تأثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر دیسپارونی و رضایت‌جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دکترای تخصصی کنترل دارو، گروه علوم دارویی در طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: رضایت جنسی، عاملی کلیدی در کیفیت زندگی است که به‌عوامل متعددی از جمله روابط جنسی سالم، خوشایند و بدون درد وابسته می‌باشد. درمان اختلالات عملکرد جنسی به‌دلیل تأثیرگذاری بر روابط بین زوجین و پایداری خانواده، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر دیسپارونی و رضایت جنسی زنان سنین باروری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌گروهه در سال 99-1398 بر روی 99 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش به سه گروه تخصیص یافتند. گروه اول اسانس را به‌مدت 4 هفته، روزی 3 بار و هر بار 20 دقیقه و گروه دوم یک بار فقط 20 دقیقه قبل از نزدیکی به‌صورت استنشاقی استفاده کردند و گروه سوم مداخله‌ای دریافت نکردند. پرسشنامه عملکرد جنسی قبل از مداخله و در انتهای هفته چهارم بعد از مداخله در هر سه گروه تکمیل شد. تجزیه‌ و ‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه، کای اسکوئر و کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره درد جنسی بعد از مداخله در گروه مداخله اول 8/0±3/4، در گروه مداخله دوم 7/0±7/4 و در گروه کنترل 8/0±0/4 بود، بر اساس نتایج آزمون درون‌گروهی، مداخله مورد نظر تنها در گروه مداخله دوم به‌صورت معناداری افزایش یافته بود (05/0p<). میانگین نمره رضایت جنسی نیز بعد از مداخله در گروه مداخله اول 7/0±2/4، در گروه مداخله دوم 9/0±7/4 و در گروه کنترل 5/0±8/3 بود که بر اساس نتایج آزمون درون‌گروهی، مداخله مورد نظر تنها در گروه مداخله دوم به‌صورت معناداری افزایش یافته بود (001/0p<).
نتیجه‌گیری: استنشاق اسانس گل سنجد 20 دقیقه قبل از نزدیکی به‌طور مؤثری می‌تواند از طریق کاهش درد و ناراحتی در رابطه جنسی سبب افزایش رضایت‌مندی جنسی شود، لذا می‌توان از آن به‌عنوان مکمل گیاهی مقرون به‌صرفه با کمترین عوارض جانبی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Elaeagnus angustifolia flower essence inhalation on dyspareunia and sexual satisfaction of women at reproductive age: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Behnaz Jafari 1
 • Raheleh Babazadeh 2
 • Roshanak Salari 3
 • Jamshid Jamali 4
 • Tahereh Sadeghi 5
1 M.Sc. student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 PhD of Drug Control, Department of Pharmaceutical Sciences in Persian Medicine, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Pediatric Nursing, Nursing and Midwifery Care Research Centre, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Sexual satisfaction is a key factor in quality of life that depends on several factors including healthy, pleasant and painless sexual relations. Treatment of sexual dysfunction should be given special attention due to the impact on the relationship between couples and family stability. This study was performed with aim to determine the effect of inhalation of Elaeagnus angustifolia flower essence on dyspareunia and sexual satisfaction of women at reproductive age.
Methods: This three-group randomized clinical trial study was performed on 99 women referring to health centers in Mashhad in 2019-2020. The study's units were assigned into three groups. The first group used the essence for 4 weeks, 3 times a day for 20 minutes each time and the second group once only 20 minutes before intercourse as inhalation and the third group did not receive any intervention. The Sexual Function Index (FSFI) was completed before the intervention and at the end of the 4th week after the intervention in all three groups. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and one-way analysis of variance, Chi-square and Kruskal-Wallis tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean score of sexual pain after the intervention in the first intervention group was 4.3±0.8, in the second intervention group was 4.7±0.7 and in the control group was 4.0±0.8. Based on the results of the intra-group test, the intervention was significantly increased only in the second intervention group (p<0.05). The mean score of sexual satisfaction after the intervention in the first intervention group was 4.2±0.7, in the second intervention group was 4.7±0.9 and in the control group was 3.8±0.5. Based on the results of intra-group test, the intervention was significantly increased only in the second intervention group (p<0.001).
Conclusion: Inhalation of Elaeagnus angustifolia essence 20 minutes before intercourse can effectively increase sexual satisfaction by reducing pain and discomfort during sexual intercourse. Therefore, it can be used as an affordable herbal supplement with minimal side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dyspareunia
 • Elaeagnaceae
 • Inhalation
 • Sexual dysfunction
 • Sexual satisfaction
 1. Setodeh S, Motaghi M, Mousavi M. Survey of sexual satisfaction in women referred to public health centers of Mashhad in 2017; 2019:73-80.
