مقایسه الگوی شیردهی در زنان با زایمان طبیعی و سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.

2 کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.

3 استادیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: تغذیه با شیر مادر یکی از فاکتورهای اصلی در سلامتی و بقاء نوزادان است. با توجه به نوع زایمان مادر الگوی تغذیه با شیر نوزادان ممکن است متفاوت باشد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه الگوی شیردهی پس از زایمان طبیعی و سزارین در مادران بود.
روش‌کار: این پژوهش مقطعی مقایسه ای در سال 1388 در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا روی 197 مادر پس از زایمان انجام شد. پس از انتخاب هدفمند نمونه ها، الگوی شیردهی آنان با استفاده از سیستم چارت شیردهی لچ (LATCH) به صورت مشاهده‌ای مورد بررسی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری با کمک نرم افزار SPSS (نسخه 15) و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی و کای دو تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین سن حاملگی در گروه سزارین 7/1±8/38 هفته و در گروه زایمان طبیعی 0/1±5/39 هفته بود (004/0=p). بین دو گروه از نظر جنسیت نوزاد و وزن هنگام تولد اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. امتیاز الگوی شیر دهی در مادران گروه سزارین (5/1±8) و بیشتر از امتیاز مادران گروه زایمان طبیعی (8/0±3/9) بود (001/0 = p).
نتیجه‌گیری: روش زایمان با رفتار شیردهی ارتباط دارد و مادران سزارین شده در مقایسه با گروه زایمان طبیعی نیاز به حمایت حرفه ای بیشتر و کمک در شیردهی در روزهای اول بعد از تولد فرزند دارند. بررسی الگوی شیردهی مادران می تواند در تعیین مشکلات شیردهی و برنامه ریزی برای انجام مداخلات پرستاری مناسب به کار گرفته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Breastfeeding Patterns in Women with Normal Vaginal Delivery and Cesarean Section

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Karimi 1
  • Majid Najafi Kalyani 1
  • Mohammad Mahdi Naghizadeh 2
  • Farhoud Nekoee 3
  • Mojgan Kamali 4
1 M.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing, Fasa University of medical sciences, Fasa, Iran.
2 M.Sc. of Biostatistics, Faculty of Medicine, Fasa University of medical sciences, Fasa, Iran.
3 Assistant Professor of Social Medicine, Faculty of Medicine, Fasa University of medical sciences, Fasa, Iran.
4 M.Sc. student of Nursing, Faculty of Nursing, Shiraz University of medical sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breastfeeding is one of the main factors in health and survival of infants. According to the type of delivery, mother's breastfeeding pattern may be different. The aim of this study was to compare the patterns of breastfeeding in women with normal vaginal delivery and cesarean section.
Methods: This cross sectional study was conducted in 2009 on 197 mothers after labor in Vali-e-Asr educational-treatment center affiliated to Fasa University of Medical Sciences. After selection of mothers by purposive sampling method, their feeding patterns were assessed using the LATCH breastfeeding chart system according to direct observation. Data were analyzed by SPSS (version 15) software using t-test independent, Mann-Whitney test and Chi-square test.
Results: Mean of gestational age in cesarean group was 38.8±1.7 week and in vaginal delivery group was 39.5±1.0 week (p= 0.004). Gender and weight of the newborns didn’t have any significant difference in vaginal delivery and cesarean groups. The score of breastfeeding pattern in the cesarean group (8.0±1.5) was statistically higher than vaginal delivery group (9.3±0.8) (p=0.001).
Conclusion: The type of delivery correlates with the breastfeeding pattern. Mothers with cesarean delivery need more support and help in breastfeeding in the first days after delivery in comparison with mothers who experience vaginal delivery. Assessment of mothers’ breastfeeding pattern can be used in determining breastfeeding problems and applying appropriate nursing interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding pattern
  • Breastfeeding
  • Cesarean section
  • Normal vaginal delivery
1. Lawrence PB. Breast milk: Best source of nutrition for term and preterm infants . Pediatr clin North Am
1994; 41: 925- 941.
2. Homilton BE, Ventura SJ, Matin JA, Sutton PD. Preliminary births for 2004 . Health E- stats 2005;
Hyattsville , MD: National Center for Health Statistics.
3. American Academy of Pediatrics Workgroup on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human
milk. Pediatrics 2005; 115: 496 – 506.
4. Hall RT, Simon S, Smith MR. Readmission of breastfeding infant in the first 2 weeks of life. J Perinatol
2000; 20: 432- 7.
5. Yenal K, Okumus H. A study analyzing the reliability of the LATCH Charting System. The Turkish Journal of
Research and Development in Nursing 2003; 5(1): 45-52.
6. Martin JA, Hamilton B, Sutton PD, Menacker F, Kimeyer S. Births: Final data for 2004.National Vital Statistics
Reports 2006; 55-1.
7. McCourt C, Weaver J, Statham H, Beake S, Gamble J, Creedy DK. Elective cesarean section and decision
making: A critical review of the literature. Birth 2007; 34: 65-9.
 
8. Cynthia AM. Cesarean Delivery by Request- What Neoatal Nurses Need to Know. Neoatal Network 2009;
28(3): 145-150.
9. Rowe-murray HJ, Fisher JR. Baby friendly hospital practices: Cesarean section is a persistent barrier to early
initiation of breastfeeding. Birth 2002; 29: 124-131.
10. Cakmak H, Kuguoglu S. Comparison of the breastfeeding patterns of mothers who delivered their babies per
vagina and via cesarean section: An observational study using the LATCH breastfeeding charting system.
International Journal of Nursing Studies 2007; 44: 1128-1137.
11. Dewey KG, Nommsen-Rivers LA, Heining M, Cohen RJ. Risk factors for suboptimal infant breastfeeding
behavior, delayed onset of lactation, and excess neonatal weight loss. Pediatrics 2003; 112: 607-18.
12. Statistical unit of the Fasa University of Medical Sciences, Statistical Annual book of the Fasa University of
Medical Sciences 1388, Iran, Fasa, Fasa University of Medical Sciences publication; 2010: Page: 61-2. (Text in
Persian).
13. Islami Z, Golestan M. Relationship between Delivery Type and Successful Breastfeeding. Iran J Pediatr 2008;
18(1): 47-52. (Full Text In Persian)
14. Parsay S, Nahidi F, Mirzayeefar S, Alavi Majd H. Comparing breast-feeding patterns in mothers with normal
vaginal delivery (NVD) and Cesarean section at teaching hospitals in Tehran, 2004. Quarterly journal of Shahid
Beheshti nursing & midwifery school 2005, 15(48): 1-3.
15. Riordan J, Koehn M. Reliability and validity testing of three breastfeeding assessment tools. Journal of Obstetric
Gynecology Neonatal Nursing 1998; 27(3): 236.
16. Demirhan F. Assessment of breastfeeding in the provinve of sakarya. Thesis, University of Marmara, Istanbul;
1997.
17. Gungor I, Gokyildis S, Nahcivan NO. Opinions of a group of women who had cesarean sections about their
births and their problems in the early postpartum period. Journal of Nursing in Istanbul University College
Nursing 2004; 13 (53): 185-187.
18. Ince N. Assessment of breastfeeding techniques and breastfeeding consultancy at baby-friendly hospitals in the
city of Istanbul. Thesis, University of Istanbul, Istanbul; 1998.
19. Kroeger M, Smith LJ. Episiotomy and surgical delivery and breastfeeding. In: Impact of birthing Practices on
breastfeeding: Protecting the Mother and Baby Continuum. Jones and Bartlett, Massachusetts, Sudbruy; 2004:
157–161.
20. Moore E, Anderson GC. Randomized Controlled Trial of Early Mother-Infant Skin-to-Skin Contact. Jour of
Midwifery Womens Health 2007; 52(2): 116-125.
21. Heck KE, Schoendorf KC, Chavez Gf. Does postpartum Length of stay affect breastfeeding duration? A
population based study. Birth 2003; 30(3): 153-159.
22. Patel RR, Liegling RR, Murphy DJ. Effect of operative in the second stage of labor on breastfeeding success.
Birth 2003; 30(4): 255-6