تأثیر مداخله آموزشی بر اصلاح سبک زندگی مرتبط با پوکی استخوان دانشجویان دختر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران.

2 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پوکی استخوان یک بیماری مزمن پیشرونده اسکلتی است که عوارض آن به سبب هزینه‌های درمانی، شکستگی‌ها و مراقبت‌های انسانی و بازتوانی، با خسارت‌های اقتصادی وسیعی همراه است. شیوه زندگی به خصوص در دوران نوجوانی و جوانی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر اصلاح سبک زندگی مرتبط با پوکی استخوان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه تجربی شاهددار قبل و بعد، از مهر ماه تا بهمن ماه سال 1395 بر روی 136 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌ها در این مطالعه از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه جمعیت شناختی مرتبط با خصوصیات فردی و وضعیت اقتصادی اجتماعی و پرسشنامه استاندارد سبک زندگی واکر جهت اندازه‌گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت که شامل شش حیطه تغذیه، ورزش، مسئولیت‌پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی و خودشکوفایی بود، استفاده شد و قبل از مداخله، بلافاصله و 2 ماه پس از مداخله در اختیار واحدهای پژوهش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون‌های تی دانشجویی، کای دو و تحلیل واریانس در اندازه‎های مکرر انجام شد.میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایجآزمون تحلیل واریانس در اندازه‌های مکرر، میانگین نمرات پرسشنامه سبک زندگی در مجموع (001/0p<) و در هر شش حیطه آن (تغذیه (001/0p<)، ورزش (001/0p<)، مسئولیت‌پذیری (001/0p<)، مدیریت استرس (001/0p<)، حمایت بین فردی (005/0=p) و خودشکوفایی (001/0p<) در دو گروه اختلاف آماری معناداری داشت. اثر زمان در حیطه‎های ورزش (001/0p<)، مسئولیت‌پذیری (001/0p<)، مدیریت استرس (001/0p<)، خودشکوفایی (001/0p<) و در مجموع (001/0p<) معنادار بود.
نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی در بهبود سبک زندگی پیشگیری کننده از پوکی استخوان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of educational intervention on lifestyle modification associated with osteoporosis in female students

نویسندگان [English]

