مروری بر گیاهان ضد تریکومونا واژینالیس و اثرات درمانی آنها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: واژینیت تریکومونایی، شایع‌ترین بیماری غیر‌ویروسی قابل انتقال از راه جنسی و مترونیدازول مؤثرترین داروی آن است که همانند سایر داروهای صناعی دارای اثرات نامطلوب می­باشد. از آنجا که گیاهان دارویی عوارض جانبی کمتر و مقبولیت بیشتری در میان اکثر مردم دارند، مطالعه حاضر با هدف مروری بر گیاهان ضد تریکوموناس واژینالیس و اثرات درمانی آنها انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری، بانک­های اطلاعاتی Scopus، Pubmed، Medline، Google Scholar، SID، Iran Medex و Magiran توسط کلید واژه­هایی مانند tricomona vaginalis،complementary و herbal medicine و معادل فارسی آنها نظیر تریکوموناس واژینالیس، گیاهان دارویی و درمان­های مکمل، در فاصله سال‌های 2017-1976 برای شناسایی مقالات مرتبط مورد جستجو قرار گرفتند. تمام مطالعات کارآزمایی in vivo و in vitro وارد مطالعه شدند. در جستجوی اولیه 120 مقاله یافت شد که در نهایت 25 مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: مطالعات بررسی شده در این مرور، بیان‌گر مؤثر بودن برخی ترکیبات گیاهی (آویشن شیرازی، سیر اسطوخودوس، اکالیپتوس، مورد) بر مهار رشد انگل تریکوموناس واژینالیس بودند، اما مطالعات انسانی بیشتر برای کاربردی شدن آنان در درمان واژینیت تریکومونایی مورد نیاز است.
نتیجه‌گیری: علی‌رغم اثرات مفیدگیاهان دارویی در درمان تریکومونا واژینالیس، از آنجا که عمده مطالعات in vitro بودند، کاربرد این گیاهان نیازمند مطالعات in vivo بیشتری است تا گامی مؤثر در جهت شناسایی هرچه بیشتر درمان‌های طبیعی به عنوان روش کم‌هزینه، کم‌خطر و در دسترس برداشته شود، لذا استفاده از نتایج این مطالعه باید با احتیاط صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of anti-Trichomonas vaginalis herbs and their therapeutic effects

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zahra Karimi 1
 • Mohadese Bakhshi 2
 • Salme Dadgar 3
 • Nahid Maleki-Saghooni 4
1 Assistant Professor, Evidence-based Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Quchan Branch, Quchan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, school of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction and Objectives: Trichomonas vaginitis is the most common non-viral disease transmitted through sexual contact. Metronidazole is the most effective medication that has the same adverse effects as other synthetic drugs. Since medicinal plants have less side effects and more popularity among most people, this study was conducted to review the effects of anti-trichomonas vaginalis plants and their therapeutic effects.
Materials and Methods: Persian and English databases, including PubMed, Medline, Scopus, Google Scholar, SID, IranMedex, and Magiran were searched for articles published between 1976 and 2017 using keywords such as ‘Trichomonas vaginalis’, ‘complementary therapies’ and ‘medicinal plants’ and their Persian equivalents. All the relevant in vivo and in vitro trials were included in the study. Overall, 120 papers were retrieved, 25 of which were critically reviewed.
Results: The articles reviewed in this study showed that some herbal compounds (e.g., Zataria multiflora Boiss, Allium staivum, Lavandula stoechas, Eucalyptus, and Myrtus communis)are effective in inhibiting the growth of Trichomonas vaginalis, but further human studies are needed to apply them to the treatment of Trichomonas vaginitis.
Conclusion: In spite of the beneficial effects of medicinal herbs on the treatment of Trichomonas vaginitis, since most of the studies were in vitro, the application of these plants requires more in vivo studies to take an effective step towards recognizing natural, low-cost, low-risk, and more accessible treatments.Therefore, the results of this study should be used with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trichomonas vaginalis
 • Medicinal Plants
 • Complementary therapies
 1. Dirkx M, Boyer MP, Pradhan P, Brittingham A, Wilson WA. Expression and characterization of a β-fructofuranosidase from the parasitic protist Trichomonas vaginalis. BMC Biochem 2014; 15(1):12.
 2. Khalili B, Rafieian M, Hejazi S, Yusefe HA, Yektaian N, Shirani BL. Effect of Achillea millefolium, Artemisia absinthium & Juglans regia leaves extracts on trichomonas vaginalis, in vitro. Shahrekord Univ Med Sci J 2011; 12(4):62-9. (Persian).
