بررسی ارتباط چندشکلی G>A rs17144343 در ژن LncRNA HULC با استعداد بروز سقط خودبه‌خودی مکرر در زنان آذربایجان‌شرقی، ایران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 استادیار ژنتیک پزشکی، آزمایشگاه ژنتیک پزشکی، مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: زنان با بیش از 2 بار تجربه­ سقط جنین، مبتلا به سقط خودبه ­خودی مکرر هستند که حدود 4/1-8/0% زوجین را دربرمی­ گیرند. ژن HULC به‌عنوان یک RNA غیررمزگذار بسیار مهم در سرطان کبد شناسایی شده و بعدها ارتباط آن با برخی از بیماری­ ها شامل سقط جنین مورد توجه قرار گرفت. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط چندشکلی تک ­نوکلئوتیدی G>A rs17144343 در ژن HULC با استعداد سقط‌های خودبه­ خودی مکرر در جمعیت زنان آذربایجان­ شرقی انجام شد.
روشکار: در این مطالعه­ مورد- شاهدی که در سال­­ های ۹۹-1398 انجام گرفت، DNA ژنومی از خون محیطی 150 فرد بیمار و 150 فرد سالم به روش رسوب نمکی استخراج شد و ژنوتیپ افراد با استفاده از Tetra-ARMS-PCR تعیین شد. داده­ های ژنوتیپی با استفاده از بسته نرم­ افزاری آنلاین جاواستات و SPSS  (نسخه 23) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ­ها: توزیع ژنوتیپی rs17144343 برای ژنوتیپ­ های GA  وGG  به‌ترتیب در گروه بیماران 7/24% و 3/75% و در گروه کنترل 2% و 98% به‌دست آمد. همچنین فراوانی آللA  در افراد مبتلا 4/12% و در گروه شاهد 1% بود. میان استعداد بروز سقط مکرر و چندشکلی G>A rs17144343 ژن HULC ارتباط معنی‌داری وجود داشت (001/0>p). همچنین در بررسی ارتباط این چندشکلی با برخی ویژگی‌های بالینی و پاتولوژیک، ارتباط معنی‌داری میان ژنوتیپ‌های این لکوس و رابطه خویشاوندی والدین زوجین وجود داشت (003/0=p).
نتیجه­ گیری: میان چندشکلیrs17144343  ژن HULC و استعداد ابتلاء به سقط خودبه­ خودی مکرر ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. با این ­وجود، مطالعات بر روی نمونه جمعیتی بزرگ‌تر می ­تواند در تأیید بیشتر این یافته مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of LncRNAHULC Gene rs17144343 G>APolymorphism with Susceptibility to Recurrent Spontaneous Miscarriage in Women of Eastern Azerbaijan, Iran

نویسندگان [English]

 • Rezvan Hatami 1
 • Solmaz Moniri Javadhesari 2
 • Jafar Mohseni 3
 • Nasser Pouladi 4
1 M.Sc. of Cellular and Molecular Biology, School of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Cellular and Molecular Biology, School of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Medical Genetics, Infertility treatment center, Tabriz, Iran.
4 Associate professor, Department of Cellular and Molecular Biology, School of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Women who experience more than two miscarriages suffer from recurrent pregnancy loss(RPL) which involves about 0.8% to 1.4% of couples. The lncRNA HULC gene was first discovered for its significant regulatory function in Hepatocellular carcinoma and then was considered in other diseases including RPL. The present study was performed with aim to investigate the association of G>A single nucleotide polymorphism of rs17144343 in HULC gene with susceptibility to recurrent miscarriages in women population of Eastern Azerbaijan of Iran.
Methods: In this case-control study which was performed in 2019-2020, genomic DNAs of 150 patients and 150 healthy individuals were extracted from the peripheral blood samples by salting-out method. Then, genotyping of rs17144343 locus was determined by TETRA-ARMS-PCR assay. Finally, the genotyping data were statistically analyzed using the software package javastat online statistics and SPSS (version 23).
