نقش نانومیسل خوراکی کورکومین بر تخفیف شدت اختلالات قاعدگی، افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حرفه ای داروسازی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه سم‌شناسی داروشناسی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع فزاینده سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در زنان جوان و عوارض رژیم‌های دارویی موجود، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی و بالینی کپسول خوراکی نانوکورکومین با رویکرد به بهبود کیفیت زندگی زنان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مداخله‌ای مقطعی برچسب باز از فرورردین ماه سال 1397 الی شهریور ماه سال 1398 بر روی 20 نفر از بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در تهران انجام شد. افراد 80 میلی‌گرم کپسول نانوکورکومین را به‌صورت یک روز در میان به‌مدت 90 روز دریافت کردند. شاخص‌های کمی استرس اکسیداتیو مشتمل بر سطح سرمی مالون دی آلدئید، کاتالاز و سوپر اکساید دسموتاز در شروع و پایان مطالعه و شاخص‌های کیفیت زندگی بیماران به‌صورت ماهیانه بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 24)و آزمون‌های تی زوجی و یو من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: مصرف 3 ماهه نانوکورکومین باعث بهبود برخی از علائم بالینی از جمله شدت درد دوران قاعدگی (003/0=p)، اضطراب ­و افسردگی (007/0=p) و هیرسوتیسم (0001/0>p) گردید، اما بین مصرف نانوکورکومین و کاهش سطح خونی شاخص‌های استرس اکسیداتیو و سایر شاخص‌های مرتبط با کیفیت زندگی بیماران با دوز 80 میلی‌گرم یک روز در میان و به‌مدت سه ماه ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: اگرچه مصرف داروی نانوکورکومین باعث بهبود برخی علائم بالینی بیماری تخمدان پلی‌کیستیک شد و چشم‌انداز جدیدی برای مطالعات آتی گشود، ولی با رژیم درمانی فعلی، تأثیر آنتی‌اکسیدانی مشاهده نشد. با توجه به حجم کم نمونه و محدودیت زمانی در این مطالعه پایلوت، تکرار یافته‌ها در مطالعات وسیع‌تر و طولانی‌تر ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of oral Curcumin Nanomicell on improvement of menstrual disorders, depression and anxiety in women with Polycystic Ovarian Syndrome

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zare Bidaki 1
 • Shahla Chaichian 2
 • Sepideh Arbabi Bidgoli 3
1 PhD of Pharmacy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor , Department of Toxicology and Pharmacology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regarding the increasing prevalence of polycystic ovarian syndrome (PCOS) in young women and the side effects of existing medication regimens, this study was performed with aim to evaluate the antioxidants and clinical effects of oral Curcumin Nanomicell capsule with the approach to improve the women's quality of life.
Methods: This cross-sectional interventional open label study was performed on 20 patients with PCOS in Tehran from April 2018 to September 2019. The subjects received 50 mg Nanomicell capsule for 90 days every other day. Quantitative indexes of oxidative stress (serum level of Malondialdehyde, Superoxide dismutase, and Catalase) were analyzed at baseline and after the end of intervention; the patients' quality of life was evaluated as monthly. Data were analyzed by SPSS software (version 24) and paired t-test and U Mann-Whitney test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Continuous 3-month oral intake of Curcumin Nanomicell reduced the menstrual pain scores (p=0.003), anxiety and depression levels (p=0.007) and hirsutism (p<0.0001), but no significant relationship was observed between the use of 80 mg Curcumin Nanomicell as monthly and every other day and reduced serum level of oxidative stress factors and other factors related to the patients' quality of life (p>0.05).
Conclusion: Curcumin Nanomicell improved some clinical signs of PCOs but antioxidant effect was not observed according to the serum biomarkers. However this pilot study on a small sample size opened up a new insight for future therapy of PCOs patients, further research in larger groups in longer time periods seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanocurcumin
 • Oxidative stress
 • Polycystic Ovarian Syndrome
 1. Walters KA, Gilchrist RB, Ledger WL, Teede HJ, Handelsman DJ, Campbell RE. New Perspectives on the Pathogenesis of PCOS: Neuroendocrine Origins. Trends Endocrinol Metab 2018; 29(12):841-852.
 2. Witchel SF, Oberfield SE, Peña AS. Polycystic Ovary Syndrome: Pathophysiology, Presentation, and Treatment With Emphasis on Adolescent Girls. J Endocr Soc 2019; 3(8):1545-1573.
 3. Rodriguez Paris V, Bertoldo MJ. The Mechanism of Androgen Actions in PCOS Etiology. Med Sci (Basel) 2019; 7(9):89.
 4. DiVall S, Merjaneh L. Adolescent Polycystic Ovary Syndrome: An Update. Pediatr Ann 2019; 48(8):e304-e310.
 5. Li Y, Chen C, Ma Y, Xiao J, Luo G, Li Y, et al. Multi-system reproductive metabolic disorder: significance for the pathogenesis and therapy of polycystic ovary syndrome (PCOS). Life Sci 2019; 228:167-175.
 6. Diamanti-Kandarakis E, Panidis D. Unravelling the phenotypic map of polycystic ovary syndrome (PCOS): a prospective study of 634 women with PCOS. Clin Endocrinol (Oxf) 2007; 67(5):735-42.
 7. Facchinetti F, Orrù B, Grandi G, Unfer V. Short-term effects of metformin and myo-inositol in women with polycystic ovarian syndrome (PCOS): a meta-analysis of randomized clinical trials. Gynecol Endocrinol 2019; 35(3):198-206.
