مطالعه ژنوتیپهای شایع ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت آذربایجان شرقی با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 دکترای تخصصی پاتولوژی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مظفری، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: ویروس پاپیلومای انسانی (HVP) از شایع‌ترین آلودگی­های منتقله از راه جنسی و عامل اصلی سرطان­های دستگاه ادراری تناسلی می­باشد. سرطان سرویکس، چهارمین عامل مرگ سرطانی در زنان بوده و در بیش از 90% با آلودگی پایدار توسط یکی از تیپ­های پرخطر ویروس همراه است. مطالعه­ حاضر با هدف تعیین ژنوتیپ­های HPV در DNAهای استخراج شده از نمونه­های افراد مشکوک به آلودگیHPV انجام شد.
روش‌‌کار: در این مطالعه­ اپیدمیولوژیکی مقطعی 201 نمونه­ بافتی از افراد مشکوک به ابتلاء به HPV که در بازه زمانی سال‌های 98-1395 جهت تشخیص به آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مظفری شهر تبریز مراجعه کرده بودند، به‌دست آمد. استخراج DNA با استفاده از کیت high pure viral nucleic acid extraction kit انجام و ژنوتیپ­های ویروس با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP تعیین شدند. آنالیز آماری نتایج با استفاده از نرم‌افزار Excel انجام شد.
یافته‌ها: تکثیر DNA ویروسی در 45 نفر (73%) از نمونه­ها مشاهده و به‌عنوان HPV مثبت در نظر گرفته شدند. در میان آنها، 8 نفر (6%) آلودگی تیپ­های پرخطر، 36 نفر (34%) آلودگی هر دو تیپ کم­خطر و پرخطر و 56 نفر (60%) آلودگی تیپ کم­خطر را نشان دادند. تیپ­­های 6، 11 و 43 به‌ترتیب با فراوانی 107، 23 و 10 از 145 نفر به‌عنوان تیپ­های شایع کم­خطر و تیپ­های 18، 39 و 16 با تعداد 23، 11 و 10 به‌عنوان تیپ­های شایع پرخطر در این مطالعه شناسایی شدند. بیشترین تعداد زنان آلوده در بازه سنی 35-25 و مردان در بازه­ سنی 40-35 سال قرار داشتند.
نتیجه­گیری: این مطالعه نشان داد که تعیین ژنوتیپ­های ویروس به‌عنوان یک قدم مهم در مدیریت افراد آلوده با ویروس، به ویژه آلودگی پایدار با یکی از تیپ­های پرخطر HPV تلقی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common Genotypes of Human Papillomavirus in East Azerbaijan Population using HPV Direct Flow CHIP Kit

نویسندگان [English]

 • Solmaz Moniri Javadhesari 1
 • Keyvan Khakpour 2
 • Sepehr Pourseif 2
 • Hadi Mozaffari 3
1 Assistant professor, Department of Cellular and Molecular Biology, School of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
2 M.Sc. student in Cellular and Molecular Biology, School of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
3 Pathologist, Mozaffari’s Pathobiology Lab, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Human Papilloma Virus (HPV) is one of the most common sexually transmitted viruses and the main cause of urogenital tract cancers. Cervical cancer is the fourth common cause of cancer death in women and in more than 90% is associated with a persistent infection with one of the High-Risk HPV types. This study was performed with aim to determine HPV genotypes in DNAs extracted from tissue samples of people suspected to HPV infection.
Methods: In this cross-sectional epidemiological study, 201 tissue samples were obtained from people suspected to HPV infection that had referred to Dr. Mozaffari pathobiology laboratory for diagnosis in Tabriz  from 2016-2019. Viral DNA was extracted using high pure viral nucleic acid extraction kit and genotyping was studied using HPV Direct Flow CHIP Kit. Data were analyzed by Excel software.
Results: Viral DNA amplification was observed in 45 samples (73%) and considered as HPV-positive. Among them, 8 samples (6%) were infected by high-risk types, 36 samples (34%) by both high & low-risk types and 56 samples (60%) by low-risk types. HPV types 6, 11 and 43 with frequency f 107, 23 and 10, respectively out of 145 people were identified as the most common low-risk types and HPV-18, 39 and 16 with frequency of 23, 11 and 10, respectively were identified as the common high-risk types. Most of the infected women were in the age range of 25-35 years and the age range for men was 35-40 years.
Conclusion: This study showed that determining the genotypes of HPV is considered as an important step in the management of HPV-infected people, especially people with persistent infection by High-risk types.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Direct Flow Chip Kit
 • Genotype
 • Human papillomavirus
 • Prevalence
 1. Preston SM, Darrow WW. Improving Human Papillomavirus-Related Knowledge and Attitudes Among Ethnically Diverse Young Adults. Health Equity 2019; 3(1):254-63.