 3. Swygard H, Miller WC, Kaydos-Daniels SC, Cohen MS, Leone PA, Hobbs MM, et al. Targeted screening for Trichomonas vaginalis with culture using a two-step method in women presenting for STD evaluation. Sex Transm Dis 2004; 31(11):659-64.
 4. Rasti S, Taghriri A, Behrashi M. Trichomoniasis in parturients referring to Shabihkhani hospital in Kashan, 2001-2002. J Feyz 2003; 7(2):21-5. (Persian).
 5. Brandelli CL, Vieira Pde B, Macedo AJ, Tasca T. Remarkable anti-trichomonas vaginalis activity of plants traditionally used by the Mbyá-Guarani indigenous group in Brazil. Biomed Res Int 2013; 2013:826370.
 6. Calzada F, Yépez-Mulia L, Tapia-Contreras A. Effect of Mexican medicinal plant used to treat trichomoniasis on Trichomonas vaginalis trophozoites. J Ethnopharmacol 2007; 113(2):248-51.
 7. Dormohamadi M, Golmakani N. Comparison of clinical and laboratorial method in diagnosis of trichomonas vaginitis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(6):22-30. (Persian).
 8. Francis SC, Ao TT, Vanobberghen FM, Chilongani J, Hashim R, Andreasen A, et al. Epidemiology of curable sexually transmitted infections among women at increased risk for HIV in northwestern Tanzania: inadequacy of syndromic management. PloS One 2014; 9(7):e101221.
 9. Rafieian-Kopaei M, Yousofi Darani H, Delaram M, Safdari F, Banaian S, Sereshti M, et al. Effects of Eucalyptus camaldulensis exracts on Trichimonas vaginalis growth in vitro. J Med Plants 2012; 2(42):116-20.
 10. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 11. Novak E. Berek & Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 12. Jafarnezhad F, Kiyani Mask M, Rakhshandeh H, Taghi Shakeri M. Comparison of the percentage of medical success for Phytovagex vaginal suppository and Metronidazole oral tablet in women with bacterial vaginosis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(3):29-39. (Persian).
 13. Ezatpur B, Badparva E, Ahmadi S, Rashidpur M, Ziaye M. Investigation of anti trichomonas vaginalis activity of Lavandula angyustifolia essential oil in vitro. Sci Ilam Univ Med Sci 2009; 16(4):31-6. (Persian).
 14. Naemi F, Asghari G, Yousofi H, Yousefi HA. Chemical composition of essential oil and anti trichomonas activity of leaf, stem, and flower of Rheum ribes L. extracts. Avicenna J Phytomed 2014; 4(3):191-9.
 15. World Health Organization. WHO/PAHO informal consultation on intestinal protozoal infections. Geneva: World Health Organization; 1992. P. 20.
 16. Karimian Z, Keramat A. Hot flashes of menopause and herbal medicine in Iran: a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(111):1-11. (Persian).
 17. Goudarzi M, Satari M, Najar PS, Goudarzi GR, Bigdeli M. Antibacterial effects of aqueous and alcolic extracts of Thyme on enterohemorragic Escherchia coli. Yafteh 2006; 8(3):63-9. (Persian).
 18. Al-Heali FM, Rahemo Z. The combined effect of two aqueous extracts on the growth of Trichomonas vaginalis, in vitro. Turkiye Parazitol Derg 2006; 30(4):272-4.
 19. Azadbakht M, Ziaiye H, Abdolahi F, Shaabankhani B. Effect of methanolic essence and extract of Myrtus communis on trichomonas vaginalis. J Guilan Univ Med Sci 2004; 12(48):8-13. (Persian).
 20. Golmakani N. Compare the effect of Zataria multiflora vaginal cream with metronidazole oral pill in the treatment of trichomonas vaginitis. J Nurs Midwifery Mashhad 2009; 9(2):81-8. (Persian).
 21. Moo-Puc R, Robledo D, Freile-Pelegrin Y. Evaluation of selected tropical seaweeds for in vitro anti-trichomonal activity. J Ethnopharmacol 2008; 120(1):92-7.
 22. Ziaiye H, Azadbakht M, Abdollahi F, Shabankhani B. Effect of methanolic extracts of Artemisia aucheri Boiss, Zataria multiflora Boiss and Myrtus communis L. on trichomonas vaginalis in vitro. J Gorgan Univ Med Sci 2006; 8(1):34-8. (Persian).
 23. Wachter B, Syrowatka M, Obwaller A, Walochnik J. In vitro efficacy of curcumin on Trichomonas vaginalis. Wien Klin Wochenschr 2014; 126(Suppl 1):S32-6.
