نویسنده = دکتر سعیده سرحدی
ارتباط سطح سرمی هورمون آنتی‌مولرین با کیفیت تخمک‌ها در سیکل‌های لقاح آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 35-40

10.22038/ijogi.2022.20041

دکتر فاطمه کیخا؛ دکتر سعیده سرحدی؛ دکتر فرحناز فرزانه؛ دکتر مریم زمانی


بررسی ارتباط بین سطح پروژسترون سرم روز قبل تجویز شیاف پروژسترون با میزان حاملگی در سیکل‌های انتقال جنین

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 6-12

10.22038/ijogi.2021.17822

دکتر فرحناز فرزانه؛ دکتر احمد احمدیان شالچی؛ دکتر سعیده سرحدی