کلیدواژه‌ها = ایندومتاسین
مقایسه تأثیر ناپروکسن، ایندومتاسین و ایبوپروفن در درمان لکه بینی ناشی از IUD

دوره 17، شماره 110، مرداد 1393، صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2014.3249

مژگان نینوائی؛ نرجس بحری؛ حمیدرضا سلطانی؛ زهرا دولت آبادی؛ سقراط فقیه زاده


بررسی تأثیر شیاف ایندومتاسین قبل از سزارین در کاهش درد پس از عمل

دوره 16، شماره 80، دی 1392، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2013.2216

فاطمه تارا؛ عطیه منصوری؛ سارا میرزائیان؛ فاطمه نیازمند؛ اقدس کریمی؛ اکرم جعفرزاده