بررسی ارتباط بین سطح پروژسترون سرم روز قبل تجویز شیاف پروژسترون با میزان حاملگی در سیکل‌های انتقال جنین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت موضوع درمان‌های کمک باروری و رسیدن به یک حاملگی که ختم به تولد زنده گردد و همچنین اهمیت درمان‌های مورد استفاده و مطالعات گوناگون صورت گرفته تاکنون، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پترن آندومتر و سطح پروژسترون سرم در روز قبل شروع شیاف پروژسترون در سیکل‌های انتقال جنین در زنان مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری زاهدان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1398 بر روی 50 نفر از زنانی که به ‌هر دلیلی تحت IVF قرار گرفته و جنین‌هایشان فریز شده بود، در مرکز نازایی بیمارستان علی بن ابیطالب انجام شد. بیماران مورد مطالعه، تحت درمان با شیاف پروژسترون به‌صورت 400 میلی‌گرم صبح و 400 میلی‌گرم عصر به‌صورت اینترارکتال قرار گرفتند و اطلاعات دموگرافیک، سونوگرافی ضخامت و پترن آندومتر، سطح پروژسترون سرم در روز قبل شروع شیاف پروژسترون و BHCG سرم 14 روز بعد انتقال جنین ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون‌های آزمون من‌‌ویتنی و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پیامد IVF در 13 نفر (26%) مثبت بود. 23 نفر (46%) پترن آندومتر هوموژن و 27 نفر (54%) پترن تری‌لاین داشتند. سطح سرمی پروژسترون سرم در بیمارانی که از نظر BHCG مثبت بودند، به‌طور معناداری کمتر از بیمارانی بود که تست BHCG منفی داشتند (001/0p<).
نتیجه‌گیری: در میان زنان تحت IVF، سطح پروژسترون سرم و همچنین پترن آندومتر (تری‌لاین یا هوموژن) متفاوت بود. سطح پروژسترون سرم قبل از شروع درمان با پیامد بارداری (مثبت یا منفی) ارتباط داشت. در زنان با سطح پروژسترون پایین‌تر در روز قبل شروع شیاف پروژسترون، درمان با شیاف پروژسترون می‌تواند منجر به نتایج بهتری از نظر حاملگی به‌دنبال IVF گردد که یک یافته جدید و پراهمیت محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between serum progesterone levels at the day before progesterone suppository administration and pregnancy rate in embryo transfer cycles

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Farzaneh 1
 • Ahmad Ahmadian Shalchi 2
 • Saeedeh Sarhadi 3
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 Medical Student, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Given the importance of assisted reproductive therapies and achieving a pregnancy leading to live birth, as well as the importance of the used treatments and the various studies which have been performed so far, this study was performed with aim to evaluate the relationship between endometrial pattern and serum progesterone levels at the day before the onset of progesterone suppository in embryo transfer cycles in women referred to Infertility Center of Zahedan.
Methods: This cross-sectional study was performed on 50 women who had undergone IVF for any reason and their embryos were frozen in infertility center of Zahedan University of Medical Sciences in 2019. The patients were treated with progesterone suppository 400 mg at morning and 400 mg at evening intra rectally. Demographic data, endometrial pattern and thickness ultrasound, serum progesterone level at the day before the onset of progesterone suppository and serum BHCG levels 14 days after embryo transfer were recorded. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 24) and Chi-square and Mann-Whitney tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: IVF outcome was positive in 13 cases (26%). 23 patients (46%) had homogenous endometrial pattern and 27 (54%) had three-line pattern. Serum progesterone level were significantly lower in patients who had positive BHCG than patients who had negative BHCG (p <0.001).
Conclusion: Among women undergoing IVF, serum progesterone levels and also endometrial pattern (homogenous or three-line) was different. Serum progesterone level before the onset of treatment was related to the pregnancy outcome (positive or negative), as well as in women with lower progesterone levels   in day before the start of progesterone suppositories, treatment with progesterone suppository could lead to better pregnancy outcomes following IVF, which is a novel and important finding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Embryo transfer
 • Endometrium
 • Infertility
 • IVF
 • Progesterone
 1. Behnoud N, Rezaei R, Estorm E, Farzaneh F. The relationship between endometrial thickness and endometrial pattern with pregnancy rate based on positive serum beta-human chorionic gonadotropin. International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences 2019; 7(3):400-3.
 2. Farzaneh F, Afshar F. Comparison of ovulation induction with letrozole plus dexamethasone and letrozole alone in infertile women with polycystic ovarian disease: An RCT. International Journal of Reproductive BioMedicine 2020; 18(4):307.
 3. Teimoori B, Esmaeilpoor M, Ashkezari AK, Farzaneh F. Comparison of induction abortion in the first trimester using misoprostol alone and misoprostol with estrogen priming Int J Women’s Health Reprod Sci 2019; 7(3):404-407.
 4. Allersma T, Farquhar C, Cantineau AE. Natural cycle in vitro fertilisation (IVF) for subfertile couples. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013(8).
 5. Samsami A, Chitsazi Z, Namazi G. Frozen thawed embryo transfer cycles; A comparison of pregnancy outcomes with and without prior pituitary suppression by GnRH agonists: An RCT. International Journal of Reproductive BioMedicine 2018; 16(9):587.
 6. Di Renzo GC, Mattei A, Gojnic M, Gerli S. Progesterone and pregnancy. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2005; 17(6):598-600.
 7. Behnoud N, Bahrami R, Kordafshari G, Farzaneh F, Kenari HM. Management of early menopause using traditional Persian medicine: a case report. International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences 2019; 7(2):231-6.
 8. Brady PC, Kaser DJ, Ginsburg ES, Ashby RK, Missmer SA, Correia KF, et al. Serum progesterone concentration on day of embryo transfer in donor oocyte cycles. Journal of assisted reproduction and genetics 2014; 31(5):569-75.
 9. Vikas S, Swati G. The impact of progesterone level on day of hCG injection in IVF Cycles on clinical pregnancy rate. Journal of Human Reproductive Sciences 2017; 10(4):265.
 10. Rezaee Z, Ghaseminejad A, Forootan M, Hosseinipoor T, Forghani F. Assessment of serum progesterone level on the day of HCG injection in infertile polycystic ovarian syndrome patients referred to women’s hospital, Tehran, 2009. International journal of fertility & sterility 2012; 5(4):231.
 11. Zahiri SZ, Sharami SH, Atrkar RZ. The relation between endometrial thickness and pattern with pregnancy rate in infertile patients 2007.
 12. Shahin AY. Endometrial sonographic characters predicting pregnancy following recurrent clomiphene induction in unexplained infertility. Reproductive biomedicine online 2008; 17(6):795-802.
 13. Alborzi S, Momtahan M, Zolghadri J, Parsanezhad ME. The effect of endometrial pattern and thickness on pregnancy rate in controlled ovarian hyperstimulation-Intrauterine Insemination. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI) 2005; 19(3):189-93.
 14. Nezamdoust S, Farzaneh F. Comparison of the effect of trigger of ovulation with HCG and HCG plus oxytocin on the biochemical pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 22(12):19-23.
 15. Farzaneh F, Khalili M, Kazemi A. Prevalence of Celiac in Fertile Women Due to Unexplained Infertility. Prensa Med Argent 2019; 105:4.
 16. Farzaneh F, Keikha R. Evaluation of Prevalence of Changes in Thyroid Functional Tests in Mole Hydatiforme. Prensa Med Argent 2019; 105(2):2.