کلیدواژه‌ها = ارزیابی نقادانه
ارزیابی نقادانه کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در زمینه تأثیر طب مکمل و جایگزین بر میزان بارداری در زنان نابارور

دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، مهر 1400، صفحه 70-82

10.22038/ijogi.2021.18987

فرنگیس شریفی؛ مریم کبیریان؛ دکتر رباب لطیف ‌‌نژاد رودسری


ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده مجله‌ زنان، مامائی و نازایی ایران: 1398-1388

دوره 24، شماره 4، تیر 1400، صفحه 25-34

10.22038/ijogi.2021.18429

دکتر محمدتقی شاکری؛ دکتر علی تقی‌پور؛ داود تنباکوچی؛ محبوبه شریفی مقدم بجستانی؛ ریحانه صادقی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی