علل مرگ‌های مادری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با رویکرد ICD-MM در سال‌های 97-1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 کارشناس ارشد گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 کارشناس مامایی، بیمارستان علی بن ابیطالب، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

4 استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. استادیار، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: استفاده سازمان جهانی بهداشت از دهمین ویرایش کتاب طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها برای مرگ‌های در طول بارداری، زایمان و دوران نفاسی (ICD-MM) منجر به درک صحیح‌تری از مرگ‌های مادری می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین علل مرگ مادران باردار در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با استفاده از ICD-MM انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی که در سال 1398 انجام شد، 107 پرونده مربوط به مادران باردار متوفی در فاصله سال‌های 97-1390 در زاهدان مورد بررسی قرار گرفتند. کدگذاری علل مرگ با استفاده از کتاب‌های ICD-MM همراه با سه جلد از ویرایش دهم کتاب‌های‌ طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی مرتبط (ICD-10) انجام شد. داده‌های مورد نظر در فرم گردآوری داده‌‌ها ثبت و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 15) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: در طی 8 سال مورد مطالعه، 107 مورد مرگ‌ مادری رخ داد. نسبت مرگ مادری در جامعه پژوهش 254 در صد هزار تولد زنده و میانگین سنی زنان باردار فوت ‌شده 3/7±7/31 سال بود. علل مستقیم (8/73%)، علل غیرمستقیم (6/20%)، علل نامشخص (8/2%) و تصادفی (8/2%) از علل منجر به مرگ‌های مادری بودند. از 9 گروه ذکر شده در ICD-MM، گروه‌های سایر عوارض مامایی (4/22%)، خونریزی مامایی (6/20%) و عوارض غیرمامایی (6/20%)، بیشترین سهم را در مرگ‌های مادری داشتند.
نتیجه‌گیری: اختلالات انعقادی پس از زایمان، سپسیس و سایر بیماری‌های خونی و اندام‌های خون‌ساز و سایر اختلالات خاص دستگاه ایمنی به‌ترتیب سه علت اصلی منجر به مرگ‌های مادری در این مطالعه بودند. بنابراین، پیش‌بینی خونریزی و آمادگی برای مقابله با آن مانند دسترسی سریع به خون و فرآورده‌های آن، غربالگری مادران بارداری که دارای بیماری‌های خونی هستند و ارائه آموزش و مراقبت تخصصی به آنها و همچنین توجه بیشتر به مراقبت‌های پس از زایمان تا حداقل 42 روز پس از زایمان به‌خصوص در مواردی که دارای خونریزی و عفونت پس از زایمان هستند، می‌توانند در پیشگیری بیشتر مرگ‌های مادری مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes of maternal mortalities in educational hospitals of Zahedan University of Medical Sciences with ICD-MM approach from 2011 to 2018

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Karimi 1
 • Farzaneh Shahbakhsh 2
 • Sonia Nourouzi-Chegani 3
 • Jahanpour Alipour 4
1 Assistant Professor, Pregnancy Health Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran. Assistant Professor, Department of Health Information Technology, School of Paramedical, Zahedan University of Medical Sciences,
2 M.Sc. of Health Information Technology, School of Paramedical, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 B.Sc. in Midwifery, Ali-ebne-Abitaleb Hospital, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Health Information Technology, School of Paramedical, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran. Assistant Professor, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences,
چکیده [English]

Introduction: The WHO application of ICD-10 to deaths during pregnancy, childbirth and the puerperium (ICD-MM) leads to a better understanding of maternal mortalities. This study was performed with aim to determine the causes of pregnant mothers' mortalities in the educational hospitals of Zahedan University of Medical Sciences using the ICD-MM.
Methods: In this cross-sectional study which was conducted in 2019, 107 records of pregnant mothers' mortalities occurred in Zahedan in 2011-2018 were studied. The causes of deaths were coded using ICD-MM with three volumes of ICD-10 (The 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Data were recorded in the data collection form and were analysed by SPSS software (version 15).
Results: During 8-years of the study period, 107 cases of maternal mortality occurred. The maternal mortality ratio in the study population was 254 per 100,000 live births and the mean age of dead pregnant mothers was 31.7 ± 7.3 years. Direct causes with 73.8%, indirect causes with 20.6%, unspecified causes with 2.8% and coincidental causes with 2.8% were responsible for maternal mortalities. Other obstetric complications with 22.4%, obstetric hemorrhage and non-obstetric complications with 20.6% had the most values in maternal mortalities between nine groups listed in the ICD-MM.
