مقایسه اثر رژیم گیاهی گرده خرما با رژیم دارویی لتروزول+تاموکسیفن در درمان زنان نابارور: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو‌سویه‌کور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص زنان و نازایی، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 مربی گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی نظام سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری زنان وضعیتی است که با وجود تلاش در طول یک سال، قادر به باروری نیستند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر رژیم گیاهی گرده خرما (حاضر با اتکا به ویژگی‌های مفید گرده خرما در جهت درمان ناباروری) با رژیم دارویی لتروزول+تاموکسیفن در درمان زنان نابارور انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو‌سویه‌کور در سال 1398 بر روی 128 نفر از زنان نابارور ساکن شهرستان جهرم انجام شد. افراد در دو گروه دریافت رژیم دارویی لتروزول+تاموکسیفن و گیاهی گرده خرما قرار گرفتند. گروه کنترل؛ رژیم درمان ناباروری لتروزول+تاموکسیفن و گروه آزمون، رژیم گیاهی گرده خرما را به‌صورت کپسول‌های 500 میلی‌گرمی 3 بار در روز، از روز سوم قاعدگی دریافت کردند. نتایج بر اساس سونوگرافی و آزمایشات خون جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی تست، آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون دانکن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تعداد فولیکول‌ها، اندازه فولیکول‌ها، ضخامت آندومتر، FSH و LH در هر دو گروه کنترل و آزمون، افزایش معنی‌داری یافت، اما این افزایش‌ها در گروه کنترل بیشتر بود. با این وجود بر اساس نتایج تستβ-HCG ، 14 نفر (87/21%) در گروه کنترل و 10 نفر (62/15%) در گروه آزمون مثبت بودند (651/0=p). در حالی β-HCG همراه با دوقلویی فقط در 4 نفر (25/6%) از افراد گروه آزمون مشاهده شد، در گروه کنترل هیچ موردی دوقلویی وجود نداشت (154/0=p). ارتباط معنی‌داری بین وضعیت حاملگی، بین دو گروه کنترل و آزمون وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: مصرف گرده خرما باعث افزایش تعداد و اندازه فولیکول‌ها و ضخامت آندومتر می‌شود. هرچند افزایش این فاکتورها در مقایسه با گروه دریافت‌کننده دارو لتروزول+ تاموکسیفن کمتر بود، اما تفاوتی در موفقیت ایجاد بارداری بین دو گروه وجود نداشت که نشان می‌دهد این ترکیب دارویی ظرفیت انجام تحقیقات گسترده‌تری برای توسعه دارویی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of palm pollen and letrozole + tamoxifen regimen in the treatment of infertile women: A double-blind randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Athar Rasekhjahromi 1
 • Asra Ansari 2
 • Zahra Zareibabaarabi 3
 • Naser Hatami 4
 • Navid Kalani 5
1 Gynecologist, Women's Health and Diseases Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Women's Health and Diseases Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 B.Sc. of Midwifery, Women's Health and Diseases Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
4 Medical Student, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Instructor, Department of Anesthesia, Research center for Social Determinants of Health, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Female infertility is a condition in which despite efforts over a year, they are unable to conceive. The present study was performed aimed to compare the effect of palm pollen herbal regimen (relying on the beneficial properties of date pollen for infertility treatment) with letrozole + tamoxifen drug regimen in the treatment of infertile women.
Methods: This double-blind clinical trial study was performed in 2019 on 128 infertile women living in Jahrom city. Subjects were divided into two groups: letrozole + tamoxifen drug regimen and palm pollen herbal regimen. The control group received the letrozole + tamoxifen infertility treatment regimen and the experimental group received a plant-based palm pollen diet in the form of 500 mg capsules 3 times daily from the third day of menstruation. The results were collected based on ultrasound and blood tests. Data were analyzed using SPSS software version 21 and descriptive and inferential statistical tests at the significant level of P <0.05.
Results: The number of follicles, follicle size, endometrial thickness, FSH and LH significantly increased in both control and test groups. But these increases were greater in the control group. However, the results of HCG - test showed that 14 cases (21.87%) in the control group and 10 cases (15.62%) in the experimental group were positive. While HCG - ß with twins was seen in only 4 cases (6.25%) in the experimental group; there were no cases of twins in the control group (P=0.15). There was no significant relationship between pregnancy status between the control and test groups (P> 0.05).
Conclusion: The consumption of palm pollen increases the number and size of follicles and endometrial thickness, although the increase in these factors was less than the group receiving letrozole + tamoxifen, but there was no difference between the two groups in success rate of clinical pregnancy, indicating that this drug combination has the capacity to conduct more extensive research for drug development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertile women
 • Letrozole
 • Palm pollen
 • Pregnancy
 • Tamoxifen
 1. Rossing MA, Daling JR, Weiss NS, Moore DE, Self SG. Ovarian tumors in a cohort of infertile women. New England Journal of Medicine 1994; 331(12):771-6.
 2. Vander Borght M, Wyns C. Fertility and infertility: Definition and epidemiology. Clinical biochemistry 2018; 62:2-10.
 3. Marcoux S, Maheux R, Bérubé S, Canadian Collaborative Group on Endometriosis. Laparoscopic surgery in infertile women with minimal or mild endometriosis. New England Journal of Medicine 1997; 337(4):217-22.
 4. Naughton CK, Nangia AK, Agarwal A. Varicocele and male infertility: part II: pathophysiology of varicoceles in male infertility. Human reproduction update 2001; 7(5):473-81.
 5. Metzger DA, Haney AF. Endometriosis: etiology and pathophysiology of infertility. Clinical Obstetrics and Gynecology 1988; 31(4):801-12.
 6. Drollette CM, Badawy SZ. Pathophysiology of pelvic adhesions. Modern trends in preventing infertility. The Journal of reproductive medicine 1992; 37(2):107-21.
 7. Eisenberg ML, Lipshultz LI. Varicocele-induced infertility: Newer insights into its pathophysiology. Indian journal of urology: IJU: journal of the Urological Society of India 2011; 27(1):58.
 8. Pasqualotto FF, Sharma RK, Nelson DR, Thomas Jr AJ, Agarwal A. Relationship between oxidative stress, semen characteristics, and clinical diagnosis in men undergoing infertility investigation. Fertility and sterility 2000; 73(3):459-64.
 9. Schieve LA, Devine O, Boyle CA, Petrini JR, Warner L. Estimation of the contribution of non–assisted reproductive technology ovulation stimulation fertility treatments to US singleton and multiple births. American journal of epidemiology 2009; 170(11):1396-407.
 10. Laufer N, Pratt BM, DeCherney AH, Naftolin F, Merino M, Markert CL. The in vivo and in vitro effects of clomiphene citrate on ovulation, fertilization, and development of cultured mouse oocytes. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1983; 147(6):633-9.
 11. Bayar Ü, Tanrıverdi HA, Barut A, Ayoğlu F, Özcan O, Kaya E. Letrozole vs. clomiphene citrate in patients with ovulatory infertility. Fertility and sterility 2006; 85(4):1045-8.
 12. Hong YJ, Tomas-Barberan FA, Kader AA, Mitchell AE. The flavonoid glycosides and procyanidin composition of Deglet Noor dates (Phoenix dactylifera). Journal of agricultural and food chemistry 2006; 54(6):2405-11.
 13. Al-Dous EK, George B, Al-Mahmoud ME, Al-Jaber MY, Wang H, Salameh YM, et al. De novo genome sequencing and comparative genomics of date palm (Phoenix dactylifera). Nature biotechnology 2011; 29(6):521-7.
 14. Taleb H, Maddocks SE, Morris RK, Kanekanian AD. Chemical characterisation and the anti-inflammatory, anti-angiogenic and antibacterial properties of date fruit (Phoenix dactylifera L.). Journal of ethnopharmacology 2016; 194:457-68.
 15. Yosefzadeh S, Sadeghi S, Rakhshandeh H, Dadghar S, Mazloum S. The Effect of Date Palm Pollen Capsule on orgasm and sexual satisfaction in Menopausal Women: A double-blind controlled clinical trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2017; 20(10): 43-51.
 16. Goldman MB, Thornton KL, Ryley D, Alper MM, Fung JL, Hornstein MD, Reindollar RH. A randomized clinical trial to determine optimal infertility treatment in older couples: the Forty and Over Treatment Trial (FORT-T). Fertility and sterility. 2014 Jun 1;101(6):1574-81.
