نویسنده = دکتر سولماز منیری جوادحصاری
بررسی ارتباط چندشکلی G>A rs17144343 در ژن LncRNA HULC با استعداد بروز سقط خودبه‌خودی مکرر در زنان آذربایجان‌شرقی، ایران

دوره 26، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-74

10.22038/ijogi.2023.22190

رضوان حاتمی؛ دکتر سولماز منیری جوادحصاری؛ دکتر جعفر محسنی؛ دکتر ناصر پولادی


مطالعه ژنوتیپهای شایع ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت آذربایجان شرقی با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP

دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2020.16610

دکتر سولماز منیری جوادحصاری؛ کیوان خاکپور؛ سپهر پورسیف؛ دکتر هادی مظفری


واکسنهای نوکلئیک اسیدی برای ویروس پاپیلومای انسان؛ پیشگیری یا درمان

دوره 22، شماره 7، مهر 1398، صفحه 77-88

10.22038/ijogi.2019.13821

دکتر سولماز منیری جوادحصاری؛ سپهر پورسیف؛ کیوان خاکپور