 2. World Health Organization. Cervical cancer. World Health Organization; 2019. Available from: https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/cervical-cancer/en/.
 3. Kajitani N, Satsuka A, Kawate A, Sakai H. Productive lifecycle of human papillomaviruses that depends upon squamous epithelial differentiation. Front Microbiol 2012; 3:152.
 4. Graham SV. The human papillomavirus replication cycle, and its links to cancer progression: a comprehensive review. Clin Sci (Lond) 2017; 131(17):2201-21.
 5. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Human Papillomaviruses. Lyon (FR): International Agency for Research on Cancer; 2007. (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, No. 90.) Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321760/
 6. Shanmugasundaram S, You J. Targeting persistent human papillomavirus infection. Viruses 2017; 9(8):E229.
 7. Malakouti J, Mirghafourvand M, Gorbani M, Salehi Poormehr H, Pourasad Shahrak SH, Jafari Shabiri M. Incidence of Human Papilloma Virus (HPV) infection and its relevant factors among women referring to Alzahra Therapeutic-Educational Center of Tabriz, September 2013 to March 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016;18(185):16-22.
 8. Campo MS, Roden RB. Papillomavirus prophylactic vaccines: established successes, new approaches. J Virol 2010; 84(3):1214-20.
 9. Castro-Muñoz LJ, Manzo-Merino J, Muñoz-Bello JO, Olmedo-Nieva L, Cedro-Tanda A, Alfaro-Ruiz LA, et al. The Human Papillomavirus (HPV) E1 protein regulates the expression of cellular genes involved in immune response. Sci Rep 2019; 9(1):13620.
 10. Choi YJ, Park JS. Clinical significance of human papillomavirus genotyping. J Gynecol Oncol 2016; 27(2):e21.
 11. Ährlund-Richter A, Cheng L, Hu YOO, Svensson M, Pennhag AA, Ursu RG, et al. Changes in Cervical Human Papillomavirus (HPV) Prevalence at a Youth Clinic in Stockholm, Sweden, a Decade After the Introduction of the HPV Vaccine. Front Cell Infect Microbiol 2019; 9:59.
 12. de Martel C, Plummer M, Vignat J, Franceschi S. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. Int J Cancer 2017; 141(4):664-70.
 13. Moniri Javadhesari S, Pourseif S, Khakpour K. Nucleic acid vaccines for human papillomavirus; prevention or treatment. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(7):77-88.
 14. Cutts FT, Franceschi S, Goldie S, Castellsague X, de Sanjose S, Garnett G, et al. Human papillomavirus and HPV vaccines: a review. Bull World Health Organ 2007; 85(9):719-26.
 15. Toh ZQ, Kosasih J, Russell FM, Garland SM, Mulholland EK, Licciardi PV. Recombinant human papillomavirus nonavalent vaccine in the prevention of cancers caused by human papillomavirus. Infect Drug Resist 2019; 12:1951-1967.
 16. de Sanjosé S, Serrano B, Tous S, Alejo M, Lloveras B, Quirós B, et al. Burden of human papillomavirus (HPV)-related cancers attributable to HPVs 6/11/16/18/31/33/45/52 and 58. JNCI Cancer Spectrum 2018; 2(4):pky045.
 17. de Martel C, Plummer M, Vignat J, Franceschi S. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. Int J Cancer 2017; 141(4):664-670.
 18. Khorasanizadeh F, Hassanloo J, Khaksar N, Mohammad Taheri S, Marzaban M, H Rashidi B, et al. Epidemiology of cervical cancer and human papilloma virus infection among Iranian women - analyses of national data and systematic review of the literature. Gynecol Oncol 2013; 128(2):277-81.
 19. Jamali B, Jamali S. Relative Frequency of Human papillomavirus Genotypes and its Related Characteristics in Women Referred to Alzahra Hospital in Tabriz. Iran J Med Microbiol 2018; 12(1):51-60.
 20. Malakouti J, Mirghafourvand M, Gorbani M, Salehi Poormehr H, Pourasad Shahrak S, Jafari Shabiri M. Incidence of Human Papilloma Virus (HPV) infection and its relevant factors among women referring to Alzahra Therapeutic-Educational Center of Tabriz, September 2013 to March 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(185):16-22.
 21. Byun JM, Jeong DH, Kim YN, Jung EJ, Lee KB, Sung MS, et al. Persistent HPV-16 infection leads to recurrence of high-grade cervical intraepithelial neoplasia. Medicine (Baltimore) 2018; 97(51):e13606.
 22. Jamdar F, Farzaneh F, Navidpour F, Younesi S, Balvayeh P, Hosseini M, et al. Prevalence of human papillomavirus infection among Iranian women using COBAS HPV DNA testing. Infect Agent Cancer 2018; 13:6