مقایسه میزان تهوع و استفراغ به‌دنبال بی‌حسی اسپاینال با استفاده از دو ترکیب دارویی بوپی‌واکائین-فنتانیل و بوپی‌واکائین- سوفنتانیل در اعمال جراحی سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بی‌حسی اسپاینال، رایج‌ترین روش بی‌دردی برای سزارین الکتیو می‌باشد. تهوع و استفراغ در بیماران می‌تواند باعث اختلال در انجام جراحی گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای فراوانی تهوع و استفراغ به‌دنبال بی‌حسی اسپاینال با استفاده از دو ترکیب دارویی بوپی‌واکائین- فنتانیل و بوپی‌واکائین- سوفنتانیل در اعمال جراحی سزارین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو‌سوکور در سال ١٣٩٢ بر روی 60 بیمار با بارداری ترم کاندید سزارین الکتیو و تحت بی‌حسی اسپاینال انجام گردید. گروه F 25 میکروگرم فنتانیل و گروه S 5/2 میکروگرم سوفنتانیل با 5/12 میلی‌گرم بوپی‌واکائین اینتراتکال دریافت کردند. عارضه اصلی تهوع و استفراغ حین و در ساعت‌های 1، 2، 6، 12 و 24 بعد از عمل بود. سایر عوارضی مورد بررسی شامل: هیپوتانسیون، احتباس ادراری و زمان بازگشت بلوک حسی به حد T8 بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ١٦) و آزمون‌های کای دو، تی دانشجویی، رگرسیون لوجستیک و لوجستیک داده‌های تکراری انجام گردید. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه درمیزان بروز تهوع (395/0=p) و استفراغ حین (5/0=p)، 1، 2، 6، 12 و 24 ساعت پس از جراحی، هیپوتانسیون (589/0=p)، تغییرات ضربان قلب (105/0=p)، احتباس ادراری، زمان ایجاد بلوک حسی تا سطح 8T (556/0=p) و برگشتن بلوک حرکتی (787/0=p) تفاوت معناداری نداشتند.
نتیجه‌گیری: استفاده از دو داروی فنتانیل و سوفنتانیل در ترکیب با بوپی‌واکائین تأثیری در میزان فراوانی و شیوع تهوع و استفراغ نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nausea and vomiting after spinal anesthesia with two drugs combinations of bupivacaine- fentanyl and bupivacaine-sufentanil during cesarean section

نویسندگان [English]

 • Mohammad Alipour 1
 • Masoumeh Tabari 1
 • Alireza Sharifian Attar 1
 • Saleheh Asghari 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Spinal anesthesia is the most common method of analgesia for elective cesarean section. Nausea and vomiting in the patients can cause problem during the surgery. This study was performed with aim to compare the frequency of nausea and vomiting following spinal anesthesia using the drug combination of Bupivacain-Fentanyl and Bupivacain-Sufentanil in cesarean surgery.
Methods: This double-blind clinical trial study was performed in 2013 on 60 patients with term pregnancies who were candidate for cesarean under spinal anesthesia. Group F received 25 µg fentanyl while group S received 2.5 μg Sufentanil with 12.5mg intratechal Bupivacaine. The main complications were nausea and vomiting during and in the hours 1, 2 ,6, 12 and 24 after the surgery. Other investigated complications included hypotension, urinary retention and time of sensory block regression to the level of T8. Data were analyzed by SPSS software (version.16), and Chi-square test and Student t-test, Logistic regression and repeated data logistic. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: The two groups were not significantly different in terms of rate of nausea (P=0.395) and vomiting during (P=0.5) and in hours 1, 2, 6, 12 and 24 after the surgery, hypotension (P=0.589), heart rate changes (P=0.105), urinary retention, the time of sensory block to T8 (P=0.556) and the time of returning motor block (P=0.787).
Conclusion: Using two medications of Fentanyl and Sufentanil in combination with hyperbaric Bupivacain had no impact on the frequency and prevalence of nausea and vomiting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Fentanyl
 • Nausea and vomiting
 • Spinal Anesthesia
 • Sufentanil
 1. Alimian M, Mohseni M, Faiz SHR, Rajabi A. The Effect of Different Doses of Intrathecal Hyperbaric Bupivacaine Plus Sufentanil in Spinal Anesthesia for Cesarean Sections. Anesth Pain Med 2017; 7(6):e14426.
