بررسی تأثیر مصرف مکمل منیزیم بر پیشگیری از پره‌اکلامپسی: مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

4 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پره‌اکلامپسی، یکی از دلایل مهم مرگ‌ومیر مادری محسوب می‌شود و پیشگیری از آن ‌یکی از چالش ‌برانگیزترین مباحث طب مامایی است. مصرف مکمل منیزیم به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از پره‌اکلامپسی مطرح‌ شده است؛ لذا مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف مکمل منیزیم بر پیشگیری از پره‌اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک، جهت یافتن مقالات کارآزمایی بالینی مرتبط، از پایگاه‌های اطلاعاتی مانند Scopus،PubMed ، Embase و Web of Science استفاده شد. کلیدواژه‌های Preeclampsia، Pregnancy Toxemia، Dietary Supplement، Supplement، Supplementation، magnesium، Intervention study، Clinical Trial، Clinical Studies، Randomized Clinical، Controlled Clinical Trials با عملگرهای بولین (OR، AND) بدون محدودیت زمانی تا دوم فوریه 2021 مورد جستجو قرار گرفت. معیارهای ورود به مطالعه مصرف منیزیم به‌صورت خوراکی و مطالعات انگلیسی­ زبان بود. این مطالعه محدود به مکان جغرافیایی خاصی نبود. کیفیت‌سنجی مقالات با استفاده از ابزار گروه کوکران (Risk of bias) و از طریق نرم‌افزار Review Manager program انجام شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها نیز به‌صورت کیفی صورت گرفت.
یافته‌ها: در نهایت 7 مقاله با حجم نمونه ۲۱۱۱ نفر وارد مطالعه شد. مکمل منیزیم به‌صورت منیزیم سیترات، منیزیم آسپارتات، منیزیم جوشان، منیزیم و مولتی‌ویتامین حاوی 200 میلی‌گرم منیزیم مورد استفاده قرار گرفته بود. نتایج نشان داد که مصرف مکمل منیزیم در افراد کم‌خطر و مبتلا به هیپومنیزیمی، میزان ابتلاء به پره‌اکلامپسی را کاهش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد مصرف مکمل منیزیم در زنان باردار کم‌خطر و مبتلا به هیپومنیزیمی می‌تواند در پیشگیری از بروز پره‌اکلامپسی مؤثر باشد؛ اما جهت نتیجه‌گیری قطعی، مطالعات با کیفیت بالا و حجم کافی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of magnesium supplementation on the prevention of preeclampsia: A systematic review study

نویسندگان [English]