Results: The genotypic distribution of rs17144343 for GA and GG genotypes were respectively 24.7% and 75.3% for cases and 2% and 98% for the control group. The frequency of allele A in controls was 1% and in case individuals was 12.4%. There was a significant relationship between the risk of recurrent pregnancy loss and rs17144343 polymorphism of HULC gene (P<0.001). Also, by considering some clinical and pathological characteristics, it was revealed that there is a significant relationship between genotypes and the familial relationship between the couple's parents (P=0.003).
Conclusion: The results obtained in his study demonstrated that G>A polymorphism of rs17144343 in HULC gene has a significant role in susceptibility to recurrent pregnancy loss, but larger sample studies are required to further verify this finding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • LncRNAHULC gene
 • Recurrent pregnancy loss
 • rs17144343 Single-nucleotide polymorphism
 1. Baek KH, Lee EJ, Kim YS. Recurrent pregnancy loss: the key potential mechanisms. Trends in molecular medicine 2007; 13(7):310-7.
 2. Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, Weinberg CR, Håberg SE. Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study. bmj 2019; 364.
 3. Gabbai D, Harlev A, Friger M, Steiner N, Sergienko R, Kreinin A, et al. Pregnancy outcomes among patients with recurrent pregnancy loss and uterine anatomic abnormalities. Journal of Perinatal Medicine 2018; 46(7):728-34.
 4. Ford HB, Schust DJ. Recurrent pregnancy loss: etiology, diagnosis, and therapy. Reviews in obstetrics and gynecology 2009; 2(2):76.
 5. Africa CW, Nel J, Stemmet M. Anaerobes and bacterial vaginosis in pregnancy: virulence factors contributing to vaginal colonisation. International journal of environmental research and public health 2014; 11(7):6979-7000.
 6. Bonyadi M, Yasari S, Taghavi S. Association Study of Gsto1 Gene E155del Polymorphism Among Patients with Recurrent Miscarriage from Northwest of Iran. Studies in Medical Sciences 2015; 26(4):320-6.
 7. Mahmoudabadi FS, Ziaei S, Firoozabadi M, Kazemnejad A. Use of mobile phone during pregnancy and the risk of spontaneous abortion. Journal of Environmental Health Science and Engineering 2015; 13:1-4.
 8. Arachchillage DR, Makris M. Reply to comment on: inherited thrombophilia and pregnancy complications: should we test?. InSeminars in Thrombosis and Hemostasis 2019; 45(5):555-556. Thieme Medical Publishers.
 9. Sah AK, Shrestha N, Joshi P, Lakha R, Shrestha S, Sharma L, et al. Association of parental methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T gene polymorphism in couples with unexplained recurrent pregnancy loss. BMC research notes 2018; 11(1):1-5.
 10. Jivraj S, Makris M, Saravelos S, Li TC. Pregnancy outcome in women with factor V Leiden and recurrent miscarriage. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2009; 116(7):995-8.
 11. Adler G, Mahmutbegovic E, Valjevac A, Adler MA, Mahmutbegovic N, Safranow K, et al. Association between-675 ID, 4G/5G PAI-1 gene polymorphism and pregnancy loss: a systematic review. Acta Informatica Medica 2018; 26(3):156.
 12. Su MT, Lin SH, Chen YC, Kuo PL. Genetic association studies of ACE and PAI-1 genes in women with recurrent pregnancy loss. Thrombosis and haemostasis 2013; 109(01):8-15.
 13. Jalili M, Asadollahi S, Seifati SM, Ashrafzadeh HR, Ghasemi N. Investigation of the association between eNOS gene promoter polymorphism (-786 T> C) and idiopathic recurrent pregnancy loss in Iranian women; 2020.
 14. Azzam OA, Mahgoub SS, Farhan SS. Is there an Association Between-2549 Insertion/Deletion Polymorphisms in the Promotor Region of the Gene Encoding for VEGFA as a Risk Factor and the Idiopathic Recurrent Spontaneous Miscarriage in a Sample of Jordanian Women. Prensa Med Argent (Genetics) 2020; 106:3.
 15. Elenis E, Lindgren KE, Karypidis H, Skalkidou A, Hosseini F, Bremme K, et al. The histidine-rich glycoprotein A1042G polymorphism and recurrent miscarriage: a pilot study. Reproductive Biology and Endocrinology 2014; 12(1):1-7.
