کلیدواژه‌ها = مثانه
پارگی خودبه‌خودی مثانه به‌دنبال زایمان طبیعی: گزارش مورد

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 95-98

10.22038/ijogi.2021.19396

دکتر خدیجه نصیری؛ دکتر فرزانه رشیدی فکاری؛ دکتر الهام شرفخانی


هماچوری آشکار، تظاهر نادری از پلاسنتا پرکرتا: گزارش یک مورد

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 98-101

10.22038/ijogi.2021.17832

دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده؛ دکتر سیده اعظم پورحسینی؛ دکتر سلمه دادگر؛ دکتر سمیه معین درباری؛ دکتر سید حامد قدمگاهی؛ دکتر آسیه ملکی


گزارش درمان آندوسکوپی یک سنگ روی IUD در مثانه

دوره 20، شماره 4، تیر 1396، صفحه 88-91

10.22038/ijogi.2017.8986

شهرام گوران؛ علی‌محمد فخریاسری؛ نگار بهتاش؛ حامد رضایی؛ محمدرضا نیکوبخت