 24. Sereshti M, Yousofi Darani H, Zebardast N, Rafean M, Naeini KM, Yousefi HA. Effect of ethanolic and watery extract of aerial parts of Stachys Lavandulifolia on trichomonas vaginalis in vitro. J Med Plants 2011; 11(8):159-65. (Persian).
 25. Corns CM. Herbal remedies and clinical biochemistry. Ann Clin Biochem 2003; 40(5):489-507.
 26. Fong HH. Integration of herbal medicine into modern medical practices: issues and prospects. Integr Cancer Ther 2002; 1(3):287-93.
 27. The national document of medicinal herbs and traditional medicine. Available at: URL: www.nlai.ir/Portals/0/; 2013.
 28. Vejdani H, Solg M. Possibilities and limitations of medicinal plants product in Iran. An Economic Survey. Available at: URL: http://www.plant.mihanblog.com/post/463; 2016. (Persian). 
 29. Shariat S. Drug plants: classified in terms of their use in traditional medicine and medicine today. Isfahan: Cahar Bagh; 2006. P. 202. (Persian).
 30. Bagheri M, Soltani R, Haj Hashemi V, Sohelipour S, Asghari GH. Effect of lavender essential oil on pain using aromatherapy. J Islamic Iran Traditional Med 2013; 3(4):483-48. (Persian).
 31. Mohamadkhani Shari L, Sabet Birjandi S, Mohamadkhani Shari H. Effect of massage aromatherapy with Lavandula on the duration of first and second stage of labor of labor in nulliparous women. Bim J Hormozgan Univ Med Sci 2013; 3(4):483-8. (Persian).
 32. Ahmady-Abchin S, Nasrolahi Omran A, Jafari N, Mostafapour MJ, Kia SM. Antibactrial effect of Lavandula stoechas essential oil on gram positive and negative bacteria in vitro. Med Lab J 2012; 6(2):34-41. (Persian).
 33. Hajaghaee R, Keramat A, Hajiaghaee R. Systematic review on effect of herbal medicine on pain after perineal episiotomy and cesarean cutting. J Med Plants 2012; 4(40):1-16. (Persian).
 34. Moon T, Wilkinson JM, Cavanagh HM. Antiparasitic activity of two Lavandula essential oils against Giardia duodenalis, Trichomonas vaginalis and Hexamita inflata. Parasitol Res 2006; 99(6):722-8.
 35. Abravesh Z, Sefidkon F, Assareh MH. Extraction and indentification of essential oil components of five Eucalyptus species in warm zones of Iran. Iran J Med Aromatic Plants 2007; 23(3):323-30. (Persian).
 36. Bagheri M, Soltani R, Haj Hashemi V, Sohelipour S, Asghari G. Effect of Lavender oil on pain using aromatherapy. J Islamic Iran Traditional Med 2013; 3(4):483-8. (Persian).
 37. Bokaeian M, Nakhaee A, Moodi B. Effect of E. globolus upon candida colonization on in normal and diabetic rats. Zahedan J Res Med 2009; 13(9):21-6. (Persian).
 38. Hassani S, Asghari G, Yousefi H, Kazemian A, Rafieiean M, Darani HY. Effects of different extracts of Eucalyptus camaldulensis on Trichomonas vaginalis parasite in culture medium. Adv Biomed Res 2013; 2:47.
 39. Mahdi NK, Gany ZH, Sharief M. Alternative drugs against trichomonas vaginalis. East Med Health J 2006; 12(5):679-84.
 40. Salehi L, Asghari G, Yousofi H, Yousofi-Darani H. The effect of different extracts of Viola Odorata on trichomonas vaginalis in culture medium. J Isfahan Med Sch 2014; 31(266):2039-148. (Persian).
 41. Namjoo AR, Heidarian E, Rafieian–Koupaei M, Jafarian-Dehkordi M. Effect of chronic oral administration of garlic aqueous extract on tissue changes, some blood and enzymatical parameter in male rats. J Shahrekord Univ Med Sci 2013; 15(1):103-13. (Persian).
 42. Ibrahim AN. Comparison of in vitro activity of metronidazole and garlic-based product (Tomex®) on Trichomonas vaginalis. Parasitol Res 2013; 112(5):2063-7.
 43. Sarkari B, Tadayon H, Askarian S, Farnia E, Askarian M. In vitro anti-trichomonas activity of Freula assafoetda and garlic extract. J Gorgan Univ Med Sci 2009; 11(3):13-7. (Persian).