 2. Student RA, Student AL. Relationship between sexual pleasure and marital satisfaction. Iran Journal of Nursing 2011; 24(70):82-90.
 3. Babazadeh R, Mirzaei Najmabadi K, Masoumi Z, Raei M. Investigating effect of teaching on sexual-activity changes during pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(12):18-26.
 4. Rosen C, Brown J, Heiman S, Leiblum C, Meston R, Shabsigh, D, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of sex & marital therapy 2000; 26(2):191-208.
 5. Mohammadzadeh F, Babazadeh R, Salari R, Afiat M, Heidarian Miri H. The effect of pomegranate peel gel on orgasm and sexual satisfaction of women in reproductive age: A triple-blind، randomized, controlled clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(7):66-76.
 6. Jafarbegloo E, Momenyan S, Khaki I. The relationship between sexual function and marital satisfaction in postmenopausal women. Modern Care Journal 2019; 16(1).
 7. Byers ES. Relationship satisfaction and sexual satisfaction: A longitudinal study of individuals in long‐term relationships. Journal of sex research 2005; 42(2):113-8.
 8. Tavakol Z, Mirmolaei ST, Movahed ZM. The survey of sexual function relationship with sexual satisfaction in referred to Tehran South City health centers. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2011; 19(2):50-60.
 9. Bastani P, Hajebrahimi S, Ghaderi F, Vakilazad Z, Ghojazadeh M. The effect of pelvic floor physical therapy on sexual function in women complaining dyspareunia. Tehran University Medical Journal 2016; 74(7):500-8.
 10. Nasehi AA, Raisi F, Ghaeli P, Amini M, Yahyavi ST, Arabkheradmand J, et al. Prevalence of sexual dysfunction among general population of Iran: A systematic review. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2017; 11(4).
 11. Ghiasi A, Keramat A. Prevalence of sexual dysfunction among reproductive-age women in Iran: a systematic review and meta-analysis. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2018; 6(3):1390-8.
 12. Rostamkhani F, Ozgoli G, Merghati KE, Jafari F, Alavi MH. Effectiveness of the PLISSIT-based Counseling on sexual function of women. Advances in Nursing & Midwifery 2012; 21(76):1-9.
 13. Moreira Jr SG, Brannigan RE, Spitz A, Orejuela FJ, Lipshultz LI, Kim ED. Side-effect profile of sildenafil citrate (Viagra) in clinical practice. Urology 2000; 56(3):474-6.
 14. Taavoni S, Nazem Ekbatani N, Haghani H. The effect of Aphrodite on orgasm and sexual desire in menopausal women: a randomized clinical trial. Journal of hayat 2016; 22(1):1-12.
 15. Pamenari A, Sadeghi Z, Shafiei K, Reyhani M. Efficacy of topical L-arginine on female sexual function 2015.
 16. Modarres M, Mirmohhamad AM, Oshrieh Z, Mehran A. Comparison of the effect of mefenamic acid and matricaria camomilla capsules on primary dysmenorrhea. JBUMS 2011; 13(3):50-58.
 17. Vashist H, Jindal A. Antimicrobial activities of medicinal plants–Review. Int J Res Pharm Biomed Sci 2012; 3(1):222-30.
 18. Borrelli F, Ernst E. Alternative and complementary therapies for the menopause. Maturitas 2010; 66(4):333-43.
 19. Asadollahi F, Babazadeh R, Abdi H, Esmaeily H. Effect of foot solar plexus reflexology on severity of nausea and vomiting at first half of pregnancy: A Randomized Clinical Trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(6):54-64.
 20. Tayebi A, Kasra Dehkordi A, Ebadi A, Sahraei H, Einollahi B. The effect of aromatherapy with lavender essential oil on depression, anxiety and stress in hemodialysis patients: A clinical trial. Evidence Based Care 2015; 5(2):65-74.
 21. Ali B, Al-Wabel NA, Shams S, Ahamad A, Khan SA, Anwar F. Essential oils used in aromatherapy: A systemic review. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2015; 5(8):601-11.
 22. Nekoolaltak M, Bioos S, Tansaz M, Mosleh R. Olfaction and Reproduction: a comparative review of traditional medicine and modern medicine. Medical History Journal 2015; 7(23):151-71.
 23. Farzaei MH, Bahramsoltani R, Abbasabadi Z, Rahimi R. A comprehensive review on phytochemical and pharmacological aspects of E laeagnus angustifolia L. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2015; 67(11):1467-80.
 24. Akbarzadeh M, Zeinalzadeh S, Zolghadri J, Mohagheghzadeh A, Faridi P, Sayadi M. Comparison of Elaeagnus angustifolia extract and sildenafil citrate on female orgasmic disorders: a randomized clinical trial. Journal of reproduction & infertility 2014; 15(4):190.