 17. Zahiri Sorouri Z, Asgharnia M, Atrkar Roushan Z, Rafiei Sorouri Z, Dalil Heirati S. Comparison between Tamoxifen and Clomiphene Citrate in Pregnancy Rate in Infertile Women with Ovulation Dysfunction. jour guilan uni med sci. 2013; 22 (86) :87-93.
 18. Hosseini I, Kindness D, Razavi FS. The effect of palm pollen extract on sex hormones and follicle count in adult female BALB / c mice. Knowledge horizon. 2014; 20 (3): 139-143.
 19. Saleh M, Kokoszyński D, Mousa MA, Abuoghaba AA. Effect of Date Palm Pollen Supplementation on the Egg Production, Ovarian Follicles Development, Hematological Variables and Hormonal Profile of Laying Hens. Animals (Basel). 2021 Jan 1;11(1):69.
 20. Abasian Z, Rostamzadeh A, Mohammadi M, Hosseini M, Rafieian-Kopaei M. A review on role of medicinal plants in polycystic ovarian syndrome: pathophysiology, neuroendocrine signaling, therapeutic status and future prospects. Middle East Fertility Society Journal 2018; 23(4):255-62.
 21. Ahmadi A, Mostafavi M, Kalantari Hesari A. Histological studies of the effect of licorice root hydroalcoholic extract on the structure of polycystic ovary syndrome in mice following hyperandrogenism induced by letrozole. Studies in Medical Sciences 2019; 29(12):857-68.
 22. Ke J, Duan R. Effects of flavonoids from semen cuscutae on the hippocampal-hypothalamic-pituitary-ovarian sex hormone receptors in female rats exposed to psychological stress. Clin Exp Obstet Gynecol 2013; 40(2):271-4.
 23. Wang J, Wang M, Ou Y, Wu Q. Effects of flavonoids from semen Cuscutae on changes of beta-EP in hypothalamuses and FSH and LH in anterior pituitaries in female rats exposed to psychologic stress. Zhong yao cai= Zhongyaocai= Journal of Chinese Medicinal Materials 2002; 25(12):886-8.
 24. El-Mougy SA, Abdel-Aziz SA, Al-Shanawany M, Omar A. The gonadotropic activity of Palmae in mature male rats. Alexandria Journal of Pharmaceutical Sciences 1991; 5:156-9.
 25. Abedi A, Parviz M, Karimian SM, Sadeghipour Rodsari HR. The effect of aqueous extract of Phoenix dactylifera pollen grain on sexual behavior of male rats. Journal of Physiology and Pharmacology Advances 2012; 2(6):235-42.
 26. Familiari G, Heyn R, Relucenti M, Nottola SA, Sathananthan AH. Ultrastructural Dynamics of Human Reproduction, from Ovulation to Fertilization and Early Embryo Development1. International review of cytology 2006; 249:53-141.
 27. Adlercreutz H, Bannwart C, Wähälä K, Mäkelä T, Brunow G, Hase T, et al. Inhibition of human aromatase by mammalian lignans and isoflavonoid phytoestrogens. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology 1993; 44(2):147-53.
 28. Shariati M, Sharifi E, Kaveh M. The effect of phoenix dactylifera (date-palm) pit powder on testosterone level and germ cells in adult male rats. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2007; 15(61):21-8.
 29. Amany MB, Arafat SM, Soliman HM. Chemical analysis of olive and palm pollen: Antioxidant and antimicrobial activation properties. Wudpecker J Food Tech 2013; 1(2):14-21.
 30. Chattopadhayay R, Ganesh A, Samanta J, Jana SK, Chakravarty BN, Chaudhury K. Effect of follicular fluid oxidative stress on meiotic spindle formation in infertile women with polycystic ovarian syndrome. Gynecologic and obstetric investigation 2010; 69(3):197-202.
 31. Rasekh A, Jashni HK, Rahmanian K, Jahromi AS. Effect of Palm Pollen on Sperm Parameters of Infertile Man. Pakistan journal of biological sciences: PJBS 2015; 18(4):196-9.