مقایسه تأثیر ناپروکسن، ایندومتاسین و ایبوپروفن در درمان لکه بینی ناشی از IUD

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 کارشناس مامایی، مرکز بهداشت منطقه یک کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

5 استاد گروه آمار حیاتی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: IUD، یکی از روش های مؤثر و قابل برگشت پیشگیری از بارداری است. یکی از مهم ترین عوارض این روش که منجر به عدم تداوم استفاده و خارج کردن آن می شود، لکه بینی است. استفاده از داورهای ضد التهاب غیر استروئیدی جهت درمان این عارضه، روشی شناخته شده است اما در تحقیقات قبلی مشخص نشده است که کدامیک از این داروها مؤثرتر هستند، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر سه داوری رایج ناپروکسن، ایندومتاسین و ایبوپروفن در درمان لکه بینی ناشی از IUD انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی سه گروهه در سال 1388 بر روی 942 زنی که یک ماه از جاگذاریCu T 380A IUD در آن ها گذشته بود و با شکایت لکه بینی به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد به یکی از سه گروه ناپروکسن(250 میلی گرم هر هشت ساعت)، ایندومتاسین(25 میلی گرم هر 12 ساعت) و ایبوپروفن(200 میلی گرم هر 6 ساعت) تخصیص یافتند. پس از تکمیل دوره 5 روزه درمان، بهبود یا عدم بهبود لکه بینی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک طرفه و تی دانشجویی انجام شد. سطح معنی داری آماری حداقل 0/95در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج مربوط به تأثیر درمانی دارو ها نشان داد که تجویز هر سه داروی ناپروکسن، ایندومتاسین و ایبوپروفن در بهبود لکه بینی ناشی از IUD گذاری مؤثر بود، اما بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر در مقایسه اثرات درمانی این سه دارو، ناپروکسن در بهبود لکه بینی مؤثرتر از ایندومتاسین و ایبوپروفن بود (0/001>p).
تیجه گیری: ناپروکسن در درمان لکه بینی ناشی از  IUDگذاری، مؤثرتر از ایندومتاسین و ایبوپروفن است. لذا استفاده از پروتکل درمانی تجویز ناپروکسن به مدت 5 روز جهت درمان این عارضه پیشنهاد می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effects of naproxen, indomethacin and ibuprofen in treatment of spotting due to IUD insertion

نویسندگان [English]

  • Mojgan Neinavaei 1
  • Narges Bahri 2
  • Hamid Reza Soltani 3
  • Zahra Dolatabadi 4
  • Soghrat Faghihzadeh 5
1 PhD student of Health Services Management, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 PhD student of Reproductive Health, Department of midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 M.Sc in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
4 B.Sc of Midwifery, Health Center Region 1, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
5 Professor, Department of Biostatistics, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: IUD is one of the most effective and reversible methods of contraception with the widespread use worldwide. Spotting is the most important side effect of this method that due to discontinuing and removal of IUD. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) are effective for treatment of spotting, but in previous study have not identified which one of these drugs is most effective. The aim of this study is to comparison the effects of naproxen, indomethacin and ibuprofen in treatment of spotting due to IUD insertion.
Methods: This semi-experimental study was done in 2010. 943 women randomly allocated to naproxen group (250 mg/q 8 hrs), indomethacin group (25 mg/q 12 hrs) or ibuprofen group (200 mg/q 6 hrs). Samples are women with IUD Cu T 380 A insertion during a month ago, referring to health centers of Karaj, Iran. All of samples completed 5 days duration of treatment and then they evaluated for spotting. Data analyzed using SPSS16 software with qui-square test, ANOVA and t-test. Significance level was considered 0.95.
Result:  All of three drugs were effective in treatment of spotting but base on qui-square test naproxen is the most effective one (p<0.0001).
Conclusion: The findings of this study show that naproxen is more effective than indomethacin and ibuprofen in treatment of spotting due to IUD insertion. Therefore we suggest 5 days protocol of naproxen for curing spotting due to IUD insertion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrauterine Device
  • Spotting
  • Naproxen
  • Indomethacin
  • Ibuprofen