مقایسه تأثیر کرم واژینال عسل دارچین با کرم واژینال کلوتریمازول در بهبود نشانه‌های واژینیت کاندیدایی در زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: واژینیت کاندیدایی، یکی از دلایل شایع مراجعه زنان به مراکز بهداشتی درمانی است که باعث ایجاد اختلال در کیفیت زندگی بیماران می‌شود. با توجه به اثرات ضد کاندیدایی عسل و دارچین و تمایل به استفاده از گیاهان دارویی و مواد طبیعی، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کرم واژینال عسل دارچین در بهبود نشانه‌های واژینیت کاندیدایی انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌سو‌کور در سال ۱۳۹۷ بر روی ۱۰۰ بیمار در شهر همدان انجام شد. بیماران با شکایت بالینی ترشح، سوزش و خارش که از نظر کشت، مبتلا به واژینیت کاندیدایی بودند، در دو گروه ۵۰ نفری کرم واژینال عسل دارچین و کرم واژینال کلوتریمازول وارد مطالعه شدند. یک هفته پس از درمان بیماران از طریق معاینه و کشت بررسی شدند. ابزار پژوهش فرم‌های اطلاعاتی و چک‌لیست‌مشاهدات بالینی، میکروسکوپ، کاغذ pHسنج و محیط کشت بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۲۰) و آزمون‌های تی مستقل، من‌ویتنی، کای دو، دقیق فیشر و مک نمار انجام گرفت. میزان  pکمتر از ۵ ۰/۰ معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در هر دو گروه نشانه‌ها بعد از درمان در مقایسه با قبل از درمان بهبود پیدا کرد (001/0>p). در گروه کرم واژینال عسل دارچین سوزش به‌صورت معنی‌داری کمتر از گروه کلوتریمازول بود (008/0=p). بعد از درمان دو گروه به لحاظ نتایج کشت مشابه بودند (461/0=p).
نتیجه‌گیری: کرم واژینال عسل دارچین در بهبود نشانه‌های واژینیت کاندیدایی مؤثر بود و می‌توان توصیه نمود جایگزین کرم واژینال کلوتریمازول مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Honey Cinnamon Vaginal Cream and Clotrimazole Vaginal Cream on Improvement of Candida Vaginitis Symptoms in Women: Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Rasooli 1
 • Fatemeh Nahidi 2
 • Faraz Mojab 3
 • Malihe Nasiri 4
 • Hamideh Parsapour 5
1 M.Sc. Student, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor of, Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vaginitis candidiasis is one of the common causes of women's referral to health centers, which disrupts the patient's quality of life. Considering the antifungal effects of honey and cinnamon and the tendency to use medicinal plants and natural substances, this study was performed with aim to investigate the effect of honey cinnamon vaginal cream on the improvement of candida vaginitis symptoms.
Methods: This triple-blind randomized clinical trial was conducted on 100 patients in Hamedan during 2018. Patients with clinical complaints of vaginal discharge, burning and itching with a positive culture for vaginitis candidiasis were divided into two groups of honey cinnamon vaginal cream and clotrimazole vaginal cream (n=50 in each group). One week after treatment, the patients were assessed through examination and culture. The research tools were information forms and a checklist of clinical observations, microscope, pH paper, and culture medium. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and independent t-test, Mann-Whitney, Chi-square, Fisher exact, and McNemar test. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: In both groups, the symptoms improved after treatment compared to pre-treatment (P <0.001). In honey cinnamon vaginal cream group, burning was significantly less than the clotrimazole group (P = 0.008). The culture results of the two groups were similar after treatment (P=0.461).
Conclusion: The honey cinnamon vaginal cream was effective in improving the symptoms of vaginitis candidiasis and it can be advisable to use it as an alternative to the clotrimazole vaginal cream.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cinnamon
 • Clotrimazole
 • Honey
 • Vulvovaginal Candidiasis
 1. Fouladi Z, Afshari P, Gharibi T, Dabbagh MA. The comparison oF Zataria multiflora boiss (Avishan Shirazi) and Clotrimazol vaginal cream in the treatment of Candidiasis vaginitis. ISMJ 2009; 12(3):214-24. (Persian).
 2. Burkman RT. Berek & Novak’s gynecology. JAMA 2012; 308(5):516-7.
 3. Nyirjesy P. Vulvovaginal candidiasis and bacterial vaginosis. Infect Dis Clin North Am 2008; 22(4):637-52.
 4. Workowski KA, Berman SM. Centers for disease control and prevention sexually transmitted disease treatment guidelines. Clin Infect Dis 2011; 53(Suppl 3):S59-63.
 5. Akbarzadeh M, Bonyadpoor B, Pak-Shir K, Mohagheghzade A. Agents of vaginitis symptoms in selected clinics in Shiraz University of Medical Sciences. J Arak Univ Med Sci 2011; 13(3):20-2. (Persian).
 6. González-Burgos E, Gómez-Serranillos M. Natural products for Vulvovaginal Candidiasis treatment: evidence from clinical trials. Curr Top Med Chem 2018; 18(15):1324-32.
 7. Khorsand I, Nehzag G, Ali M, Zarrinfar H, Fata A, Naseri A, et al. Frequency of variety of cannndida species in women with candida vaqinitis referral to clinical centers of Mashhad, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertile 2015; 18(168):15-22. (Persian).
 8. Seifi Nader Goli Z, Nahidi F, Safaeean A, Javadzadeh Y, Eteraf Oskouee T. The effect of honey vaginal gel and clotrimazole vaginal cream on vaginal normal flour inwomen with vaginitis candidiasis. Iran J Obstet Gynecol Infertile 2016; 19(37):32-9. (Persian).
