بررسی علائم بالینی، فاکتورهای خطر مادری و نوزادی در 285 نوزاد با سپسیس قطعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سپسیس نوزادی یکی از رایج‌ترین علت مرگ‌و‌میر نوزادان به‌شمار می‌آید. مطالعه حاضر با هدف بررسی جامع شیوع علائم بالینی، فاکتورهای خطر مادری و نوزادی سپسیس در ﻧﻮزادان مبتلا به سپسیس قطعی ﺑﺴﺘﺮی شده در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه انجام شد.
روشکار: این مطالعه کوهورت گذشته‌نگر در سال 90-1398 بر روی 285 نوزاد بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان قائم (عج) انجام شد. نوزادانی که کشت خون مثبت به‌علاوه حداقل یک علامت بالینی عفونت و یک علامت آزمایشگاهی داشتند، به‌عنوان سپسیس قطعی وارد مطالعه شدند. پس از تأیید سپسیس در نوزادان بر اساس نتیجه کشت خون و نتایج آزمایشگاهی، چک‌لیست پژوهشگر ساخته حاوی مشخصات مادری، نوزادی و آزمایشگاهی نوزادان تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های تی مسقل و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 44/35% از موارد به سپسیس زودرس و 64/66% به سپسیس دیررس مبتلا بودند. شایع‌ترین علت خطر جنینی سپسیس زودرس نوزادی، پره‌ترم (86%) و شایع‌ترین عوامل خطر مادری سپسیس زودرس نوزادی، پارگی زودرس کیسه آب (6/19%)، پره‌اکلامپسی (08/15%)، هایپرتانسیون (36/7%)، کوریوآمنیوتیت (6/6%) و دیابت (56/4%) بود. طول مدت بستری در بیمارستان، مدت تهویه مکانیکی و طول مدت اکسیژن‌تراپی از عوامل خطر سپسیس دیررس بودند. شایع‌ترین علائم بالینی و آزمایشگاهی سپسیس شامل دیسترس تنفسی، کاهش فشارخون، افت SPO2، آپنه، زردی، دیستاسیون شکمی، تاکی‌کاردی، تشنج، CRP بالا (77%)، ترمبوسیتوپنی (53%)، لوکوسیتوز (38%)، اختلال انعقادی (36%) و ESR بالا (3/22%) بودند.
نتیجه‌گیری: شایع‌ترین ریسک فاکتور سپسیس زودرس نوزادی، تولد قبل از موعد و پارگی زودرس کیسه آب بود، لذا کنترل و حذف عوامل مستعد کننده نارسی و PROM ممکن است از بروز سپسیس نوزادی بکاهد. شایع‌ترین علامت بالینی، دیسترس تنفسی و شایع‌ترین علامت آزمایشگاهی، CRP مثبت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical symptoms, maternal and neonatal risk factors of 285 neonates with definitive sepsis

نویسندگان [English]

 • Hasan Boskabadi 1
 • Nazgol Behgam 2
 • Fatemeh Bagheri 3
1 Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 B.Sc. Student in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
3 3) Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Neonatal sepsis is one of the most common causes of neonatal mortality. This study was performed with aim to evaluate the clinical symptoms, maternal and neonatal risk factors of definitive sepsis in neonates admitted to the neonatal intensive care unit.
Methods: This retrospective cohort study was conducted in 2011-2019 on 285 infants admitted to the NICU of Ghaem Hospital in Mashhad. Neonates with positive blood culture and at least one clinical symptom and laboratory result of sepsis were considered as definitive sepsis and entered the study. After confirming the diagnosis based on the blood culture and laboratory report, the researcher-made checklist containing maternal, neonatal, and laboratory characteristics of the neonates was completed. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and independent t-test and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.
 Results: In this study, 35.44% of cases were diagnosed as early sepsis and 64.66% as late sepsis. The most common cause of fetal risk of early neonatal sepsis was preterm (86%) and the most common maternal risk factors for early neonatal sepsis were premature rupture of membrane (19.6%), preeclampsia (15.08%), hypertension (7.36%), chorioamnionitis (6.6%), and diabetes mellitus (4.56%). Duration of hospitalization, duration of mechanical ventilation, and duration of oxygen therapy were the risk factors for late sepsis. The most common clinical and laboratory symptoms were respiratory distress, hypotension, SPo2 loss, apnea, jaundice, abdominal distention, tachycardia seizures, high CRP (77%), thrombocytopenia (53%), leukocytosis (38%), coagulopathy (36%), and high ESR (22.3%).
