مقایسه زمان تجویز شیاف دیکلوفناک بر روی درد پس از عمل کشیدن اووسیت به‌روش ترانس واژینال تحت بیهوشی عمومی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات آندومتر و اندیومتریوز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات آندومتر و اندیومتریوز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دپارتمان طب پیشگیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به روحیات حساس بیماران کاندید باروری آزمایشگاهی، در مورد شدت درد تجربه شده پس از کشیدن اووسیت، داروی ضد‌درد مناسب و زمان تجویز آن در بیماران، اختلاف نظر وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه زمان تجویز شیاف دیکلوفناک بر روی درد پس از عمل کشیدن اووسیت به‌روش ترانس واژینال تحت بیهوشی عمومی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1397 بر روی 70 زن کاندید کشیدن تخمک از تخمدان در مرکز ناباروری بیمارستان آموزشی درمانی پژوهشی فاطمیه انجام شد. بیماران به‌صورت تصادفی به دو گروه 35 نفره A و B تقسیم شدند. گروه B، 15 دقیقه قبل از کشیدن اووسیت از فولیکول و گروه A بلافاصله بعد از کشیدن اووسیت از فولیکول تخمدان 100 میلی‌گرم شیاف دیکلوفناک دریافت کردند. شدت درد با استفاده از مقیاس رتبه‌بندی دیداری درد (VAS) بعد از ورود به ریکاوری در دقیقه 15، 30، 60، 90 و 120 ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمونهای تی مستقل، من‌ویتنی و کای دو (تست دقیق فیشر) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: هر دو گروه از نظر میانگین سن، سطح تحصیلات، تعداد تخمک کشیده شده، طول مدت بیهوشی، داروی بیهوشی استفاده شده و وضعیت همودینامیک اختلاف معناداری نداشتند (05/0>p). 25 نفر (4/71%) از بیماران گروه B و 32 نفر (4/91%) از گروه A پس از بیهوشی درد شکمی یا واژینال داشتند (03/0=p). میانگین کل شدت درد در گروه B در 120 دقیقه اول پس از بیهوشی کمتر از گروه A بود و در دقیقه 15 و 90پس از بیهوشی اختلاف معنی‌داری داشتند (032/0=p، 017/0=p). تهوع و استفراغ در 4 نفر (4/11%) از گروه B و 3 نفر (6/8%) از گروه A مشاهده شد (690/0=p). هیچ‌کدام از بیماران خونریزی پس از عمل نداشتند.
نتیجه‏گیری: تجویز شیاف دیکلوفناک سدیم قبل از کشیدن اووسیت از فولیکول نسبت به تجویز آن پس از کشیدن اووسیت از فولیکول در بی‌دردی بیماران مؤثرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of diclofenac suppository administration time on post-operative pain in transvaginal oocyte retrieval under general anesthesia: a double-blind randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Pouran Hajian 1
 • Niloofar Molai 2
 • Mahshid Nikooseresht 3
 • Abbas Moradi 4
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Endometrium and Endometriosis Research Center, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences , Hamadan, Iran.
2 General Physician, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Endometrium and Endometriosis Research Center, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
4 M.Sc. of Epidemiology, Department of Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Considering the sensitive morale of patients undergoing in vitro fertilization, there is controversy regarding the severity of pain experienced after oocyte retrieval, the appropriate analgesic drug and the time of its administration in these patients. This study was performed with aim to compare the time of administration of diclofenac suppository on post-operative pain after transvaginal oocyte retreival under general anesthesia.
Methods: This clinical trial study was performed on 70 female candidates for oocyte retrieval at Infertility Center of Fatemieh Research Hospital in 2018. The subjects were randomly divided into two groups of A and B (n=35 in each group). Group B received 100 mg diclofenac suppository 15 minutes before oocyte extraction from follicle and group A  immediately after oocyte extraction from ovarian follicles. Pain severity was assessed using visual analogue scale of pain (VAS) after recovery at 15, 30, 60, 90, 120 minutes. Data were analyzed by SPSS software (version 16). T-test was used to compare the mean of data with normal distribution; otherwise nonparametric Mann-Whitney test was used.  Chi-square test (Fisher Exact test) was used to compare the qualitative data. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Both groups had no significant difference in terms of mean age, education level, number of retrieved oocytes, duration of anesthesia, anesthetic drug and hemodynamic status (P > 0.05). 25 patients in group B (71.4%) and 32 in group A (91.4%) had abdominal or vaginal pain after anesthesia (P = 0.03). The mean of total pain intensity in group B was less than group A in the first 120 minutes after anesthesia; there were significant differences at 15 and 90 minutes after anesthesia (P=0.032, P=0.017, respectively). Nausea and vomiting were observed in 4 patients (11.4%) of group B and 3 (8.6%) of group A (P= 0.690). None of the patients had post-operative bleeding.
Conclusion: Administration of diclofenac sodium suppository prior to oocyte extraction from follicle was more effective in patients' analgesia than administration after oocyte extraction from follicle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analgesia
 • Assisted Reproductive Techniques
 • Diclofenac sodium
 1. Deka PK, Sarma S. Psychological aspects of infertility. British Journal of Medical Practitioners 2010; 3(3):32-4.
 2. Matsota P, Kaminioti E, Kostopanagiotou G. Anesthesia Related Toxic Effects on In Vitro Fertilization Outcome: Burden of Proof. Biomed Res Int 2015; 2015:475362.
