بررسی ارتباط علائم بالینی با مرحله پرولاپس ارگان های لگنی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پرولاپس ارگان‌های لگنی عبارت است از بیرون زدگی ارگان‌های لگنی به داخل واژن که با علائم بالینی آزاردهنده ادراری، دفعی، جنسی و علائم مربوط به خروج توده از واژن همراه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط علائم بالینی با مرحله پرولاپس ارگان‌های لگنی انجام شد.
روشکار: این مطالعه مقطعی در سال 98-1397 بر روی 335 زن مراجعه‌کننده به درمانگاه اختلالات کف لگن بیمارستان امام خمینی تهران انجام شد. چک‌لیست شرح‌حال پزشکی متشکل از علائم ادراری، دفعی، جنسی و خروج توده مرتبط با پرولاپس ارگان‌های لگنی توسط یک متخصص زنان (فلوشیپ اختلالات کف لگن) تکمیل شد. مرحله پرولاپس بر اساس سیستم ارزیابی پرولاپس ارگان‌های لگنی ارزیابی شد و ارتباط علائم بالینی با مرحله پرولاپس ارگان‌های لگنی بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های کای اسکوئر، دقیق فیشر و رگرسیون چندمتغیره انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها: در زنان با علائم پرولاپس ارگان‌های لگنی، ارتباط معناداری بین بی‌اختیاری ادراری استرسی و اورژانسی و مراحل پایین‌تر پرولاپس کمپارتمان قدامی (042/0=p، 002/0=p) و همچنین بین بی‌اختیاری اورژانسی ادرار و مراحل پایین‌تر پرولاپس کمپارتمان خلفی مشاهده شد (04/0=p). با این حال ارتباط معناداری بین مشکلات دفعی و مراحل پرولاپس کمپارتمان قدامی، خلفی و اپیکال وجود نداشت (05/0<p). عدم رضایت جنسی (014/0=p) و خروج صدا از واژن (025/0=p) به‌طور معناداری با پرولاپس قدامی مرحله 1 همراهی داشت.
نتیجهگیری: علائم ادراری مخصوصاً بی‌اختیاری استرسی و اورژانسی ادرار و عدم رضایت جنسی با مراحل پایین‌تر معاینه پرولاپس ارگان‌های لگنی مرتبط است. همچنین با توجه به نبود ارتباط بین علائم دفعی با مرحله پرولاپس، شکایت از علائم پرولاپس ارگان‌های لگنی ممکن است ارتباطی با شدت و مرحله پرولاپس در معاینه بالینی نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between clinical symptoms with pop-Q stage

نویسندگان [English]

 • Zinat Ghanbari 1
 • Leila Pourali 2
 • Maryam Deldar Pesikhani 3
 • Soodabeh Darvish 4
 • Elnaz Ayati 4
 • Hasan Mehrad Majd 5
 • Atiyeh Mohammadzadeh Vatanchi 6
 • Zahra Lotfi 7
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant professor, Clinical Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 B.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pelvic organ prolapse (POP) is the descent of pelvic organs beyond the vaginal walls which is associated with bothersome urinary, defecatory, sexual and vaginal mass protrusion symptoms. The present study was performed aimed to investigate the correlation of the symptoms and POP-Q stage.
Methods: This cross-sectional study was performed on 335 women with pop symptoms referred to the pelvic floor clinic of Tehran Imam Khomeini hospital in 2018-2019. A checklist of detailed medical history which contains urinary, defecatory, sexual and bulging symptoms due to pelvic organ prolapse was completed by a gynecologist (fellowship of pelvic floor disorders) and the stage of POP was evaluated according to pelvic organ prolapse quantification (POPQ) system. The relationship between clinical symptoms and the stage of POP was assessed. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and Chi-square, Fisher's exact test and multivariate regression. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Among women with pelvic organ prolapse symptoms, there was significant correlation between stress and urgency urinary incontinence and lower stage of anterior compartment prolapse (p=0.002, p=0.043, respectively). Also, significant correlation was observed between urgency urinary incontinence and lower stage of posterior compartment prolapse (P=0.04), but there was no correlation between defecatory symptoms and stage of anterior, posterior or apical compartment prolapse (P>0.05). There was significant correlation between vaginal noise and sexual dissatisfaction with lower stage of anterior compartment prolapse (p=0.014, p=0.025, respectively).
