کلیدواژه‌ها = ملاتونین
بررسی اثر ملاتونین و کورکومین به‌صورت ترکیبی بر کیفیت پارامترهای اسپرم، القاء آپوپتوز و لیپید پراکسیداسیون غشاء در طی فرآیند انجماد اسپرم

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 60-71

10.22038/ijogi.2023.23243

مریم زمانی؛ دکتر فریبا ظفری؛ دکتر فرزاد رجایی؛ دکتر امیر فرزام؛ زینب خداکرمی؛ دکتر امیر حسینی


بررسی نوروهورمون ها در الگوی خواب بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 17، شماره 130، دی 1393، صفحه 10-20

10.22038/ijogi.2015.3846

فریده ظفری زنگنه؛ محمد مهدی نقی زاده؛ علیرضا عبداللّهی؛ مریم باقری


ملاتونین و اهمیت آن در پیشگیری و درمان سرطان پستان: (یک مرور هدفمند)

دوره 17، شماره 118، مهر 1393، صفحه 10-21

10.22038/ijogi.2014.3483

الهه نوشین فر؛ داوود بشاش؛ ناهید خداکرمی؛ گوهر محمدی؛ افسون تقوی؛ مینو شاهانی؛ لیلی حسینی؛ محمد اسماعیل اکبری