 3. Li Y, Mai Q, Li T, Zhong Y, Zhou C. The Clinic Analysis of Diclofenac Suppository for Oocyte Retrieval Analgesia in IVF-ET Cycles. International Journal of Clinical Medicine 2013; 4(8):350-54.
 4. Oliveira GL Júnior, Serralheiro FC, Fonseca FL, Ribeiro OD Junior, Adami F, Christofolini DM, et al. Randomized double-blind clinical trial comparing two anesthetic techniques for ultrasound-guided transvaginal follicular puncture. Einstein (Sao Paulo) 2016; 14(3):305-310.
 5. Sharma A, Borle A, Trikha A. Anesthesia for in vitro fertilization. Journal of Obstetric Anaesthesia and Critical Care 2015; 5(2):62.
 6. Kwan I, Bhattacharya S, Knox F, McNeil A. Pain relief for women undergoing oocyte retrieval for assisted reproduction. Cochrane Database Syst Rev 2018; 5:CD004829.
 7. Vlahos NF, Giannakikou I, Vlachos A, Vitoratos N. Analgesia and anesthesia for assisted reproductive technologies. Int J Gynaecol Obstet 2009; 105(3):201-5.
 8. Nitzschke M, Rodríguez F. NSAIDs in natural cycle IVF. IVF Lite 2014; 1(3):158.
 9. Standing JF, Tibboel D, Korpela R, Olkkola KT. Diclofenac pharmacokinetic meta-analysis and dose recommendations for surgical pain in children aged 1-12 years. Paediatr Anaesth 2011; 21(3):316-24.
 10. Mitra S, Khandelwal P, Sehgal A. Diclofenac–tramadol vs. diclofenac–acetaminophen combinations for pain relief after caesarean section. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2012; 56(6):706-11.
 11. Vosoughin M, Mohammadi S, Dabbagh A. Intravenous ketamine compared with diclofenac suppository in suppressing acute postoperative pain in women undergoing gynecologic laparoscopy. J Anesth 2012; 26(5):732-7.
 12. Livshits A, Seidman DS. Role of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs in Gynecology. Pharmaceuticals (Basel) 2010; 3(7):2082-2089.
 13. Al Deery M, Jaroudi K, Al Hassan S, Bazzi R, Al Shahrani A, Awartani K. Diclofenac for analgesia in assisted conception: a prospective cohort study. Middle East Fertility Society Journal 2006; 11(1):48-52.
 14. Akande V, Garas A, Cahill D. The effect of diclofenac and paracetamol on pregnancy and implantation rates in infertile women undergoing IVF treatment. J Obstet Gynaecol 2006; 26(8):785-7.
 15. Firouzabadi RD, Ghandi S. Effect of administration of single dose piroxicam before embryo transfer on implantation and pregnancy rates in IVF cycles. Online J Biol Sci 2007; 7(1): 123-26.
 16. Kailasam C, Hunt LP, Ryder I, Bhakri I, Gordon UD. Safety and effectiveness of diclofenac sodium in assisted reproduction treatment: a randomized prospective double-blind study. Reprod Biomed Online 2008; 16(5):724-9.
 17. Moon HS, Park SH, Lee JO, Kim KS, Joo BS. Treatment with piroxicam before embryo transfer increases the pregnancy rate after in vitro fertilization and embryo transfer. Fertil Steril 2004; 82(4):816-20.
 18. Mesen TB, Kacemi-Bourhim L, Marshburn PB, Usadi RS, Matthews M, Norton HJ, et al. The effect of ketorolac on pregnancy rates when used immediately after oocyte retrieval. Fertil Steril 2013; 100(3):725-8.
 19. Akhlaghi F, Alipour T. Comparison of Suppository Diclofenac and Oral Acetaminophen Codeine in Pain Relief after Episiotomy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(5):20-4.
 20. Tara F, Mansouri A, Mirzaiean S, Niazmand F, Karimi A, Jafarzadeh A. Analgesic effect of rectal indomethacin on pain after cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(80):1-5.
 21. Nikooseresht M, Seifrabiei MA, Davoodi M, Aghajanlou M, Sardari MT. Diclofenac Suppository vs. IV Acetaminophen Combined With IV PCA for Postoperative Pain Management in Patients Undergoing Laminectomy: A Randomized, Double-Blinded Clinical Trial. Anesth Pain Med 2016; 6(3):e36812.
 22. Mitra S, Khandelwal P, Sehgal A. Diclofenac-tramadol vs. diclofenac-acetaminophen combinations for pain relief after caesarean section. Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56(6):706-11.
 23. Mohammadi SS, Fazlipanah P, Shoeibi G, Hosseini MA. Effect of Rectal Paracetamol on BIS Guided Intraoperative Sedation and Postoperative Pain in Infertile Women Undergoing IVF Treatment, A Randomized Clinical Trial. J Anesthe Clinic Res 2013; 4(303):2.