نویسنده = دکتر زهرا قوامی
بررسی تأثیر ترکیب گیاهی (جفت بلوط، پوست انار و تخم شنبلیله) بر رضایت جنسی زنان سنین باروری

دوره 23، شماره 10، دی 1399، صفحه 24-33

10.22038/ijogi.2020.17484

دکتر زهرا قوامی؛ ژینوس قمیصی؛ طاهره ضیایی؛ الهام نجفی ملاباشی


گزارش یک مورد نادر ولولوس سیگموئید حین سزارین

دوره 22، شماره 9، آذر 1398، صفحه 94-98

10.22038/ijogi.2019.14007

دکتر زهرا قوامی؛ دکتر احمد قاضی؛ دکتر فاطمه رامزی


ارتباط شاخص توده بدنی با درد مزمن پس از جراحی پستان در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 22، شماره 8، آبان 1398، صفحه 10-18

10.22038/ijogi.2019.13915

دکتر مجید منتظر؛ زهرا حدادی؛ دکتر زهرا قوامی؛ مهدی خانبابایی گول


شیوع درد نوروپاتیک و عوامل مؤثر بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی

دوره 22، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 46-53

10.22038/ijogi.2019.13743

مهدی خانبابایی گول؛ فروغ رضوانی؛ دکتر زهرا قوامی؛ دکتر نوشین مبارکی اصل