 16. Fan QE, Zhang J, Cui Y, Wang C, Xie Y, Wang Q, et al. The synergic effects of CTLA-4/Foxp3-related genotypes and chromosomal aberrations on the risk of recurrent spontaneous abortion among a Chinese Han population. Journal of human genetics 2018; 63(5):579-87.
 17. Ober C, Aldrich CL, Chervoneva I, Billstrand C, Rahimov F, Gray HL, et al. Variation in the HLA-G promoter region influences miscarriage rates. The American Journal of Human Genetics 2003; 72(6):1425-35.
 18. Najafi N, Ali-Reza A, Hajihosseini R, Khodaverdi S, Mohammadi A. Protective Role of ADA* 2 Allele of the Adenosine Deaminase Gene Against Recurrent Spontaneous Abortions in Iranian Women. Iranian Red Crescent Medical Journal 2019; 21(7).
 19. Li J, Chen Y, Mo S, Nai D. Potential Positive Association between Cytochrome P450 1A1 Gene Polymorphisms and Recurrent Pregnancy Loss: a Meta‐Analysis. Annals of Human Genetics 2017; 81(4):161-73.
 20. Koutsothanassis C, Agiannitopoulos K, Georgoutsou M, Bampali K, Hatzaki A, Lamnissou K. Genetic variant in the CYP19 gene and recurrent spontaneous abortions. Gene Reports 2017; 6:41-3.
 21. Spizzo R, Almeida MI, Colombatti A, Calin GA. Long non-coding RNAs and cancer: a new frontier of translational research?. Oncogene 2012; 31(43):4577-87.
 22. Aznaourova M, Schmerer N, Schmeck B, Schulte LN. Disease-causing mutations and rearrangements in long non-coding RNA gene loci. Frontiers in genetics 2020; 11:527484.
 23. Cheng J, Meng J, Zhu L, Peng Y. Exosomal noncoding RNAs in Glioma: biological functions and potential clinical applications. Molecular cancer 2020; 19:1-14.
 24. Lu Y, Li Y, Chai X, Kang Q, Zhao P, Xiong J, et al. Long noncoding RNA HULC promotes cell proliferation by regulating PI3K/AKT signaling pathway in chronic myeloid leukemia. Gene 2017; 607:41-6.
 25. Che DI, Yang Y, Xu Y, Fang Z, Pi L, Fu L, et al. The lncRNA MALAT1 rs619586 G variant confers decreased susceptibility to recurrent miscarriage. Frontiers in Physiology 2019; 10:385.
 26. Che D, Huang W, Fang Z, Li L, Wu H, Pi L, et al. The lncRNA CCAT2 rs6983267 G allele is associated with decreased susceptibility to recurrent miscarriage. Journal of Cellular Physiology 2019; 234(11):20577-83.
 27. Panzitt K, Tschernatsch MM, Guelly C, Moustafa T, Stradner M, Strohmaier HM, et al. Characterization of HULC, a novel gene with striking up-regulation in hepatocellular carcinoma, as noncoding RNA. Gastroenterology 2007; 132(1):330-42.
 28. Sun XH, Yang LB, Geng XL, Wang R, Zhang ZC. Increased expression of lncRNA HULC indicates a poor prognosis and promotes cell metastasis in osteosarcoma. International journal of clinical and experimental pathology 2015; 8(3):2994.
 29. Chen S, Wu DD, Sang XB, Wang LL, Zong ZH, Sun KX, et al. The lncRNA HULC functions as an oncogene by targeting ATG7 and ITGB1 in epithelial ovarian carcinoma. Cell Death & Disease 2017; 8(10):e3118-.
 30. Wang J, Ma W, Liu Y. Long non-coding RNA HULC promotes bladder cancer cells proliferation but inhibits apoptosis via regulation of ZIC2 and PI3K/AKT signaling pathway. Cancer Biomarkers 2017; 20(4):425-34.
 31. Yan H, Tian R, Zhang M, Wu J, Ding M, He J. High expression of long noncoding RNA HULC is a poor predictor of prognosis and regulates cell proliferation in glioma. OncoTargets and therapy 2017; 10:113.