 8. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Electronic address: ASRM@asrm.org; Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Role of metformin for ovulation induction in infertile patients with polycystic ovary syndrome (PCOS): a guideline. Fertil Steril 2017; 108(3):426-441.
 9. Xu Y, Wu Y, Huang Q. Comparison of the effect between pioglitazone and metformin in treating patients with PCOS:a meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2017; 296(4):661-677.
 10. Legro RS, Arslanian SA, Ehrmann DA, Hoeger KM, Murad MH, Pasquali R, et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98(12):4565-92.
 11. Farzaei MH, Zobeiri M, Parvizi F, El-Senduny FF, Marmouzi I, Coy-Barrera E, et al. Curcumin in Liver Diseases: A Systematic Review of the Cellular Mechanisms of Oxidative Stress and Clinical Perspective. Nutrients 2018; 10(7):855.
 12. Arozal W, Ramadanty WT, Louisa M, Satyana RPU, Hartono G, Fatrin S, et al. Pharmacokinetic Profile of Curcumin and Nanocurcumin in Plasma, Ovary, and Other Tissues. Drug Res (Stuttg) 2019; 69(10):559-564.
 13. Papalou O, Victor VM, Diamanti-Kandarakis E. Oxidative Stress in Polycystic Ovary Syndrome. Curr Pharm Des 2016; 22(18):2709-22.
 14. Samarghandian S, Azimi-Nezhad M, Farkhondeh T, Samini F. Anti-oxidative effects of curcumin on immobilization-induced oxidative stress in rat brain, liver and kidney. Biomed Pharmacother 2017; 87:223-229.
 15. Reddy PS, Begum N, Mutha S, Bakshi V. Beneficial effect of Curcumin in Letrozole induced polycystic ovary syndrome. Asian Pacific Journal of Reproduction 2016; 5(2):116-22.
 16. Tomeh MA, Hadianamrei R, Zhao X. A Review of Curcumin and Its Derivatives as Anticancer Agents. Int J Mol Sci 2019; 20(5):1033.
 17. Soleimani V, Sahebkar A, Hosseinzadeh H. Turmeric (Curcuma longa) and its major constituent (curcumin) as nontoxic and safe substances: Review. Phytother Res 2018; 32(6):985-995.
 18. Sohaei S, Amani R, Tarrahi MJ, Ghasemi-Tehrani H. The effects of curcumin supplementation on glycemic status, lipid profile and hs-CRP levels in overweight/obese women with polycystic ovary syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Med 2019; 47:102201.
 19. Mohammadi S, Kayedpoor P, Karimzadeh-Bardei L, Nabiuni M. The Effect of Curcumin on TNF-α, IL-6 and CRP Expression in a Model of Polycystic Ovary Syndrome as an Inflammation State. J Reprod Infertil 2017; 18(4):352-360.
 20. Mohammadi S, Karimzadeh Bardei L, Hojati V, Ghorbani AG, Nabiuni M. Anti-Inflammatory Effects of Curcumin on Insulin Resistance Index, Levels of Interleukin-6, C-Reactive Protein, and Liver Histology in Polycystic Ovary Syndrome-Induced Rats. Cell J 2017; 19(3):425-433.
 21. Song JJ, Yan ME, Wu XK, Hou LH. Progress of integrative Chinese and Western medicine in treating polycystic ovarian syndrome caused infertilit. Chinese journal of integrative medicine 2006; 12(4):312-6.
 22. Murphy EH, Davis CM, Journeycake JM, DeMuth RP, Arko FR. Symptomatic ileofemoral DVT after onset of oral contraceptive use in women with previously undiagnosed May-Thurner Syndrome. J Vasc Surg 2009; 49(3):697-703.
 23. Jedel E, Labrie F, Odén A, Holm G, Nilsson L, Janson PO, et al. Impact of electro-acupuncture and physical exercise on hyperandrogenism and oligo/amenorrhea in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. Am J Physiol Endocrinol Metab 2011; 300(1):E37-45.
 24. Nidhi R, Padmalatha V, Nagarathna R, Amritanshu R. Effects of a holistic yoga program on endocrine parameters in adolescents with polycystic ovarian syndrome: a randomized controlled trial. J Altern Complement Med 2013; 19(2):153-60.
 25. Akbari Nasrekani Z, Fathi M. Efficacy of 12 weeks aerobic training on body composition, aerobic power and some women-hormones in polycystic ovary syndrome infertile women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(5):1-0.
 26. Dastorani M, Aghadavod E, Mirhosseini N, Foroozanfard F, Zadeh Modarres S, Amiri Siavashani M, et al. The effects of vitamin D supplementation on metabolic profiles and gene expression of insulin and lipid metabolism in infertile polycystic ovary syndrome candidates for in vitro fertilization. Reprod Biol Endocrinol 2018; 16(1):94.
 27. Bahman M, Hajimehdipoor H, Afrakhteh M, Bioos S, Hashem-Dabaghian F, Tansaz M. The Importance of Sleep Hygiene in Polycystic Ovary Syndrome from the View of Iranian Traditional Medicine and Modern Medicine. Int J Prev Med 2018; 9:87.
 28. Tansaz M, Bahmani M. Principles of Nutrition in Patients with Polycystic Ovary Syndrome in Iranian Traditional Medicine and Comparison with Modern Medicine. Iran J Med Sci 2016; 41(3 Suppl):S49.