 9. Hampe IAI, Friedman J, Edgerton M, Morschhauser J. An acquired mechanism of antifungal drug resistance simultaneously enables Candida albicans to escape from intrinsic host defenses. PLoS Pathog 2017; 13(9):e1006655.
 10. Chan BK, Haron H. Insights into putative health implications of gelam (Melaleuca cajuputi) honey: evidence from in-vivo and in-vitro studies. Med Sci 2016; 4(1):E3.
 11. Meo SA, Al-Asiri SA, Mahesar AL, Ansari MJ. Role of honey in modern medicine. Saudi J Biol Sci 2017; 24(5):975-8.
 12. Biluca FC, Braghini F, Gonzaga LV, Oliveira Costa AC, Fett R. Physicochemical profiles, minerals and bioactive compounds of stingless bee honey (Meliponinae). J Food Composit Anal 2016; 50:61-9.
 13. Gucwa K, Kusznierewicz B, Milewski S, Van Dijck P, Szweda P. Antifungal activity and synergism with azoles of polish propolis. Pathogens 2018; 7(2):E56.
 14. Gambo S, Ali M, Diso S, Abubakar N. Antibacterial activity of honey against staphylococcus aureus and pseudomonas aeruginosa isolated from infected wound. Pharmacol Pharm Rep 2018; 1(3):13-21.
 15. McLoone P, Oluwadun A, Warnock M, Fyfe L. Honey: a therapeutic agent for disorders of the skin. Cent Asian J Glob Health 2016; 5(1):241.
 16. Hovijitra RS, Choonharuangdej S, Srithavaj T. Effect of essential oils prepared from Thai culinary herbs on sessile Candida albicans cultures. J Oral Sci 2016; 58(3):365-71.
 17. Ranasinghe P, Jayawardena R, Galappaththy P, Constantine GR, De Vas Gunawardana N, Katulanda P, et al. Efficacy and safety of ‘true’ cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) as a pharmaceutical agent in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabet Med 2013; 30(4):506-7.
 18. Julianti E, Rajah KK, Fidrianny I. Antibacterial activity of ethanolic extract of cinnamon bark, honey, and their combination effects against acne-causing bacteria. Sci Pharm 2017; 85(2):E19.
 19. Fadaei F, Zahedi L, Farahani Z, Ghasemzadeh N. Review of the two version of declaration of Helsinki (2013 and 2008): challenges and changes. J Med Ethics Hist Med 2016; 9(3):75-92. (Persian).
 20. Seifinadergoli Z, Nahidi F, Safaiyan A, Javadzadeh Y, Eteraf-Oskouei T. Comparison of the efficacy of honey gel and clotrimazole cream in the treatment of vaginal candidiasis symptoms: a randomized clinical trial. Electron Physician 2018; 10(6):6904-11.
 21. Nabimeybodi R, Meyari A, Vahiddastjerdi M, Hajimehdipoor H, Ghasemi E, Bioos S, et al. The effect of flixweed-honey vaginal product on cervicitis: a clinical trial. Res J Pharm 2018; 5(2):41-9.
 22. Fazel N, Hashemian M. P528 The effect of honey on vulvovaginal candidiasis. Int J Gynecol Obstet 2009; 107:S563. (Persian).
 23. Banaeian S, Sereshti M, Rafieian M, Farahbod F, Kheiri S. Comparison of vaginal ointment of honey and clotrimazole for treatment of vulvovaginal candidiasis: a random clinical trial. J Mycol Med 2017; 27(4):494-500.
 24. Fard FA, Zahrani ST, Bagheban AA, Mojab F. Therapeutic effects of nigella sativa linn (black cumin) on Candida albicans vaginitis. Arch Clin Infect Dis 2015; 10(1):1-15.
 25. Ebrahimy F, Dolatian M, Moatar F, Majd HA. Comparison of the therapeutic effects of Garcin((R)) and fluconazole on Candida vaginitis. Singapore Med J 2015; 56(10):567-72.
 26. Abdelmonem AM, Rasheed SM, Mohamed AS. Bee-honey and yogurt: a novel mixture for treating patients with vulvovaginal candidiasis during pregnancy. Arch Gynecol Obstet 2012; 286(1):109-14.
 27. Darvishi M, Jahdi F, Hamzegardeshi Z, Goodarzi S, Vahedi M. The comparison of vaginal cream of mixing yogurt, honey and clotrimazole on symptoms of vaginal candidiasis. Glob J Health Sci 2015; 7(6):108-16.
 28. Afrouzan H, Tahghighi A, Zakeri S, Es-haghi A. Chemical composition and antimicrobial activities of Iranian propolis. Iran Biomed J 2018; 22(1):50-65.
 29. Vallianou N, Tsang C, Taghizadeh M, Davoodvandi A, Jafarnejad S. Effect of cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum) supplementation on serum C-reactive protein concentrations: a meta-analysis and systematic review. Complement Ther Med 2019; 42:271-8.
 30. Al-Waili NS. Mixture of honey, beeswax and olive oil inhibits growth of staphylococcus aureus and Candida albicans. Arch Med Res 2005; 36(1):10-3.
 31. Mohammadi A, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Fardiazar Z, Effati-Daryani F. Effects of cinnamon on perineal pain and healing of episiotomy: a randomized placebo-controlled trial. J Integr Med 2014; 12(4):359-66.