 2. Bang YS, Chung KH, Lee JH, Hong SK, Choi SH, Lee JY, Lee SY, Yang HJ. Comparison of clinical effects according to the dosage of sufentanil added to 0.5% hyperbaric bupivacaine for spinal anesthesia in patients undergoing cesarean section. Korean journal of anesthesiology. 2012 Oct;63(4):321.
 3. Dourado AD, Filho RL, Fernandes RA, Gondim MC, Nogueira EV. Sufentanil in combination with low-dose hyperbaric bupivacaine in spinal anesthesia for cesarean section: a randomized clinical trial. Braz J Anesthesiol 2016; 66(6):622-627.
 4. Braga Ade F, Braga FS, Hirata ES, Pereira RI, Frias JA, Antunes IF. Association of lipophilic opioids and hyperbaric bupivacaine in spinal anesthesia for elective cesarean section. Randomized controlled study. Acta Cir Bras 2014; 29(11):752-8.
 5. Arzola C, Wieczorek PM. Efficacy of low-dose bupivacaine in spinal anaesthesia for Caesarean delivery: systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2011; 107(3):308-18.
 6. Borgeat A, Ekatodramis G, Schenker CA. Postoperative nausea and vomiting in regional anesthesia: a review. Anesthesiology 2003; 98(2):530-47.
 7. Hu J, Zhang C, Yan J, Wang R, Wang Y, Xu M. Sufentanil and Bupivacaine Combination versus Bupivacaine Alone for Spinal Anesthesia during Cesarean Delivery: A Meta-Analysis of Randomized Trials. PLoS One 2016; 11(3):e0152605.
 8. Zanfini BA, Paradisi G, Savone R, Catarci S, Quagliozzi L, De Waure C, et al. Bladder function after spinal anesthesia for cesarean section: an urodynamic evaluation. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2012; 16(11):1525-9.
 9. Bogra J, Arora N, Srivastava P. Synergistic effect of intrathecal fentanyl and bupivacaine in spinal anesthesia for cesarean section. BMC Anesthesiol 2005; 5(1):5.
 10. Kim SY, Cho JE, Hong JY, Koo BN, Kim JM, Kil HK. Comparison of intrathecal fentanyl and sufentanil in low-dose dilute bupivacaine spinal anaesthesia for transurethral prostatectomy. Br J Anaesth 2009; 103(5):750-4.
 11. Singh H, Yang J, Thornton K, Giesecke AH. Intrathecal fentanyl prolongs sensory bupivacaine spinal block. Can J Anaesth 1995; 42(11):987-91.
 12. Manullang TR, Viscomi CM, Pace NL. Intrathecal fentanyl is superior to intravenous ondansetron for the prevention of perioperative nausea during cesarean delivery with spinal anesthesia. Anesth Analg 2000; 90(5):1162-6.
 13. Hassani V, Movassaghi G, Safaian R, Safari S, Zamani MM, Hajiashrafi M, et al. Bupivacaine-sufentanil versus bupivacaine-fentanyl in spinal anesthesia of patients undergoing lower extremity surgery. Anesthesiology and pain medicine 2014; 4(2).
 14. Farzi F, Mirmansouri A, Naderi Nabi B, Atrkar Roushan Z, Ghazanfar Tehran S, Nematollahi Sani M, et al. Comparing the Effect of Adding Fentanyl, Sufentanil, and Placebo with Intrathecal Bupivacaine on Duration of Analgesia and Complications of Spinal Anesthesia in Patients Undergoing Cesarean Section. Anesth Pain Med 2017; 7(5):e12738.
 15. Lee JH, Chung KH, Lee JY, Chun DH, Yang HJ, Ko TK, et al. Comparison of fentanyl and sufentanil added to 0.5% hyperbaric bupivacaine for spinal anesthesia in patients undergoing cesarean section. Korean J Anesthesiol 2011; 60(2):103-8.
 16. Pishgahi Z, Molaei B, Rashtchi V, Tanha FK. Comparison of the effect of bupivacaine–fentanyl compared bupivacaine–sufentanil in spinal anaesthetics in pregnant women in Zanjan, Iran. Advances in Human Biology 2019; 9(3):241.
 17. Dahlgren G, Hultstrand C, Jakobsson J, Norman M, Eriksson EW, Martin H. Intrathecal sufentanil, fentanyl, or placebo added to bupivacaine for cesarean section. Anesth Analg 1997; 85(6):1288-93.
 18. Malek J, Kurzova A. Intrathecal fentanyl and sufentanil added to bupivacaine augments analgesia after surgical repair of hip fracture. Acute pain 2004; 6(2):53-6.