Conclusion: Postpartum coagulation defects, puerperal sepsis, and other blood diseases and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism were three main causes of maternal mortalities in this study. Therefore, predicting hemorrhage and preparing to control it, such as rapid access to blood and its products, screening of pregnant mothers with blood diseases and providing them with specialized training and care, as well as paying more attention to postpartum care for at least 42 days after delivery, especially in cases of postpartum hemorrhage and infection, could be effective in preventing more maternal mortality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Etiology
 • International Classification of Diseases
 • Maternal Mortality
 1. Berer M. Maternal mortality or women’s health: time for action. Reprod health matters 2012; 20(39):5-10.
 2. World Health Organization. Maternal death surveillance and response: technical guidance information for action to prevent maternal death. World Health Organization; 2013
 3. Azemikhah A, Amirkhani MA, Jalilvand P, Emami AN, Radpouyan L, Changizi N. National maternal mortality surveillance system in Iran. Iran J Public Health 2009; 38(supll. 1):90-92
 4. Emami Afshar N, Jalilvand P, Delavar B, Radpoyan L, Azemikhah A, Motlagh M. National maternal mortality surveillance system. 2006 ed. Iran, Tehran: Iran's health ministry; 2006.
 5. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems: 10nd revision (ICD-10). http://www. who. int/classifications/apps/icd/icd. 1992.
 6. Bayati M, Vahedi S, Esmaeilzadeh F, Kavosi Z, Jamali Z, Rajabi A, Alimohamadi Y. Determinants of maternal mortality in Eastern Mediterranean region: A panel data analysis. Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2016; 30(1):415-20.
 7. National Maternal Mortality Surveillance System. 3nd ed. Tehran: Ministry of health; 2016. (Persian)
 8. Sajedinejad S, Majdzadeh R, Vedadhir A, Tabatabaei MG, Mohammad K. Maternal mortality: a cross-sectional study in global health. Globalization and health 2015; 11(1):4.
 9. Zolala F, Haghdoost AA. A gap between policy and practice: A case study on maternal mortality reports, Kerman, Iran. International journal of preventive medicine 2011; 2(2):88-93.
 10. Lozano R, Wang H, Foreman KJ, Rajaratnam JK, Naghavi M, Marcus JR, et al. Progress towards Millennium Development Goals 4 and 5 on maternal and child mortality: an updated systematic analysis. The Lancet 2011; 378(9797):1139-65.
 11. Kassebaum NJ, Barber RM, Bhutta ZA, Dandona L, Gething PW, Hay SI, et al. Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet 2016; 388(10053):1775-812.
 12. Zolala F, Heidari F, Afshar N, Haghdoost AA. Exploring maternal mortality in relation to socioeconomic factors in Iran. Singapore medical journal 2012; 53(10):684.
 13. Alkema L, Chou D, Hogan D, Zhang S, Moller AB, Gemmill A, et al. Global, regional, and national levels and trends in maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the UN Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. The Lancet 2016; 387(10017):462-74.
 14. World Health Organization. Healthy diet. World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2019.
 15. Maternal health office. Report on performance and acheivements of national maternal mortality surveillance 2013. 2013; [21 screens] Available at: URL: http://www.sbmu.ac.ir/uploads/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF_92.pdf. Accessed Dec 18, 2019. (Persian).
 16. Maternal health office. Rreport on performance and acheivements of national maternal mortality surveillance 2016. 2016; [38 screens] Available at: URL: https://baharestan.iums.ac.ir/files/baharestan/files/g_nezam.pdf. Accessed Dec 18, 2019. (Persian).
 17. Maternal health office. Rreport on performance and acheivements of national maternal mortality surveillance 2017. 2017; [39 screens] Available at: URL: http://file.qums.ac.ir/repository/vch/family/1397/970820.GozareshMargMadar.pdf. Accessed April 20, 2020. (Persian).
 18. Maternal health office. Rreport on performance and acheivements of national maternal mortality surveillance 2018. 2018; [37 screens] Available at: URL: https://baharestan.iums.ac.ir/files/baharestan/files/marg_marad.pdf. Accessed April 20, 2020. (Persian).
 19. Zarei E, Khabiri R, Motlagh ME, Emami Afshar N, Rahimi A, Torkestani F, et al. Achieving of Iran to the Millennium Development Goal (MDG5) in Maternal health. Hakim Health Sys Res 2017; 19(3):118-28. (Persian).
 20. Zalvand R, Tajvar M, Pourreza A, Asheghi H. Determinants and causes of maternal mortality in Iran based on ICD-MM: a systematic review. Reproductive health 2019; 16(1):16.
 21. Mohammadinia N, Samiezadeh Toosi T, Rezaei MA, Rostaei F. Investigating the frequency and effective factors on maternal mortality in Sistan and Baluchistan Province, Iran, 2002-2009. Iran J Obstet Gynecol  Infertil 2013; 16(44):28-34.
 22. Sadoughi F, Nasiri S, Langarizadeh M. Necessity for designing national minimum data set of perinatal period in Iran: a review article. medical journal of mashhad university of medical sciences 2014; 57(5):727-37.
 23. World Health Organization. The WHO application of ICD-10 to deaths during pregnancy, childbirth and puerperium: ICD-MM. World Health Organization; 2012.
 24. Abouchadi S, Belghiti Alaoui A, Meski FZ, De Brouwere V. Implementing a maternal mortality surveillance system in M orocco–challenges and opportunities. Tropical Medicine & International Health 2013; 18(3):357-65.