 Conclusion: The most common risk factor for early neonatal sepsis was prematurity before PROM. Therefore, controlling and eliminating the predisposing factors of PROM and prematurity may reduce the incidence of neonatal sepsis. The most common clinical symptom was respiratory distress and the most common laboratory symptom was positive CRP.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical Signs
 • Early Neonatal Sepsis
 • Late Neonatal Sepsis
 • Neonate
 • Risk Factors
 1. Getabelew A, Aman M, Fantaye E, Yeheyis T. Prevalence of neonatal sepsis and associated factors among neonates in neonatal intensive care unit at selected governmental hospitals in Shashemene Town, Oromia Regional State, Ethiopia, 2017. International journal of pediatrics 2018; 2018.
 2. Boskabadi H, Zakerihamidi M. Evaluate the diagnosis of neonatal sepsis by measuring interleukins: A systematic review. Pediatrics and neonatology. 2018;59(4):329-38.
 3. Wagstaff JS, Durrant RJ, Newman MG, Eason R, Ward RM, Sherwin CM, et al. Antibiotic treatment of suspected and confirmed neonatal sepsis within 28 days of birth: a retrospective analysis. Frontiers in pharmacology 2019; 10:1191.
 4. Wynn JL. Defining neonatal sepsis. Current opinion in pediatrics 2016; 28(2):135.
 5. Santos AP, Silva MD, Souza NL, Mota GM, França DF. Nursing diagnoses of newborns with sepsis in a Neonatal Intensive Care Unit. Revista latino-americana de enfermagem 2014; 22:255-61.
 6. Sayehmiri K, Nikpay S, Azami M, Pakzad I, Borji M. The prevalence of neonatal septicemia in Iran: a systematic review and meta-analysis study. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2017; 19.
 7. Keshtkari A, Parsa GH, Ghafarian Shirazi HR, Koleini P. The Evaluation of Microorganisms and Risk Factors of Neonatal Sepsis in Patients with Suspected Sepsis in Imam Sajjad Hospital, Yasuj. Armaghane danesh 2017; 22(1):118-28.
 8. Schrag SJ, Zell ER, Lynfield R, Roome A, Arnold KE, Craig AS, et al. A population-based comparison of strategies to prevent early-onset group B streptococcal disease in neonates. New England Journal of Medicine 2002; 347(4):233-9.
 9. Gebremedhin D, Berhe H, Gebrekirstos K. Risk factors for neonatal sepsis in public hospitals of Mekelle City, North Ethiopia, 2015: unmatched case control study. PloS one 2016; 11(5):e0154798.
 10. Van Den Hoogen A, Gerards LJ, Verboon-Maciolek MA, Fleer A, Krediet TG. Long-term trends in the epidemiology of neonatal sepsis and antibiotic susceptibility of causative agents. Neonatology 2010; 97(1):22-8.
 11. Woldu MA, Guta MB, Lenjisa JL, Tegegne GT, Tesafye G, Dinsa H. Assessment of the incidence of neonatal sepsis, its risk factors, antimicrobials use and clinical outcomes in Bishoftu General Hospital, neonatal intensive care unit, Debrezeit-Ethiopia. Int J Contemp Pediatr 2017; 1(3):135-41.
 12. Shehab El-Din EM, El-Sokkary MM, Bassiouny MR, Hassan R. Epidemiology of neonatal sepsis and implicated pathogens: a study from Egypt. BioMed research international 2015; 2015.
 13. Gebrehiwot A, Lakew W, Moges F, Moges B, Anagaw B, Unakal C, et al. Predictors of positive blood culture and death among neonates with suspected neonatal sepsis in Gondar University Hospital, Northwest Ethiopia. European Journal of Experimental Biology 2012; 2(6):2212-8.
 14. Hasan MS, Mahmood CB. Predictive values of risk factors in neonatal sepsis. Journal of Bangladesh College of Physicians and Surgeons 2011; 29(4):187-95.
 15. Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S. Neonatal complications related with prolonged rupture of membranes. Macedonian Journal of Medical Sciences 2011; 4(1):93-8.
 16. Boskabadi H, Zakeri Hamidi M, Maamouri GA, Najafi A. Frequency of maternal risk factors and neonatal complications of premature rupture of membranes. Journal of Babol University of Medical Sciences 2016; 18(10):32-9.
 17. Nyma Z, Rahman M, Hasan SM, Roby NU, Khanam F, Alam ME, et al. Prevalence and associated risk factors of sepsis among neonates admitted into neonatal intensive care units of public hospitals in Dhaka. Cureus 2020; 12(3).
 18. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BM. Nelson textbook of pediatrics e-book: Elsevier Health Sciences. Philadelphia: United States; 2007.
