گزارش یک مورد آنژیومیوفیبروبلاستوم واژن در یک بیمار 36 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات درمان سرطان‌های توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات درمان سرطان‌های توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دستیار تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات درمان سرطان‌های توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: آنژیومیوفیبروبلاستوم، یک تومور نادر خوش خیم است که تظاهراتی مشابه آنژیومیکسوم از خود نشان می‌دهد. این تومور، یک تومور بافت نرم است که غالباً در ناحیه ولو زنان پره منوپوز رخ می‌دهد. اکثر بیماران با توده ولو مراجعه می کنند که اغلب تشخیص بالینی کیست بارتولن داده می‌شود و تشخیص افتراقی آن از آنژیومیکسوم مهاجم و میکسوفیبروسارکوم اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف گزارش یک مورد نادر آنژیومیوفیبروبلاستوم واژن در خانمی 36 ساله انجام شد.
گزارش مورد: بیمار خانمی 36 ساله بود که در سال 1384 (8 سال قبل) به دلیل احساس توده در ناحیه واژن به درمانگاه انکولوژی زنان مراجعه کرده بود. طبق اظهارات بیمار رشد توده مذکور کند و بطئی بوده و به علت فقدان مشکل خاص پیگیری نکرده، اما طی 2 سال اخیر، توده کمی بزرگتر شده و به دلیل ایجاد اشکال در هنگام مقاربت، بیمار مراجعه کرده بود. در معاینه اولیه، توده های کروی شکل و منشأ گرفته از قسمت تحتانی واژن در سمت چپ با برجستگی بیشتر در ناحیه فورشت، قابل دید و لمس بود. حذف ساده تومور انجام شد. ماکروسکوپی ضایعه، نشانگر یک قطعه بافت کروی شکل، دارای بافت مخاطی، در برش توپر به رنگ کرم و با قوام نرم بود. گزارش میکروسکوپی مؤید آنژیومیوفیبروبلاستوم بود. پس از حذف ساده تومور، طی 84 ماه پیگیری (7 سال) تاکنون عود موضعی یا سیستمیکی مشاهده نشده است.
نتیجه‌گیری: آنژیومیوفیبروبلاستوم در خارج از ولو و در سنین کمتر از میانسالی هم می تواند رخ دهد و حذف ساده تومور درمان علاج بخش آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A 36 Year Old woman with Angiomyofibroblastoma of the Vagina: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Homaee 1
 • Fatemeh Tavassoli 2
 • Saadat Mirsadraee 3
 • Nourieh Sharifi 3
 • Soodabeh Shahidsales 4
 • Parvaneh Dehghan 5
1 Associate Professor , Department of Radiation Oncology, Solid Tumor Treatment Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor , Department of Pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor , Department of Radiation Oncology, Solid Tumor Treatment Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Resident of Radiation Oncology, Solid Tumor Treatment Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Angiomyofibroblastoma is a rare benign tumor that its behaviors are similar to Angiomyxoma. Angiomyofibroblastoma is a soft tissue tumor that often occurs in the vulvar region of premenopausal women. The most patients represent vulvar mass that often diagnosis was confounded with Bartholin’s glandular cyst. It is important that angiomyofibroblastoma distinguish from aggressive angiomyxoma and myxofibrosarcoma. This study presents a rare case of angiomyofibroblastoma of the vagina in a 36 year old woman.
Case Report: The subject of the study was a 36 year old woman who has been suffering from a nodule at the orifice of her vagina since 2005 (8 years ago). The lump has grown in the size since 2 years ago. Following the growth of tumor and experiencing discomfort during intercourse the patient consulted with a gynecologist and in the first examination visible spherical lumps based in lower region of vagina at the left and more swelling in fourchette region were observed. Tumor simple removal was done and according to the pathological reports, the removed tumor was in the form of a spherical, solid, soft tissue with light brown color. Histologic examination shows angiomyofibroblastoma. Also, in this patient no systematic or local recurrence was reported after 84 months (7 years) of tumor simple removal.
Conclusion: It is important that this neoplasm may occur extra vulvar region and before middle-age and tumor simple removal is the curative treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Angiomyofibroblastoma
 • Angiomyxoma
 • Vagina
 1. Perez-Martínez A, Chavez-Martinez S, Sereno-Colo JA, Arias-Gonzalez ML. [Angiomiofibroblastoma of the vulva. Report of case] [Article in Spanish]. Ginecol Obstet Mex 2013 Jun;81(6):345-.8
 2. Miceletti Am, Silva AC, Nascimento AG, da Silva CS, Mutra EF, Adad SJ. Cellular angiofibroma of the vulve: case report with clinicopathological and immunohistochemistry study. Sao Paulo Med J 2005 SepNov;123(5):250-.2
 3. Rossai J. Rosai and Ackerman's surgical pathology. 8th ed. St. Louis:Mosby;2000:1331-.2
 4. Perkoz Z, Durdov MG, Druzijanic N, Kralievic D, Juricic J. Giant perianal angiomyofibroblastoma--a case report. Coll Antropol 2006 Mar;30(1):243-..6
 5. Omori M, Toyoda H, Hirai T, Ogino T, Okada S. Angiomyofiblastoma of the vulva: a large pedunculated mass formention. Acta Med Okayama 2006 Aug;60(4):237-.24
 6. Hsu IH, Chang TC, WU CT, Chen RJ, Chows SN. Angiomyofibroblastoma of the vulva. J Formos Med Assoc 2004 Jun;103(6):467-.17
 7. Geng J, Hu S, Wang F. Large paravaginal angiomyofibroblastoma: magnetic resonance imaging findings. Jpn J Radiol 2011 Feb;29(2):152-.5
 8. Nopdonrattakoon L. Angiomyofibroblastoma of the vagina. J Med Assoc Thai 2008 Nov; 91(11):1765-.7