نویسنده = نوریه شریفی
پاپ اسمیر ماه سوم پس از رادیوتراپی؛ فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان در سرطان سرویکس

دوره 17، شماره 126، آذر 1393، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.3775

فاطمه همایی شاندیز؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی


بررسی عوامل مرتبط با دیسپلازی باقیمانده پس از درمان نئوپلازی های داخل اپی تلیالی سرویکس به روش مخروط برداری (مطالعه طولی)

دوره 17، شماره 119، آبان 1393، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.3508

زهره یوسفی؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ منور افضل آقایی؛ نوریه شریفی؛ مونا جعفریان


گزارش یک مورد لنفوم غیر هوچکین اولیه تخمدان

دوره 17، شماره 112، شهریور 1393، صفحه 15-19

10.22038/ijogi.2014.3324

فاطمه همایی شاندیز؛ علی عمادی طرقبه؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی؛ امیرحسین جعفریان؛ پروانه دهقان؛ پیام ایزدپناهی


گزارش یک مورد آنژیومیوفیبروبلاستوم واژن در یک بیمار 36 ساله

دوره 16، شماره 86، بهمن 1392، صفحه 6-8

10.22038/ijogi.2014.2343

فاطمه همائی؛ فاطمه توسلی؛ سعادت میرصدرائی؛ نوریه شریفی؛ سودابه شهید ثالث؛ پروانه دهقان


ارتباط نشانگر Ki67 با شدت راکتیویتی و محل سرطان داخل اپیتلیوم دهانه رحم

دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 13-19

10.22038/ijogi.2010.5823

نوریه شریفی؛ زهره یوسفی؛ شهره سعید؛ مریم بحرینی؛ مهری داورپناه


وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-4

10.22038/ijogi.2009.5889

قدسیه سیدی علوی؛ نوریه شریفی؛ علی صادقیان؛ حسن جباری؛ مریم بحرینی؛ حسن باقری