 • Farangis Sharifi 1
 • Nader Sharifi 2
1 Instructor of Midwifery, Faculty of Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2 PhD Student of Health Education and Promotion, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Osteoporosis is a chronic, progressive skeletal disease associated with high health cost for the treatment of respective complications, follow-up care, and rehabilitation. Lifestyle plays a critical role in the prevention of the diseases, especially during adolescence and early adulthood. The aim of this study was to determine the effect of educational intervention on lifestyle modification associated with osteoporosis in female students of Islamic Azad University, Kazerun Branch.
Materials and methods: This pre-and post- controlled semi experimental study was carried from October to February 1395, on 136 female students of Islamic Azad University randomly selected using multistage sampling method (68 students for each of intervention and control groups). To collect data in this study, two questionnaires including demographic questionnaire related to demographic and socioeconomic status and Walker standard lifestyle questionnaire for measure of health promotion behaviors including six areas of nutrition, exercise, health responsibility, stress management, interpersonal support and self-actualization were used and before the intervention, immediately and 2 months after the intervention were given to the participants. Data were analyzed using student t-test, Chi-square and repeated measures variance analysis using SPSS software (version 24). P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Analysis of variance in repeated measures showed that the mean score of lifestyle questionnaire in total of p Conclusion: Educational intervention is effective in improving preventive life style of osteoporosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • lifestyle
 • health education
 • Osteoporosis
 1. El-Tawab SS, Saba EK, Elweshahi HM, Ashry MH. Knowledge of osteoporosis among women in Alexandria (Egypt): a community based survey. Egyp Rheumatol 2015; 38(3):225-31.
 2. Sun T, Chen M, Lin X, Yu R, Zhao Y, Wang J. The influence of osteoprotegerin genetic polymorphisms on bone mineral density and osteoporosis in Chinese postmenopausal women. Int Immunopharmacol 2014; 22(1):200-3.
 3. Sharifi N, Majlessi F. Self-empowerment of female students in prevention of osteoporosis. Global J Health Sci 2016; 9(2):7.
 4. Gurney S, Simmonds J. Osteoporosis: a teenage perspective. Physiotherapy 2007; 93(4):267-72.
 5. Shabani M, Moghimi S. Comparison of the bone mineral density of lumbar spine in active and in active postmenopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(181):10-9. (Persian).
 6. Iranian Rheumatology Association. Osteoporosis. Available at: URL: www.iranianra.ir; 2010. (Persian).
 7. Keshmiri R. Book review: osteoprosis: pathophysiology, diagnosis & treatment. Iran South Med J 2012; 15(2):157-9.
 8. Kamjoo A, Shahi A, Dabiri F, Abedini S, Hosseini Teshnizi S, Pormehr Yabandeh A. The effectiveness of education about osteoporosis prevention on awareness of female students. Bim J Hormozgan Univ Med Sci 2012; 16(1):60-5. (Persian).
 9. Costa AL, da Silva MA, Brito LM, Nascimento AC, do Carmo Lacerda Barbosa M, Batista JE, et al. Osteoporosis in primary care: an opportunity to approach risk factors. Rev Bras Reumatol Engl Ed 2016; 56(2):111-6.
 10. Nikpour S, Nasrollahi F, Shokrabi S, Haghani H. Life style factors related to women’s osteoporosis. Iran J Nurs 2009; 22(58):9-21. (Persian).
 11. Rahnavard Z, Zolfaghari M, Kazemnejad AN, Zarei L. The relation between female teenagers’ life style and osteoporosis prevention. J Hayat 2006; 12(2):53-61. (Persian).
 12. Vaezi AA, Pazokian M, Yekefallah F, Samieefard F. Study of lifestyle and preventive behaviors of osteoporosis among adolescents in Qazvin. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2012; 20(3):259-68. (Persian).
 13. Paget SA. Hospital for special surgery manual of rheumatology and outpatient orthopedic disorders: diagnosis and therapy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
 14. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Reliability and validity of persian version of the health-promoting lifestyle profile. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 21(1):102-13. (Persian).
 15. Gelislf Y, Ersoy Y, Konokman GB. Determining the impact of nutrition training given to women on their knowledge about osteoporosis. Proc Soc Behav Sci 2009; 1(1):2524-8.
 16. Rahimikian F, Moshrefi M, Yavari P, Mehran A, Mirzaei Rozbahani M, Amelvalizadeh M. Effect of simultaneous educational program for mothers and daughters on osteoporosis preventive behaviors among girls. J Hayat 2008; 14(2):15-22. (Persian).
 17. Yahyavi SH, Pourrahimi M. Impact of dietary behaviors and exercise activities education on the self-efficacy of middle school students. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2012; 22(2):143-51. (Persian).
 18. Torshizi L, Anoosheh M, Ghofranipour F, Ahmadi F, Houshyar-Rad A. The effect of education based on preventive factors of osteoporosis among postmenopausal women. Iran J Nurs 2009; 22(59):71-82. (Persian).
 19. Kaveh MH, Golij M, Nazari M, Mazloom Z, Rezaeian Zadeh A. Effects of an osteoporosis prevention training program on physical activity-related stages of change and self-efficacy among university students, Shiraz, Iran: a randomized clinical trial. J Adv Med Educ Prof 2014; 2(4):158-64.
 20. Fallahi A, Derakhshan S, Pashaee T, Teymoori P. Factors affecting self-care in women with osteoporosis: a qualitative study with the content analysis approach. J Sch Public Health Instit Public Health Res 2015; 13(2):17-32. (Persian).
 21. Askari P, Ehteshamzade P, Neghabdar A. The effect of life skills training on accountability and self-esteem of female students. J Soc Psychol 2015; 2(30):21-34. (Persian).
 22. Huang CM, Su CY, Chien LY, Guo JL. The effectiveness of an osteoporosis prevention program among women in Taiwan. Appl Nurs Res 2011; 24(4):e29-37.
 23. Tussing L, Chapman-Novakofski K. Osteoporosis prevention education: behavior theories and calcium intake. J Am Diet Assoc 2005; 105(1):92-7.
 24. Sabin NJ, Sarter B. Osteoporosis prevention: narrowing the gap between knowledge and application. J Nurse Practit 2014; 10(9):749-53.
 25. Lee HY, Kim SY. The effect of education for prevention of osteoporosis patients with bone fracture. J Korean Acad Nurs 2001; 31(2):194-205.
 26. Sharma SV, Hoelscher DM, Kelder SH, Diamond P, Day RS, Hergenroeder A. Psychosocial factors influencing calcium intake and bone quality in middle school girls. J Am Diet Assoc 2010; 110(6):932-6.