology and obstetrics 2012; 285(4):1083-7.
 13. Kala D, Naik NG, Agarwal A. Our experience in the management of vaginal agenesis: Its psychosocial impact and role of contrast magnetic resonance imaging scan with vaginal mold in the interpretation of high transverse vaginal septum. Journal of human reproductive sciences 2019; 12(1):67.
 14. Doğan E, Yavuz O, Altay C, Özmen S. Asymptomatic microperforated transverse vaginal septum presenting with primary infertility: a rare form of Mullerian anomaly. Turkish journal of obstetrics and gynecology 2019; 16(2):140-142.
 15. Abduls-salam RA. Congenital transverse vaginal septum-a cause of primary infertility. African Journal of Medicine and Medical Sciences 2019; 48(2):265-8.
 16. Dear J, Creighton SM, Conway GS, Williams L, Liao LM. Sexual experience before treatment for vaginal agenesis: a retrospective review of 137 women. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2019; 32(3):300-4.
 17. Herlin M, Bjørn AM, Jørgensen LK, Trolle B, Petersen MB. Treatment of vaginal agenesis in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome in Denmark: a nationwide comparative study of anatomical outcome and complications. Fertility and sterility 2018; 110(4):746-53.
 18. Amies Oelschlager AM, Kirby A, Breech L. Evaluation and management of vaginoplasty complications. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2017; 29(5):316-21.