بررسی تأثیر شیاف ایندومتاسین قبل از سزارین در کاهش درد پس از عمل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ پریناتالوژی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 متخصص قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 کارشناس ارشد مدیریت پرستاری اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سزارین، یکی از شایع ترین اعمال جراحی است. درد پس از عمل باعث می شود که شروع موفق شیردهی مادر به تعویق افتاده و از طرف دیگر بهبود درد، باعث تسریع تحرک و ارتباط سریع تر بین مادر و نوزاد می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تجویز رکتال ایندومتاسین قبل از سزارین در میزان بی دردی پس از عمل انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی دوسوکور تصادفی شده آینده نگر در سال 1390 بر روی 65 زن باردار با بارداری ترم که جهت سزارین الکتیو در بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س) بستری شده بودند، انجام شد. برای 35 بیمار قبل از القاء بیهوشی، شیاف رکتال ایندومتاسین و برای 30 بیمار، پلاسبو تجویز شد. میزان درد در دو گروه 3 و 24 ساعت پس از سزارین با استفاده از خط کش مقیاس دیداری درد بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری کای دو و تی دانشجویی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: خصوصیات فردی دو گروه همسان بود. میانگین طول عمل در این مطالعه 45±108 دقیقه بود. دفع گاز طی 24 ساعت اول پس از سزارین در گروه ایندومتاسین به طور معناداری بیشتر بود (035/0=p). میانگین میزان درد در دو گروه شاهد و مورد در 3 و 24 ساعت پس از عمل از نظر آماری معنی دار نبود (05/0<p).
نتیجه‌گیری: از آنجایی که رابطه معناداری بین تعداد مسکن مصرفی و میزان درد 3 ساعت و 24 ساعت پس از عمل وجود ندارد، لذا استفاده از شیاف ایندومتاسین قبل از سزارین در کاهش درد پس از محل در بیماران ما مؤثر نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analgesic Effect of Rectal Indomethacin on Pain after Cesarean Section

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tara 1
  • Atieh Mansouri 2
  • Sara Mirzaiean 3
  • Fatemeh Niazmand 4
  • Aghdas Karimi 5
  • Akram Jafarzadeh 6
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Perinatology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Cardiologist, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Ph.D. student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 M.Sc. of Pediatric Nursing Management, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cesarean section is one of the most common women surgeries. Post surgical pain leads to delay in successful initiation of breastfeeding and pain relief accelerates the communication between mother and newborn. The aim of this study was to evaluate the analgesic effect of rectal indomethacin suppository on pain relief after cesarean section.
Methods: This prospective double blind randomized clinical trial was conducted on 65 term pregnant women who referred to Omolbanin hospital, Mashhad, Iran in 2011 for elective cesarean section. Rectal indomethacin suppository and placebo were described before anesthesia for 35 and 30 cases, respectively. Pain score was measured in both groups, 3 and 24 hours after cesarean using visual analogue scale. Data were analyzed using SPSS software (version 16), chi-square and t-student tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Demographic characteristics were same in two groups. Mean duration of surgery was 108±45 minutes. Gas passing in first 24 hours was significantly higher in indomethacin group (p=0.035). The mean of post operative pain did not show significant differences between two groups. (p>0.05)
Conclusion: Indomethacin might reduce post operative pain at 3 and 24 hour after cesarean section but this is not significant. Therefore, the use of rectal indomethacin suppository before cesarean section was not effective for pain relief in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Indomethacin
  • Pain/Postoperative