 32. Yang J, Yin Z, Li Y, Liu Y, Huang G, Gu C, et al. The identification of long non-coding RNA H19 target and its function in chronic myeloid leukemia. Molecular Therapy-Nucleic Acids 2020; 19:1368-78.
 33. Peng W, Gao W, Feng J. Long noncoding RNA HULC is a novel biomarker of poor prognosis in patients with pancreatic cancer. Medical oncology 2014; 31:1-7.
 34. Zhou W, Chen L, Li C, Huang R, Guo M, Ning S, et al. The multifaceted roles of long noncoding RNAs in pancreatic cancer: an update on what we know. Cancer Cell International 2020; 20:1-11.
 35. Kang M, Sang Y, Gu H, Zheng L, Wang L, Liu C, et al. Long noncoding RNAs POLR2E rs3787016 C/T and HULC rs7763881 A/C polymorphisms are associated with decreased risk of esophageal cancer. Tumor Biology 2015; 36:6401-8.
 36. Ma J, Xiao Y, Tian B, Chen S, Zhang B, Wu J, et al. Genome-wide analyses of long non-coding RNA expression profiles and functional network analysis in esophageal squamous cell carcinoma. Scientific Reports 2019; 9(1):9162.
 37. Wang J, Liu X, Wu H, Ni P, Gu Z, Qiao Y, et al. CREB up-regulates long non-coding RNA, HULC expression through interaction with microRNA-372 in liver cancer. Nucleic acids research 2010; 38(16):5366-83.
 38. Ou ZL, Luo Z, Lu YB. Long non-coding RNA HULC as a diagnostic and prognostic marker of pancreatic cancer. World journal of gastroenterology 2019; 25(46):6728.
 39. Xian HP, Zhuo ZL, Sun YJ, Liang B, Zhao XT. Circulating long non‑coding RNAs HULC and ZNFX1‑AS1 are potential biomarkers in patients with gastric cancer. Oncology letters 2018; 16(4):4689-98.
 40. Wang N, Zhong C, Fu M, Li L, Wang F, Lv P, et al. Long non-coding RNA HULC promotes the development of breast cancer through regulating LYPD1 expression by sponging miR-6754-5p. OncoTargets and therapy 2019; 12:10671.
 41. Yang XJ, Huang CQ, Peng CW, Hou JX, Liu JY. Long noncoding RNA HULC promotes colorectal carcinoma progression through epigenetically repressing NKD2 expression. Gene 2016; 592(1):172-8.
 42. Fang Z, Yang Y, Xu Y, Mai H, Zheng W, Pi L, et al. LncRNA HULC polymorphism is associated with recurrent spontaneous abortion susceptibility in the Southern Chinese population. Frontiers in Genetics 2019; 10:918.
 43. Cao C, Bai S, Zhang J, Sun X, Meng A, Chen H. Understanding recurrent pregnancy loss: recent advances on its etiology, clinical diagnosis, and management. Medical Review; 2022.
 44. Wang Y, Chen F, Zhao M, Yang Z, Li J, Zhang S, et al. The long noncoding RNA HULC promotes liver cancer by increasing the expression of the HMGA2 oncogene via sequestration of the microRNA-186. Journal of Biological Chemistry 2017; 292(37):15395-407.
 45. Wang BG, Lv Z, Ding HX, Fang XX, Wen J, Xu Q, et al. The association of lncRNA-HULC polymorphisms with hepatocellular cancer risk and prognosis. Gene 2018; 670:148-54.
 46. Liu T, Liu Y, Wei C, Yang Z, Chang W, Zhang X. LncRNA HULC promotes the progression of gastric cancer by regulating miR-9-5p/MYH9 axis. Biomedicine & Pharmacotherapy 2020; 121:109607.
 47. Li S, Zhai J, Liu J, Hong Y, Zhao W, Zhao A, et al. BMAL1 facilitates trophoblast migration and invasion via SP1-DNMT1/DAB2IP pathway in recurrent spontaneous abortion. Oncotarget 2017; 8(52):89451-64.