 • Fateme Bayat 1
 • Seideh Hanieh Alamolhoda 2
 • Hadis Shahrahmani 3
 • Maryam Amighi 4
 • Nasim Shahrahmani 5
1 PhD student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 PhD student of Reproductive Health, Students Research Committee, Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4 PhD student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 PhD student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia is one of the major causes of maternal mortality and morbidity, and its prevention is one of the most challenging topics in obstetrics. Magnesium supplementation has been suggested as a way to prevent preeclampsia; therefore, this systematic review study was conducted with aim to determine the effect of magnesium supplementation on the prevention of preeclampsia.
Methods: In this systematic review to find relevant clinical trial articles, databases of Scopus, PubMed, Embase, and Web of Science were used. The keywords of Preeclampsia, Pregnancy Toxemia, Dietary Supplement, Supplement, Supplementation, Magnesium, Intervention study, Clinical Trial, Clinical Studies, Randomized Clinical, and Controlled Clinical Trials were searched with Boolean operators (OR, AND) without time limitation until February 2, 2021. The inclusion criteria were oral magnesium supplementation and English language studies. There were no geographical restrictions. The quality of the articles was assessed with Cochran collaboration's tool (Risk of bias) and "Review Manager program" software (RevMan 3.5). Data were analyzed qualitatively.
Results: Finally, 7 articles with a sample size of 2111 people were included in the study. Magnesium supplementation was used as magnesium citrate, magnesium aspartate, Effervescent magnesium, magnesium, and a multivitamin containing 200 mg of magnesium. The result showed that magnesium supplementation in low-risk individuals with hypomagnesemia reduces the incidence of preeclampsia.
Conclusion: It seems that taking magnesium supplements in low-risk pregnant women with hypomagnesemia can be effective in preventing preeclampsia; however, the studies with high quality and sufficient sample size are recommended for definitive conclusions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dietary Supplements
 • Magnesium
 • Preeclampsia
 1. Ma’ayeh M, Rood KM, Kniss D, Costantine MM. Novel interventions for the prevention of preeclampsia. Current hypertension reports 2020; 22(2):1-8.
 2. Fox R, Kitt J, Leeson P, Aye CY, Lewandowski AJ. Preeclampsia: risk factors, diagnosis, management, and the cardiovascular impact on the offspring. Journal of clinical medicine 2019; 8(10):1625.
 3. Rorman E, Freud A, Wainstock T, Sheiner E. Maternal preeclampsia and long-term infectious morbidity in the offspring–A population based cohort analysis. Pregnancy hypertension 2020; 21:30-4.
 4. Záhumenský J. Preeclampsia and cardiovascular diseases–the consequence and cause. Cardiology Lett 2017; 26(5):295–298
 5. Bokslag A, van Weissenbruch M, Mol BW, de Groot CJ. Preeclampsia; short and long-term consequences for mother and neonate. Early human development 2016; 102:47-50.
 6. Feig DS, Shah BR, Lipscombe LL, Wu CF, Ray JG, Lowe J, et al. Preeclampsia as a risk factor for diabetes: a population-based cohort study. PLoS Med 2013; 10(4):e1001425.
 7. Basit S, Wohlfahrt J, Boyd HA. Pre-eclampsia and risk of dementia later in life: nationwide cohort study. Bmj 2018; 363.
 8. Roberts JM, Balk JL, Bodnar LM, Belizán JM, Bergel E, Martinez A. Nutrient involvement in preeclampsia. The Journal of nutrition 2003; 133(5):1684S-92S.
 9. Ephraim RK, Osakunor DN, Denkyira SW, Eshun H, Amoah S, Anto EO. Serum calcium and magnesium levels in women presenting with pre-eclampsia and pregnancy-induced hypertension: a case–control study in the Cape Coast metropolis, Ghana. BMC pregnancy and childbirth 2014; 14(1):1-8.
 10. Saila BS, Kala C, Saradamba K. Serum Calcium and Magnesium Levels in Women Presenting with Pre-Eclampsia: a Case-Control Study in North Coastal Andhra Pradesh. IOSR J Dent Med Sci (IOSRJDMS) 2014; 14:44-6.
 11. Idogun ES, Imarengiaye CO, Momoh SM. Extracellular calcium and magnesium in preeclampsia and eclampsia. African Journal of Reproductive Health 2007; 11(2):89-94.
 12. Dalton LM, Ní Fhloinn DM, Gaydadzhieva GT, Mazurkiewicz OM, Leeson H, Wright CP. Magnesium in pregnancy. Nutrition reviews 2016; 74(9):549-57.
 13. Kisters K, Körner J, Louwen F, Witteler R, Spieker C, Zidek W, et al. Plasma, intracellular, and membrane Mg2+ concentrations in normal pregnancy and in preeclampsia. Hypertension in Pregnancy. 1998;17(2):169-78.
 14. Makrides M, Crosby DD, Shepherd E, Crowther CA. Magnesium supplementation in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014; 2014(4):CD000937.
 15. Kostov K, Halacheva L. Role of magnesium deficiency in promoting atherosclerosis, endothelial dysfunction, and arterial stiffening as risk factors for hypertension. International journal of molecular sciences 2018; 19(6):1724.
 16. Higgins JP, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials. Bmj 2011; 343.
 17. Asemi Z, Esmaillzadeh A. The effect of multi mineral-vitamin D supplementation on pregnancy outcomes in pregnant women at risk for pre-eclampsia. International journal of preventive medicine 2015; 6.
 18. de Araújo CA, Ray JG, Figueiroa JN, Alves JG. BRAzil magnesium (BRAMAG) trial: a double-masked randomized clinical trial of oral magnesium supplementation in pregnancy. BMC pregnancy and childbirth 2020; 20:1-7.
 19. Azami M, Azadi T, Farhang S, Rahmati S, Pourtaghi K. The effects of multi mineral-vitamin D and vitamins (C+ E) supplementation in the prevention of preeclampsia: An RCT. International Journal of Reproductive BioMedicine 2017; 15(5):273.
 20. de Araújo CA, de Sousa Oliveira L, de Gusmão IM, Guimarães A, Ribeiro M, Alves JG. Magnesium supplementation and preeclampsia in low-income pregnant women–a randomized double-blind clinical trial. BMC pregnancy and childbirth 2020; 20:1-6.
 21. D'Almeida A, Carter JP, Anatol A, Prost C. Effects of a combination of evening primrose oil (gamma linolenic acid) and fish oil (eicosapentaenoic+ docahexaenoic acid) versus magnesium, and versus placebo in preventing pre-eclampsia. Women & health 1992; 19(2-3):117-31.
 22. Sibai BM, Bray E. Magnesium supplementation during pregnancy: a double-blind randomized controlled clinical trial. American journal of obstetrics and gynecology 1989; 161(1):115-9.
 23. Zarean E, Tarjan A. Effect of magnesium supplement on pregnancy outcomes: a randomized control trial. Advanced biomedical research 2017; 6(109):1-14.
 24. de Araújo, C.A.L., de Sousa Oliveira, L., de Gusmão, I.M.B. et al. Magnesium supplementation and preeclampsia in low-income pregnant women – a randomized double-blind clinical trial. BMC Pregnancy Childbirth 20, 208 (2020).
 25. Kisters K, Classen HG, Vormann J, Werner T, Smetana R, Micke O. Magnesiumhaushalt und-therapie bei Hypertonie. Nieren-und Hochdruckerkrankungen 2020; 49(5):245-51.