 25. Sm AS, Modabberi M. Makhzanol-al-Advieh. Ministry of Health and Medical Education Electronic 2002; New(8-9 (7)).
 26. Torbati M, Asnaashari S, Afshar FH. Essential oil from flowers and leaves of Elaeagnus angustifolia (Elaeagnaceae): Composition, radical scavenging and general toxicity activities. Advanced pharmaceutical bulletin 2016; 6(2):163.
 27. Bucur L, Stanciu G, Istudor V. The GC-MS analysis of Elaeagnus angustfolia L. flowers essential oil. Revista De Chimie-Bucharest-Original Edition 2007; 58(11):1027.
 28. Hanna KL, O'Neill S, Lyons-Wall PM. Intake of isoflavone and lignan phytoestrogens and associated demographic and lifestyle factors in older Australian women. Asia Pacific journal of clinical nutrition 2010; 19(4):540-9.
 29. Yildiz F, editor. Phytoestrogens in functional foods. CRC Press; 2005.
 30. Howes MJ, Houghton PJ, Barlow DJ, Pocock VJ, Milligan SR. Assessment of estrogenic activity in some common essential oil constituents. Journal of pharmacy and pharmacology 2002; 54(11):1521-8.
 31. Tufan S, Toplan GG, Mat A. Ethnobotanical usage of plants as aphrodisiac agents in Anatolian folk medicine. Marmara Pharmaceutical Journal 2018; 22(2):142-51.
 32. Igarashi T. Physical and psychologic effects of aromatherapy inhalation on pregnant women: a randomized controlled trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2013; 19(10):805-10.
 33. Khalaj A. The Effect of Hydroalcoholic Extract of Elaeagnus angustifolia Flower on Serum Level of Estrogen and Progesterone in Mature Female Rats. Qom University of Medical Sciences Journal 2018; 11(11):41-8.
 34. Dalil Heirati SF, KaboudMehri R, Mojab F, Sahranavard S, Nasiri M, Ozgoli G. Effect of Vitex agnus-castus plant on sexual function in women of reproductive age. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(4):62-74.
 35. Seftel AD. Re: Female Sexual Dysfunction (FSD): Prevalence and Impact on Quality of Life (QoL). The Journal of urology 2017; 198(2):234-5.
 36. Malakouti J, Jabbari F, Jafarabadi MA, Javadzadeh Y, Khalili AF. The impact of ginkgo biloba tablet and aromatherapy inhaler combination on sexual function in females during postmenopausal period: A double-blind randomized controlled trial. Int J Womens Health Reprod Sci 2017; 5:129-36.
 37. Mohammadi K, Heydari M, Faghihzadeh S. The female sexual function index (FSFI): validation of the Iranian version. Payesh 2008; 7(3):269-78.
 38. Malakouti J, Farshbaf Khalili A, Asghari Jafarabadi M, Jabbari F. Effect of combined inhaler aromatherapy on sexual function in postmenopausal women: a randomized controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(1.2):9-15.
 39. Shinohara K, Doi H, Kumagai C, Sawano E, Tarumi W. Effects of essential oil exposure on salivary estrogen concentration in perimenopausal women. Neuroendocrinology Letters 2016; 37(8):62-71.
 40. Hosni K, Kerkenni A, Medfei W, Ben Brahim N, Sebei H. Volatile oil constituents of Rosa canina L.: Quality as affected by the distillation method. Organic Chemistry International 2010; 2010.
 41. Khadivzadeh T, Najafi MN, Ghazanfarpour M, Irani M, Dizavandi FR, Shariati K. Aromatherapy for sexual problems in menopausal women: a systematic review and meta-analysis. Journal of menopausal medicine 2018; 24(1):56-61.
 42. Mazalzadeh F, Hekmat K, Namjoyan F, SakiMalehi A. Effect of fenugreek vaginal cream on dyspareunia and sexual satisfaction in menopausal women: a randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(3):22-30.
 43. Najar S, Yaralizadeh M, Abedi P, Namjooyan F. Effect of fennel vaginal cream on dysparonia and sexual satisfaction among postmenopausal women: a double-blind randomized controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(171):8-16.
 44. Sadeghi Goghari S, Yousefzadeh S, Rakhshandeh H, Dadghar S, Mazloom SR. The impact of date palm pollen capsule on vaginal iubrication and dyspareunia in menopausal woman. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2018; 6(4):1399-408.
 45. Niazi A, Moradi M. Sexual satisfaction and function in postmenopausal women treated with herbal medicines: A review of clinical trials. Evidence Based Care 2019; 9(2):7-16.
 46. Nasiri Lari Z, Atarzadeh F, Ghoreishi PS, Hosseinkhani A, Jaldat AM. Effects of Aromatherapy on Sexual Dysfunction: A Review of Persian Traditional Medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):79-86.