 19. Wynn JL, Levy O. Role of innate host defenses in susceptibility to early-onset neonatal sepsis. Clinics in perinatology 2010; 37(2):307-37.
 20. Dutta S, Reddy R, Sheikh S, Kalra J, Ray P, Narang A. Intrapartum antibiotics and risk factors for early onset sepsis. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 2010; 95(2):F99-103.
 21. Shane AL, Sánchez PJ, Stoll BJ. Neonatal sepsis. The lancet 2017; 390(10104):1770-80.
 22. Leal YA, Álvarez-Nemegyei J, Velázquez JR, Rosado-Quiab U, Diego-Rodríguez N, Paz-Baeza E, et al. Risk factors and prognosis for neonatal sepsis in southeastern Mexico: analysis of a four-year historic cohort follow-up. BMC pregnancy and childbirth 2012; 12(1):1-9.
 23. Jajoo M, Kapoor K, Garg LK, Manchanda V, Mittal SK. To study the incidence and risk factors of early onset neonatal sepsis in an out born neonatal intensive care unit of India. Journal of Clinical Neonatology 2015; 4(2):91.
 24. Saqeeb KN, Hasan ST, Khan MA, Ahmed T, Chisti MJ. Determinants and outcome of community-acquired late-onset neonatal sepsis in rural Bangladesh. Global pediatric health 2019; 6:2333794X19833730.
 25. Cetinkaya M, Cekmez F, Buyukkale G, Erener-Ercan T, Demir FE, Tunc T, et al. Lower vitamin D levels are associated with increased risk of early-onset neonatal sepsis in term infants. Journal of perinatology 2015; 35(1):39-45.
 26. Farhat AS, Mohammadzadeh A, Mirzaie F, Khademi G, Nasab MN. Clinical manifestation and laboratory findings of positive blood culture in neonatal septicemia. Iranian Journal of Neonatology 2014; 5(3):14.
 27. Hornik CP, Benjamin DK, Becker KC, Benjamin Jr DK, Li J, Clark RH, et al. Use of the complete blood cell count in early-onset neonatal sepsis. The Pediatric infectious disease journal 2012; 31(8):799.
 28. Hornik CP, Benjamin DK, Becker KC, Benjamin Jr DK, Li J, Clark RH, et al. Use of the complete blood cell count in late-onset neonatal sepsis. The Pediatric infectious disease journal 2012; 31(8):803.
 29. Benitz WE, Han MY, Madan A, Ramachandra P. Serial serum C-reactive protein levels in the diagnosis of neonatal infection. Pediatrics 1998; 102(4):e41-e.
 30. Pourcyrous M, Bada HS, Korones SB, Baselski V, Wong SP. Significance of serial C-reactive protein responses in neonatal infection and other disorders. Pediatrics 1993; 92(3):431-5.
 31. Caldas JP, Marba S, Blotta MH, Calil R, Morais SS, Oliveira RT. Accuracy of white blood cell count, C-reactive protein, interleukin-6 and tumor necrosis factor alpha for diagnosing late neonatal sepsis. Jornal de pediatria 2008; 84:536-42.
 32. Franz AR, Steinbach G, Kron M, Pohlandt F. Reduction of unnecessary antibiotic therapy in newborn infants using interleukin-8 and C-reactive protein as markers of bacterial infections. Pediatrics 1999; 104(3):447-53.
 33. Becchi C, Al Malyan M, Fabbri LP, Marsili M, Boddi V, Boncinelli S. Mean platelet volume trend in sepsis: is it a useful parameter?. Minerva anestesiologica 2006; 72(9):749-56.
 34. Guclu E, Durmaz Y, Karabay O. Effect of severe sepsis on platelet count and their indices. African health sciences 2013; 13(2):333-8.
 35. Silva SM, Motta GD, Nunes CR, Schardosim JM, Cunha ML. Late-onset neonatal sepsis in preterm infants with birth weight under 1.500 g. Revista gaucha de enfermagem 2015; 36:84-9.
 36. Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, Wright LL, Carlo WA, Ehrenkranz RA, et al. Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the experience of the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics 2002; 110(2):285-91.
 37. Freitas BA, Peloso M, Manella LD, Franceschini SD, Longo GZ, Gomes AP, et al. Sepse tardia em pré-termos de uma unidade de terapia intensiva neonatal: análise de três anos. Revista Brasileira de Terapia Intensiva 2012; 24:79-85.
 38. Makhoul IR, Sujov P, Smolkin T, Lusky A, Reichman B, Israel Neonatal Network. Pathogen-specific early mortality in very low birth weight infants with late-onset sepsis: a national survey. Clinical Infectious Diseases 2005; 40(2):218-24.