 44. Asadi M, Bahrami S, Ansari Samani R, Pakniat N. Effect of hydroalcoholic extracts of Stachy Lavandulifolia Vahl and Mespilus germanica leaves on leishmania major. J Hormozgan Univ Med Sci 2010; 15(4):279-84. (Persian).
 45. Mehrabnia B, Nazeri S, Piri K. Evaluation of total produced phenol in Chaei Koohi (Stachys Lavandulifolia Vahi) callus culture and possibility of its enhancement using Elicitor. J Aqr Biotechnol 2012; 4(2):77-88. (Persian).
 46. Naemi F, Asghari G, Yousofi H, Yousofi HA. Chemical composition of essential oil and anti trichomonas activity of leaf, stem, and flower of Rheum ribes L. extracts. Avicenna J Phytomed 2014; 4(3):191-9.
 47. Yousefi HA, Kazemian A, Sereshti M, Rahmanikhoh E, Ahmadinia E, Rafaian M, et al. Effect of Echinophora platyloba, Stachys Lavandulifolia and Eucalyptus camandulensis plants n trichomonas vaginalis growth in vitro. Adv Biomed Res 2012; 1:79.
 48. Rezaei A, Rezaei-Dorostkar K, Pashazadeh M, Ahmadizade C, Jafari B. A comparative study of sedative and anxiolytic effects of the Hypericum perforatumin and diazepam on rats. Zahedan J Res Med Sci 2012; 13(8):8-11. (Persian).
 49. Roghani M, Baluchnejadmojarad TA, Roghani Dehkordi F. The effect of long term oral Hypericum perforatum aerial part on learning and memory in diabetic rats by means of passive avoidance test. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2006; 11(1):1-10. (Persian).
 50. Cargnin ST, de Brum Vieira P, Cibulski S, Cassel E, Vargas RM, Montanha J, et al. Anti-Trichomonas vaginalis activity of Hypericum polyanthemum extract obtained by supercritical fluid extraction and isolated compounds. Parasitol Int 2013; 62(2):112-7.
 51. Islamic A, Eisvand HR, Rezaeianejad A, Sameey K, Zabeti SM. Study of germination indices and characters and seed establishment of myrtus communis L. Yafteh 2012; 14(2):71-80. (Persian).
 52. Nabipour E, Haseli M. Algae pharmaceutical Khalije Fars. Bushehr: University of Medical Sciences Bushehr; 2002. P. 41. (Persian).
 53. Bolurian S, Khalilian S, Khalilian M. Extraction of curcumin from curcuma longa: optimization condition of extraction with ultrasound wave by RSM. Electronic J Food Proc Preserv 2013; 5(2):75-89. (Persian).
 54. Daylami E. Effect of antibacterial of curcumin and compounds. [Doctorate Thesis]. Bushehr, Iran: Bushehr University of Medical Sciences; 2009. (Persian).
 55. Zarezadeh A, Rezaee MB, Mirhosseini A, Shamszadeh M. Ecological investigation of some aromatic plants from Lamiaceae family in Yazd province. Iran J Med Aromatic Plants 2007; 23(3):432-42. (Persian).
 56. Moraes ME, Cunha GH, Bezerra MM, Fechine FV, Pontes AV, Andrade WS, et al. Efficacy of the Mentha crispa in the treatment of women with Trichomonas vaginalis infection. Arch Gynecol Obstet 2012; 286(1):125-30.
 57. Eldin HM, Badawy AF. In vitro anti-Trichomonas vaginalis activity of Pistacia lentiscus mastic and Ocimum basilicum essential oil. J Parasitic Dis 2015; 39(3):465-73.
 58. Ertabaklar H, Kivcak B, Mert T, TÖZ SÖ. In vitro activity of Arbutus unedo leaf extracts against Trichomonas vaginalis trophozoites. Türkiye Parazitol Derg 2009; 33:263-4.
 59. Yousofi Darani H, Sharafi SM, Jafari R, Yousefi H, Jafari A, Ghanadian M, et al. Effect of Chaerophyllum macropodum extracts on Trichomonas vaginalis in vitro. J HerbMed Pharmacol 2015; 4(2):61-4.
 60. Mirheydar H. Herbal dictionary: plants used in the prevention and treatment of diseases. 1st ed. Tehran: Islamic Culture Publishing Office; 1994. (Persian).

Muelas-Serrano S, Nogal JJ, Martınez-Dıaz RA, Escario JA, Martınez-Fernández AR, Gómez-Barrio AR. In vitro screening of American plant extracts on Trypanosoma cruzi and Trichomonas vaginalis. J Ethnopharmacol 2000; 71(1):101-7