Conclusion: Urinary symptoms especially stress and urgency urinary incontinence and sexual dissatisfaction were correlated with lower stage of POP. Also, due to the lack of relationship between defecation symptoms and prolapse stage, complaints of pelvic organ prolapse symptoms may not be related to the severity and stage of prolapse in clinical examination.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constipation
 • Pelvic organ prolapse
 • Sexual dysfunction
 • Urinary incontinence
 1. Barber MD, Maher C. Epidemiology and outcome assessment of pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J 2013; 24(11):1783-90.
 2. Mutungi T, Spitzer R, Origa M, Kayondo M, Kyakuhaire M, Nyiramugisha J. Prevalence of Urogynecology Symptoms in a Rural Population in Western-Uganda. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 2019; 41(5):727.
 3. Handa V, Van Le L. Te Linde's Operative Gynecology. 12nd Lippincott Williams & Wilkins; 2019 May 20.
 4. Haylen BT, Maher CF, Barber MD, Camargo S, Dandolu V, Digesu A, et al. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic organ prolapse (POP). International urogynecology journal 2016; 27(2):165-94.
 5. Cetinkaya SE, Dokmeci F, Dai O. Correlation of pelvic organ prolapse staging with lower urinary tract symptoms, sexual dysfunction, and quality of life. International urogynecology journal 2013; 24(10):1645-50.
 6. Berek JS. Berek & Novak's gynecology. 16nd Lippincott Williams & Wilkins; 2019.
 7. Espuña-Pons M, Fillol M, Pascual MA, Rebollo P, Mora AM. Female Pelvic FloorDysfunctionResearchGroup (GrupodeInvestigaciónen Disfunciones del Suelo Pélvico en la Mujer-GISPEM). Pelvic floor symptoms and severity of pelvic organ prolapse inwomen seeking care for pelvic floor problems. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 177:141-5.
 8. Cetinkaya SE, Dokmeci F, Dai O. Correlation of pelvic organ prolapse staging with lower urinary tract symptoms, sexual dysfunction, and quality of life. International urogynecology journal 2013; 24(10):1645-50.
 9. Model AN, Shek KL, Dietz HP. Levator defects are associated with prolapse after pelvic floor surgery. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2010; 153(2):220-3.
 10. Hale DS, Fenner D. Consistently inconsistent, the posterior vaginal wall. American journal of obstetrics and gynecology 2016; 214(3):314-20.
 11. Augusto KL, Bezerra LR, Murad-Regadas SM, Neto JA, Vasconcelos CT, Karbage SA, et al. Defecatory dysfunction and fecal incontinence in women with or without posterior vaginal wall prolapse as measured by pelvic organ prolapse quantification (POP-Q). European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2017; 214:50-55.
 12. Karjalainen PK, Mattsson NK, Nieminen K, Tolppanen AM, Jalkanen JT. The relationship of defecation symptoms and posterior vaginal wall prolapse in women undergoing pelvic organ prolapse surgery. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2019; 221(5):480-e1.
 13. Horst W, Do Valle JB, Silva JC, Gascho CL. Pelvic organ prolapse: prevalence and risk factors in a Brazilian population. International Urogynecology Journal 2017; 28(8):1165-70.
 14. Arian A, Ghanbari Z, Chegini N, Hosseiny M. Agreement of ultrasound measures with POP-Q in patients with pelvic organ prolapse. Iran J Radiol 2018; 15(4).
 15. Arian A, Ghanbari Z, Deldar Pasikhani M, Eftekhar T, Gity M, Shakiba M, et al. Agreement of manual exam (POP-Q) with pelvic MRI in assessment of anterior pelvic organ prolapse. Iran J Radiol 2017; 14(4):e38542.