 25. Agampodi S, Wickramage K, Agampodi T, Thennakoon U, Jayathilaka N, Karunarathna D, et al. Maternal mortality revisited: the application of the new ICD-MM classification system in reference to maternal deaths in Sri Lanka. Reproductive health 2014; 11(1):17.
 26. Karimi A, Sadoughi F, Majdzadeh R. Essential revisions in the maternal mortality surveillance system: lessons learned from a qualitative study. Arch Sicil Med Chir 4 Acta Med Mediterr 2018; 34(4):1111-9.
 27. Fallah F. Causes of Maternal Mortality in Tehran, Iran. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 2019; 9(4):283-8.
 28. Rahimi G, Habibzadeh Sh, Fathi A, Ghasemzadeh Sh, Shahbazzadegan S. Causes of Maternal Mortality and Associated Risk Factors in Ardebil, Iran, from 2006 to 2016. J Health Res Community. Winter 2019; 4(4):73-83 (Persian)
 29. GHolami-Taramsari M. Ten-year evaluation of maternal mortalities in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province. Knowledge & Health Journal 2008; 3(2):33-7.
 30. Rajaee M, Zare S, Dadipour S, Fallahi S, Rajaee F, Mobarakabadi A, et al. Determining the frequency and causes of maternal mortality in hormozgan province, Iran during 2005-2011. Iran J Obstet Gynecol  Infertil 2014; 16(87):9-14.
 31. Safizadeh M, Damady B, Safizadeh H. An epidemiologic study of maternal deaths in the population covered by kerman university of medical sciences, 2010-2012. Health and Development Journal 2015; 4(2):114-23.
 32. Sarani M, Shahraki Z, Shirazi M, Saravani S. Risk factors of maternal mortality in Sistan region: 10-year report. Tehran University Medical Journal TUMS Publications 2014; 72(9):623-9.
 33. Shahidi M, Komeili Z, Naemi H, Baghani R, Hosseinzadeh A. Prevalence and risk factors of maternal mortality in a 10-year period (2003-2013) in sabzevar. J Sabzevar Univ Med Sci 2017; 23(6):882-7.
 34. Report on the situation of women and families in the statistics mirror during the years 1390-1395. 2016; [183 screens] Available at: URL:http://women.gov.ir/uploads/images/gallery/ejtemaee/mostanad/ayene.pdf. Accessed April 20, 2020. (Persian).
 35. Salehi M, Pour ZG. Reasons for Zahedan's women for not referring to delivery ward for child delivery. Journal of Reproduction & Infertility 2002; 3(1):50-5.
 36. Jaffari M, Adib Y, Fathiazar E. The role of population and family planning course in knowledge and attitude of female students in Tabriz University. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9(2):105-14.
 37. Zokaei M, Homayonpoor G, Ghaderi E, Zandvakili F, Salahian B, Mafakheri F. Investigation and comparison of the factors associated with maternal death between verbal autopsy and forensic autopsy from 2001 to 2013 in Kurdistan province. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2015; 20(1):18-29.
 38. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. The Lancet Global Health 2014; 2(6):e323-33.
 39. Araban M, Karimy M, Tavousi M, Shamsi M, Kalhori SN, Khazaiyan S, et al. Quality of midwifery care provided to women admitted for delivery in selected hospitals of Yazd. J Nurs Midwifery Q-Shaheed Beheshti Univ Med Sci Health Serv 2013; 23(81):19-26.
 40. Tajvar M, Yaseri M, Mosadeghrad AM, Zalvand R. Trends in the Causes of Maternal Mortality in Iran and other Countries in the Region During the Years 1990–2016. Journal of Babol University of Medical Sciences 2019; 21(1):390-7.
 41. Dadipoor S, Mehraban M, Ziapour A, Safari-Moradabadi A. Causes of maternal mortality in Iran: a systematic review. International journal of pediatrics 2017; 5(12):6757-5770.
 42. El Badry M, Fawzy S, Ragab D, Mousa A, Gohary T, Hamila MA, et al. Maternal mortality in Kasr EL Aini Hospital: Eleven years experience. Med. J. Cairo Univ 2006; 74(3):641-7.
 43. Ezegwui HU, Onoh RC, Ikeako LC, Onyebuchi A, Umeorah J, Ezeonu P, et al. Investigating maternal mortality in a public teaching hospital, Abakaliki, Ebonyi State, Nigeria. Annals of medical and health sciences research 2013; 3(1):75-80.
 44. Khumanthem PD, Chanam MS, Samjetshabam RD. Maternal mortality and its causes in a tertiary center. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2012; 62(2):168-71.
 45. Murthy BK, Murthy MB, Prabhu PM. Maternal mortality in a tertiary care hospital: a 10-year review. International journal of preventive medicine 2013; 4(1):105.
 46. Rashidi Fakari F, Simbar M, Rousta R, Rashidi Fakari F, Mosaheb A, Saei Ghare Naz M, et al. Mean waiting time in obstetric triage. Iran J Obstet Gynecol  Infertil 2019; 22(10):35-41.