بررسی ارزش تشخیصی معیارهای سونوگرافی لگنی در تشخیص بلوغ زودرس دختران شهر مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بلوغ زودرس می‌تواند پیامدهای جسمانی و روانی مهمی به‌‌دنبال داشته باشد، در حالی که شناسایی و درمان به‌موقع آن می‌تواند از این تبعات جلوگیری کند. در حال حاضر تست تشخیصی بلوغ زودرس مرکزی، تست تحریکی آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین می‌باشد که با توجه به محدودیت‌ها و تهاجمی بودن آن، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تکمیلی سونوگرافی لگنی به‌عنوان روشی غیرتهاجمی و کم‌هزینه در تشخیص بلوغ زودرس انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1397 بر روی 15 نفر از دختران زیر 8 سالی که توسط والدین خود با شکایت بروز صفات ثانویه جنسی به درمانگاه غدد اطفال بیمارستان قائم و امام رضا (ع) مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. علاوه بر اندازه‌گیری قد و وزن و محاسبه شاخص توده بدنی، افراد تحت آزمایش با تست تحریکی آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین قرار گرفتند. دختران با سطح LH بیشتر یا مساوی 5 واحد بر لیتر جهت انجام سونوگرافی لگنی به بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) ارجاع و از طریق شکمی با مثانه پر دستگاه فیلیپس با پروب 5-2 مگاهرتزی توسط متخصص رادیولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. طول و عرض و ارتفاع رحم، حجم رحم و طول و عرض و ارتفاع و حجم تخمدان‌ها اندازه‌گیری و اعداد حاصله با سونوگرافی 15 نفر به‌عنوان گروه شاهد مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی‌تست و من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: بین دو گروه مورد و شاهد از نظر تمام معیارهای سونوگرافی اختلاف معناداری وجود داشت (001/0=p)، به‌جز معیار مربوط به دیامتر عرضی تخمدان چپ که بین دو گروه اختلاف معناداری نداشت (102/0=p). بهترین معیار در بین معیارها، حجم تخمدان راست (با 871/0= سطح زیر منحنی) و پس از آن حجم رحم (با 864/0= سطح زیر منحنی) و بعد از آن طول رحم (با 851/0= سطح زیر منحنی) تعیین گردید.
نتیجه­گیری: سونوگرافی را می‌توان به‌عنوان یک روش مفید کمکی در تشخیص بلوغ زودرس مرکزی در دختران در نظر گرفت. هرچند بررسی بیشتر بر روی جمعیت­های بزرگ‌تر نیاز است تا صحت این روش تأیید گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic value of pelvic sonography criteria in diagnosis of girls’ precocious puberty in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Khoroushi 1
 • Yasamin Davoudi 2
 • Peyman Eshraghi 3
 • Maryam Salehi 4
1 Resident, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Precocious puberty can cause important physical and psychiatric complications, although timely diagnosis and treatment can prevent these complications. The gonadotropin-releasing hormone stimulation test is the diagnostic test for central precocious puberty that due to the limitation and invasiveness of the test, this study was performed with aim to evaluate the complementary role of pelvic ultrasound as a noninvasive and cost benefit test for diagnosis of precocious puberty.
Methods: This cross-sectional study was performed on 15 girls aged < 8 years who had referred by their parents with complain of secondary sexual characteristic to the pediatric endocrinology clinic of Imam Reza and Ghaem hospitals in Mashhad in 2018. In addition to the measurements of height and weight and BMI, gonadotropin-releasing hormone stimulation test was performed for the subjects. Girls with LH levels ≥ 5 IU / L were referred to the radiology department of Imam Reza hospital for pelvic ultrasonography. Pelvic ultrasonography was performed by radiologist using a conventional full-bladder 2- to5-MHz transducer. Length, width and height of the uterus, uterus volume, length, width, height and volume of the ovaries were measured. Then, the results were compared with ultrasonography of 15 subjects as control group. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and t-test and Mann-Whitney test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was significant difference between case and control groups in terms of all criteria of sonography (p=0.001), except for transverse diameter of the left ovary that there was no significant difference between the two groups (p= 0.102). The best criterion among the criteria was the volume of the right ovary (with area under the curve = 0.871) and then uterus volume (with area under the curve = 0.864) and uterus length (with area under the curve= 0.851).
Conclusion: Ultrasonography can be considered as a useful method for the diagnosis of central precocious puberty in girls, although additional survey on larger population is needed to confirm the accuracy of this method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Girls
 • Ovary
 • Precocious puberty
 • Ultrasound
 • Uterus
 1. Heras V, Castellano JM, Fernandois D, Velasco I, Roa J, Vazquez MJ, et al. Novel role of central ceramide signaling in mediating obesity-induced precocious puberty. 20th European Congress of Endocrinology, Spain; 2018.
 2. Harroud A, Morris JA, Forgetta V, Mitchell R, Smith GD, Sawcer S, et al. Effect of age at puberty on risk of multiple sclerosis: a mendelian randomization study (S47. 002). Neurology 2018; 90:47.
 3. Freud S. The transformations of puberty. Adolescence and Psychoanalysis. Abingdon: Routledge; 2018. P. 17-42.
 4. Minelli C, van der Plaat DA, Leynaert B, Granell R, Amaral AF, Pereira M, et al. Age at puberty and risk of asthma: a Mendelian randomisation study. PLoS Med 2018; 15(8):e1002634.
 5. Muratoğlu Şahin N, Uğraş Dikmen A, Çetinkaya S, Aycan Z. Subnormal growth velocity and related factors during GnRH analog therapy for idiopathic central precocious puberty. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2018; 10(3):239-46.
 6. Wen X, Wen D, Zhang H, Zhang H, Yang Y. Observational study pelvic ultrasound a useful tool in the diagnosis and differentiation of precocious puberty in Chinese girls. Medicine 2018; 97(10):e0092.
 7. Yildiz AE, Elhan AH, Fitoz S. Prevalence and sonographic features of ectopic thyroidal thymus in children: a retrospective analysis. J Clin Ultrasound 2018; 46(6):375-9.
 8. Lee SH, Joo EY, Lee JE, Jun YH, Kim MY. The diagnostic value of pelvic ultrasound in girls with central precocious puberty. Chonnam Med J 2016; 52(1):70-4.
 9. Badouraki M, Christoforidis A, Economou I, Dimitriadis A, Katzos G. Evaluation of pelvic ultrasonography in the diagnosis and differentiation of various forms of sexual precocity in girls. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 32(6):819-27.
 10. Buzi F, Pilotta A, Dordoni D, Lombardi A, Zaglio S, Adlard P. Pelvic ultrasonography in normal girls and in girls with pubertal precocity. Acta Paediatr 1998; 87(11):1138-45.
 11. Fuqua JS. Treatment and outcomes of precocious puberty: an update. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98(6):2198-207.
 12. Sharifi N, Najar S, Tadaun Najaf Abadi M, Rashidi H, Haghighi Zadeh MH. Pattern of puberty in girls lives in Ahvaz, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(77):16-22. (Persian).
 13. Sathasivam A, Rosenberg HK, Shapiro S, Wang H, Rapaport R. Pelvic ultrasonography in the evaluation of central precocious puberty: comparison with leuprolide stimulation test. J Pediatr 2011; 159(3):490-5.
 14. Kaplowitz P, Bloch C. Evaluation and referral of children with signs of early puberty. Pediatrics 2016; 137(1):e20153732.
 15. Haber HP, Wollmann HA, Ranke MB. Pelvic ultrasonography: early differentiation between isolated premature thelarche and central precocious puberty. Eur J Pediatr, 1995 Mar; 154(3): 182-6.
 16. Mark A.Sperling PEDIATRIC ENDICRINOLOGY 4th Edition section3, page 612.