دوره و شماره: دوره 17، شماره 122، آبان 1393، صفحه 1-22 (هفته چهارم آبان ماه 1393)